طرح توجیهی تولید کنسانتره زرشک

ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﻫﻴﭻ ﻛﺸﻮری ﺑﺪون وﺟﻮد ﻳﻚ ﺻﻨﻌﺖ ﻗﻮی در زﻣﻴﻨﻪ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﻪ ﺧﻮدﻛﻔﺎﻳﻲ ﻛﺸﺎورزی ﻧﺎﻳﻞ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .ﺑﺎ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻛﺸﻮرﻫﺎی اروﭘﺎﻳﻲ و آﻣﺮﻳﻜﺎﻳﻲ داﺷﺘﻪ اﻧﺪ ، ﺑﺎز ﻫﻢ ﻫﻤﻪ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ %۳۰ از ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻛﺸﺎورزی آﻧﺎن از ﺑﻴﻦ رﻓﺘﻪ ﻳﺎ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﻪ ﺿﺎﻳﻌﺎت ﻣﻲ ﮔﺮدد . زرﺷﻚ ﻳﻜﻲ از اﻗﻼم ﺧﻮراﻛﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻋﺮض ﻳﻜﺴﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﺎ ﺑﺎﻻﺗﺮ از %۱۰۰ اﻓﺰاﻳﺶ ﻗﻴﻤﺖ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .اﻳﺮاﻧﻴﺎن از زرﺷﻚ ﺑﻌﻨﻮان ﻣﻜﻤﻞ ﺑﺮﻧﺞ ، ﭘﺮ ﻣﺼﺮف ﺗﺮﻳﻦ ﻏﺬا در ﺳﻔﺮه اﻳﺮاﻧﻲ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻣﻲ ﻣﺎﻳﻨﺪ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺟﻬﺖ ﺻﺪور ﺑﺮای اﻳﺮاﻧﻴﺎن ﻣﻘﻴﻢ ﺧﺎرج ﻛﺸﻮر ﺧﺮﻳﺪاری ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ .ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺎزارﻫﺎی ﻣﺼﺮﻓﻲ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﺼﺮف ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻳﺮاﻧﻴﺎن ﺑﻮده و ﺑﺎزارﻫﺎی ﺧﺎرﺟﻲ ﻛﺸﺶ زﻳﺎدی از ﺧﻮد ﺑﺮای ﻣﺼﺮف ﺧﻮراﻛﻲ ﻧﺸﺎن ﻧﺪاده اﻧﺪ وﻟﻲ ﻛﺸﻮرﻫﺎی اروﭘﺎﻳﻲ در زﻣﻴﻨﻪ داروﻳﻲ و آراﻳﺶ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﻣﺼﺮف زﻳﺎدی از ﻛﻨﺴﺎﻧﺘﺮه و اﺳﺎﻧﺲ زرﺷﻚ ﺑﻌﻤﻞ ﻣﻲ آورﻧﺪ .
زرﺷﻚ ﻳﻜﻲ از ﻣﻘﺎوم ﺗﺮﻳﻦ ﮔﻴﺎﻫﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ اﺳﺖ .ﺑﺮ اﺳﺎس آﻣﺎرﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در دﻫﻪ اﺧﻴﺮ ﺳﻄﺢ زﻳﺮ ﻛﺸﺖ زرﺷﻚ ۱۳ ﻫﺰار و ۸۹۵ ﻫﻜﺘﺎر و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺳﺎﻻﻧﻪ آن را ۱۳  ﻫﺰارو ۲۵۱ ﺗﻦ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. اﻳﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﺎ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻳﻚ ﻫﺰار و ۱۵۷ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﻫﻜﺘﺎر، رﺗﺒﻪ اول ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﺸﻮر را ﻧﺼﻴﺐ اﺳﺘﺎن ﺧﺮاﺳﺎن ﻛﺮده اﺳﺖ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ درآﻣﺪ ﻫﺰاران ﺑﺎﻏﺪار و ﺧﺎﻧﻮاده آﻧﻬﺎ در ﺟﻨﻮب ﺧﺮاﺳﺎن از ﻃﺮﻳﻖ زرﺷﻚ ﻛﺎری ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻲ ﺷﻮد و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﺴﻴﺎری از زﻣﻴﻨﻬﺎی زﻳﺮ ﻛﺸﺖ اﻳﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮای ﺗﻮﻟﻴﺪ زرﺷﻚ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ، ﺿﺮوری اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻮازات اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﺮﻳﻊ ﺳﻄﺢ زﻳﺮ ﻛﺸﺖ ، ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ در ﺟﻬﺖ ﻛﺎﻫﺶ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎی ﺗﻮﻟﻴﺪ ، ﺑﻬﺒﻮد ﻛﻤﻲ و ﻛﻴﻔﻲ ﻣﺤﺼﻮل ، ﺗﻬﻴﻪ ﻓﺮآورده ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ اﻳﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﭘﺮ ارزش در ﺑﺎزارﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺻﻮرت ﮔﻴﺮد. ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻃﺮح اﻣﻜﺎن ﺳﻨﺠﻲ وﻃﺮح ﺗﻮﺟﻴﻬﻴﻲ در ﻣﻮرد ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﺴﺎﻧﺘﺮه زرﺷﻚ ﺑﻌﻨﻮان ﻳﻜﻲ از ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﻫﺎی ﺗﺒﺪﻳﻠﻲ زرﺷﻚ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ .

طرح توجیهی تولید کنسانتره زرشک

طرح توجیهی تولید کنسانتره زرشک

ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﺤﺼﻮل

درﺧﺖ زرﺷﻚ از ﺗﻴﺮه زرﺷﻜﻴﺎن ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ ﺗﻴﺮه آﻻﺳﮕﺎن و از رده دوﻟﭙﻪ ای ﻫﺎﺳﺖ . اﻳﻦ درﺧﭽﻪ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻘﺎوم اﺳﺖ و در زﻣﻴﻨﻪ ﻫﺎی ﺳﻨﮕﻼخ ﺑﻪ زﻧﺪﮔﻲ اداﻣﻪ داده و درﻛﻢ آﺑﻲ ﻃﺎﻗﺖ زﻳﺎدی دارد و در ﺧﺮاﺳﺎن در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻫﺎی ﺑﻴﺮﺟﻨﺪ ، ﻗﺎﻳﻦ ، ﮔﻨﺎﺑﺎد ، ﻓﺮدوس و ﻛﺎﺷﻤﺮ وﺟﻮد دارد .از ﻧﻈﺮ ﺗﻤﺮﻛﺰ در د و ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻛﺎﻣﻼً ﻣﺠﺰای ﺟﻬﺎن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .از ﻳﻚ ﻃﺮف ﻛﻮﻫﻬﺎی ﻫﻴﻤﺎﻟﻴﺎ و ﭼﻴﻦ….

مناسب برای
اخذ وام بانکی از بانک ها و موسسات مالی اعتباری
گرفتن وام قرض الحسنه خود اشتغالی از صندوق مهر امام رضا
ارائه طرح به منظور استفاده از تسهیلات بنگاه های زود بازده
گرفتن مجوز های لازم از سازمان های دولتی و وزارت تعاون
ایجاد کسب و کار مناسب با درآمد بالا و کارآفرینی

فرمت فایل:PDF

تعداد صفحات:۸۹

ارسال شده در پروژه, رشته ی صنایع غذایی, کارآفرینی | برچسب‌شده , , , , | پاسخ دهید:

طرح توجیهی تولید چراغ های روشنایی پارک

ﭼﺮاﻏﻬﺎی روﺷﻨﺎیی پارک در دو ﻧﻮع ﺳﺎده و ﻳﺎ ﺗﺰﻳﻴﻨﻲ و در ﻃﺮح و ﺷﻜﻠﻬﺎیﻛﺎﻣﻼً ﻣﺘﻨﻮع ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻋﺮﺿﻪ ﻣﻲﺷﻮد. ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع ﭼﺮاغ روﺷﻨﺎﺋﻲ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ آﻧﻬﺎ ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ. در ﭼﺮاﻏﻬﺎی ﺗﺰﻳﻴﻨﻲ ﭘﺎﻳﻪﻫﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﻪ روش رﻳﺨﺘﻪ ﮔﺮی ﻓﻮﻻد، رﻳﺨﺘﻪﮔﻴﺮی ﻓﻮﻻد و آﻟﻮﻣﻨﻴﻮم و ﻳﺎ رﻳﺨﺘﻪ ﮔﺮی آﻟﻮﻣﻨﻴﻮم ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ. ﭘﺎﻳﻪﻫﺎ در اﺑﻌﺎد و اﻧﺪازهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺑﺮای ﭼﺮاﻏﻬﺎی ﭘﺎرﻛﻲ ﻛﻪ ﺑﻴﺶ از ﻳﻚ ﭼﺮاغ روﺷﻨﺎﺋﻲ دارﻧﺪ، ﺑﺎزو ﺗﻌﺒﻴﻪ ﻣﻲﮔﺮدد. ﻗﻴﻤﺖ ﭼﺮاﻏﻬﺎی ﺗﺰﻳﻴﻨﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭼﺮاﻏﻬﺎی ﺳﺎده ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﻮده و ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﺑﺤﺚ ﻣﺒﻠﻤﺎن ﺷﻬﺮی ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﻴﺮد.

ﻣﺰاﻳﺎی رﻳﺨﺘﻪﮔﺮی آﻟﻮﻣﻨﻴﻮم :

ﺻﺮﻓﻪ اﻗﺘﺼﺎدی

راﺣﺘﻲ ﻧﺼﺐ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﺳﺒﻚ ﺑﻮدن آن ﻣﺰاﻳﺎی رﻳﺨﺘﻪ ﮔﺮی ﻓﻮﻻد :
درﺟﻪ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺑﺎﻻ

دوام و ﻋﻤﺮ ﺑﺎﻻی آن

اﺳﺘﺤﻜﺎم و ﻋﺪم اﻧﻌﻄﺎف ﭘﺬﻳﺮی

ﻋـﺪم اﻧـﺘﻘﺎل ﺗﻨﺸﻬﺎ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﻳﺮ ﻓﻠﺰات و در ﻧﺘﻴﺠﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻃﻮل ﻋﻤﺮ و ﻛﺎﻫﺶ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺗﻌﻤﻴﺮات و ﻧﮕﻬﺪاری
اﻣﻨﻴﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺧﺮاﺑﻜﺎران ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ارزش ﺑﺎزﻳﺎﻓﺖ ﻛﻢ و ﺳﻨﮕﻴﻦ ﺑﻮدن آن

ﻣﻮارد ﻛﺎرﺑﺮد:

ﭘﺮوژه ﻫﺎﺋﻲ ﻛﻪ اﺳﺘﺤﻜﺎم و ﻋﻤﺮ ﺑﺎﻻ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﺑﺎﺷﺪ

ﭘﺮوژه ﻫﺎﺋﻲ ﻛﻪ در ﻣﻌﺮض ﺧﺮاﺑﻜﺎری زﻳﺎد ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﻣﺰاﻳﺎی رﻳﺨﺘﻪ ﮔﺮی ﻓﻮﻻد –آﻟﻮﻣﻨﻴﻮم :

ﺻﺮﻓﻪ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺎﻻ ﺑﺮای ﭼﺮاﻏﻬﺎی ﭘﺎﻳﻪ ﺑﻠﻨﺪ

دوام و ﻃﻮل ﻋﻤﺮ ﺑﺎﻻ

مناسب برای
اخذ وام بانکی از بانک ها و موسسات مالی اعتباری
گرفتن وام قرض الحسنه خود اشتغالی از صندوق مهر امام رضا
ارائه طرح به منظور استفاده از تسهیلات بنگاه های زود بازده
گرفتن مجوز های لازم از سازمان های دولتی و وزارت تعاون
ایجاد کسب و کار مناسب با درآمد بالا و کارآفرینی

فرمت فایل:PDF

تعداد صفحات:۳۰

ارسال شده در پروژه, رشته ی الکترونیک, رشته ی برق, کارآفرینی | برچسب‌شده , , , , , , | پاسخ دهید:

طرح توجیهی تولید روغن های صنعتی

طرح توجیهی بررسی کامل و پیش بینی مالی و پیش بینی مراحل تولید یک محصول می باشد که در آن جزییات تولید یک محصول ازجمله نیروی انسانی مورد نیاز ، هزینه مراحل مختلف تولید و ماشین آلات و ساختمان های مورد نیاز مورد بررسی قرار گرفته است. در اینجا طرح توجیهی تولید روغن های صنعتی آورده شده است که مناسب رشته های مهندسی عمران و معماری و سایر رشته های مرتبط می باشد.

ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ روﻏﻦ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺑﺎ ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻣﻌﯿﻦ، ﻻزم اﺳﺖ دو ﻣﺎده اﺻﻠﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم روﻏﻦ ﭘﺎﯾﻪ و ﻣﻮاد اﻓﺰودﻧﯽ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﺨﻠﻮط ﺷﻮﻧﺪ.

روﻏﻦ ﭘﺎﯾﻪ، ﻣﺎده ﯾﯽ ﻧﻔﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﻬﯿﻪ آن ﺳﻪ روش ﻣﺨﺘﻠﻒ وﺟﻮد دارد. اﯾﻦ روش ﻫﺎ ﻋﺒﺎرت ﻫﺴﺘﻨﺪ از اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺮش ﻣﻮاد ﻧﻔﺘﯽ، ﺗﺼﻔﯿﻪ روﻏﻦ ﻫﺎی ﮐﺎرﮐﺮده و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﻪ روش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﮐﻪ اﻣﺮوزه ﺑﻪ ﻃﻮر وﺳﯿﻊ از روش ﺑﺮش ﻣﻮادﻧﻔﺘﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد. ﻣﻮاد اﻓﺰودﻧﯽ در واﻗﻊ ﻣﻮادﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﭘﯿﭽﯿﺪه ﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ اﻓﺰودن آﻧﻬﺎ ﺑﻪ روﻏﻦ ﭘﺎﯾﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﻣﺸﺨﺺ، ﻣﯽ ﺗﻮان ﻣﺸﺨﺼﻪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده را در روﻏﻦ ﺻﻨﻌﺘﯽ اﯾﺠﺎد ﮐﺮد ﯾﺎ ﺧﻮاﺻﯽ از روﻏﻦ ﺻﻨﻌﺘﯽ را ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺨﺸﯿﺪ.

ﺑﺮای ﺗﻬﯿﻪ روﻏﻦ ﺻﻨﻌﺘﯽ اﺑﺘﺪا ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺗﻘﻄﯿﺮ ﻧﻔﺖ ﺧﺎم اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد. اﯾﻦ ﮐﺎر در ﭼﻨﺪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﻘﻄﯿﺮ در ﺟﻮ و ﺗﻘﻄﯿﺮ در ﺧﻼ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد ﺗﺎ ﯾﮏ ﺑﺮش ﻧﻔﺘﯽ ﺧﺎص ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻮد ﮐﻪ ﮔﺮاﻧﺮوی و ﻧﻘﻄﻪ اﺷﺘﻌﺎل ﻣﻌﯿﻦ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ﺳﭙﺲ در واﺣﺪ آﺳﻔﺎﻟﺖ ﮔﯿﺮی، ﻣﻮاد آﺳﻔﺎﻟﺘﯽ ﮐﻪ ﺗﻪ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﺮج ﺗﻘﻄﯿﺮ در ﺧﻼ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎ ﺗﺰرﯾﻖ ﺣﻼل ﭘﺮوﭘﺎن اﺳﺘﺨﺮاج ﻣﯽ ﺷﻮد. در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪ، ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب ﻣﻮﺟﻮد در روﻏﻦ (ﻣﻮاد آروﻣﺎﺗﯿﮏ) ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﻫﺎی ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ از روﻏﻦ ﺧﺎرج ﺷﺪه و ﺷﺎﺧﺺ ﮔﺮاﻧﺮوی روﻏﻦ ﻫﻢ ﺑﻬﺒﻮد ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

ﭘﺲ از ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺗﺼﻔﯿﻪ، در واﺣﺪ ﻣﻮم ﮔﯿﺮی، ﭘﺎراﻓﯿﻦ ﻫﺎی ﺳﻨﮕﯿﻦ ﮐﻪ در ﺣﺎﻟﺖ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﺎﻣﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش اﻧﺤﻼل و ﻓﯿﻠﺘﺮاﺳﯿﻮن از روﻏﻦ ﺟﺪا ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ. ﺳﺮاﻧﺠﺎم در واﺣﺪ ﺗﺼﻔﯿﻪ ﻫﯿﺪروژﻧﯽ، ﻋﻨﺎﺻﺮ زاﺋﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﻮﮔﺮد، ازت و اﮐﺴﯿﮋن از روﻏﻦ ﺧﺎرج ﺷﺪه ﺗﺎ روﻏﻦ در ﻣﺎﺷﯿﻦ آﻻت و در ﺷﺮاﯾﻂ ﺳﺨﺖ ﭘﺎﯾﺪاری ﺑﯿﺸﺘﺮی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. روﻏﻦ ﭘﺎﯾﻪ ﯾﯽ ﭘﺲ از ﻃﯽ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺮاﺣﻞ ﻓﻮق ﺑﻪ واﺣﺪ ﻣﺨﻠﻮط ﮐﻨﯽ ارﺳﺎل ﻣﯽ ﺷﻮد و در آﻧﺠﺎ ﺑﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮدن ﻣﻮاد اﻓﺰودﻧﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ، اﻧﻮاع روﻏﻦ ﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد.

مناسب برای
اخذ وام بانکی از بانک ها و موسسات مالی اعتباری
گرفتن وام قرض الحسنه خود اشتغالی از صندوق مهر امام رضا
ارائه طرح به منظور استفاده از تسهیلات بنگاه های زود بازده
گرفتن مجوز های لازم از سازمان های دولتی و وزارت تعاون
ایجاد کسب و کار مناسب با درآمد بالا و کارآفرینی

فرمت فایل:PDF

تعداد صفحات:۱۰۰

ارسال شده در پروژه, رشته ی شیمی, کارآفرینی | برچسب‌شده , , , , , , | پاسخ دهید:

طرح توجیهی تولید رب فلفل

طرح توجیهی بررسی کامل و پیش بینی مالی و پیش بینی مراحل تولید یک محصول می باشد که در آن جزییات تولید یک محصول ازجمله نیروی انسانی مورد نیاز ، هزینه مراحل مختلف تولید و ماشین آلات و ساختمان های مورد نیاز مورد بررسی قرار گرفته است. در اینجا طرح توجیهی تولید رب فلفل آورده شده است که مناسب رشته های مهندسی عمران و معماری و سایر رشته های مرتبط می باشد.

ﺑﺎ ﺭﻭﻧﺪ ﺗﺤﻮﻻﺕ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺩﺭ ﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎﻥ ﻭ ﮐﺸﻮﺭﻣﺎﻥ ، ﺑﺎﺯﻧﮕﺮﻱ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﻫﺎﻱ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﻭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﻭﺍﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ ﺍﻧﺮﮊﻱ ﻓﺴﻴﻠﻲ ﺩﺭ ﺩﻧﻴﺎﻱ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﮐﻪ ﺣﺘﻲ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﻣﻴﺮﻭﺩ ﺭﻭﺯﻱ ﻣﺼﺮﻑ ﺁﻧﻬﺎ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷﻮﺩ ، ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ ﺑﺮﺍﻱ ﺭﻫﺎﻳﻲ ﺍﺯ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺗﮏ ﻣﺤﺼﻮﻟﻲ ﻭ ﺻﺪﻭﺭ ﻧﻔﺖ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﻓﺮﺁﻭﺭﺩﻩ ﻫﺎﻱ ﮐﺸﺎﻭﺭﺯﻱ ﺍﻫﻤﻴﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮﻱ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ . ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﮐﺸﺎﻭﺭﺯﻱ ﮐﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻭ ﻓﺮﺁﻭﺭﺩﻩ ﻫﺎﻱ ﺁﻥ ﮔﺴﺘﺮﺵ ﻭ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺯﻳﺎﺩﻱ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻓﻠﻔﻞ ﺍﺳﺖ ، ﺍﻳﻦ ﻣﺤﺼﻮﻝ ﻭ ﻓﺮﺁﻭﺭﺩﻩ ﻫﺎﻱ ﺁﻥ ﺑﻪ ﻟﺤﺎﻅ ﮐﺎﺭﺑﺮﺩ ﻫﺎﻱ ﻓﺮﺍﻭﺍﻥ ﻭ ﻣﺼﺮﻑ ﺁﻥ ﺩﺭ ﺍﮐﺜﺮ ﻣﻨﺎﺯﻝ ، ﺭﺳﺘﻮﺭﺍﻧﻬﺎ ﻭ……… ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺍﻫﻤﻴﺖ ﻭﻳﮋﻩ ﺍﻱ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

ﻋﻠﺖ ﺧﻮﺵ ﺭﻧﮓ ﻭ ﺧﻮﺵ ﻃﻌﻢ ﺑﻮﺩﻥ ﺭﺏ ﺩﻗﺖ ﻭ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺎﻓﻲ ﺑﻪ ﻧﻮﻉ ﻓﺮﺁﻳﻨﺪﻱ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ. ﺭﺏ ﺭﺍ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻥ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻮﻉ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺁﻥ ﺑﺎ ﻫﺮ ﻏﻠﻈﺘﻲ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﺟﻬﺖ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﻱ ﻃﻮﻻﻧﻲ ﺩﺭﻭﻥ ﺑﺸﮑﻪ ﻫﺎﻱ ﻣﺨﺼﻮﺻﻲ ﺫﺧﻴﺮﻩ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ ﮐﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﮐﺎﻣﻼ ﺍﺳﺘﺮﻳﻠﻴﺰﻩ ﻭ ﻋﺎﺭﻱ ﺍﺯ ﻣﻴﮑﺮﻭﺏ ﺑﻮﺩﻩ ﺗﺎ ﺩﺭ ﺩﺭﺍﺯ ﻣﺪﺕ ﺁﺳﻴﺒﻲ ﺑﻪ ﺁﻥ ﻧﺮﺳﺪ.ﺑﻌﺪ ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﺳﺮﺩ ﻭ ﺑﺮﺍﻱ ﮐﺸﻴﺪﻥ ﻟﻔﺎﻑ ﭘﻼﺳﺘﻴﮑﻲ (ﺷﺮﻳﻨﮓ ﮐﺮﺩﻥ) ﺁﻣﺎﺩﻩ ﻣﻲ ﮐﻨﻨﺪ. ﺑﺴﺘﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ١٢ ﺗﺎﻳﻲ ﺷﺮﻳﻨﮓ ﻭ ﺭﻭﻱ ﭘﺎﻟﺖ ﭼﻴﺪﻩ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺍﻧﺒﺎﺭ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﻮﻧﺪ….

مناسب برای
اخذ وام بانکی از بانک ها و موسسات مالی اعتباری
گرفتن وام قرض الحسنه خود اشتغالی از صندوق مهر امام رضا
ارائه طرح به منظور استفاده از تسهیلات بنگاه های زود بازده
گرفتن مجوز های لازم از سازمان های دولتی و وزارت تعاون
ایجاد کسب و کار مناسب با درآمد بالا و کارآفرینی

فرمت فایل:PDF

تعداد صفحات:۳۶

 

ارسال شده در پروژه, کارآفرینی | برچسب‌شده , , , , , , | پاسخ دهید:

طرح توجیهی تولید سمعک دیجیتال

نام محصول : انواع سمعک ( آنالوگ و دیجیتال )

ظرفیت پیشنهادی طرح : سالانه ۱۵۰۰۰ عدد

موارد کاربرد : برای رفع مشکل کم شنوایی گوش

اشتغالزایی : ۳۴ نفر

زمین مورد نیاز : ۱۵۰۰ متر مربع

سمعک وسیله‌ای برای تقویت صداها برای افراد دچار کم شنوایی (از حدود ملایم تا عمیق)می باشد. سمعک برای افراد دارای شنوایی طبیعی و یا ناشنوایان مناسب نیست. سمعک از سه قسمت اصلی زیر تشکیل شده‌است: میکروفون، مدار پردازنده و بلندگو (رسیور). البته اجزای دیگری همچون ولوم صدا، کلید برنامه، هوک و… نیز در سمعک‌هایی موجود می‌باشد که جزو ابزار جانبی سمعک به شمار می‌رود. سمعک‌ها را می‌توان از جندین لحاظ طبیق بندی کرد که مهمترین آنها شکل ظاهری و نوع پردازش سمعک می‌باشد.

فهرست مطالب:

مقدمه
بخش اول: معرفی طرح
مقدمه ای در مورد معرفی واحد تولیدی
خط مشی و اهداف کیفیتی واحد تولیدی
اصطلاحات و تعاریف
بخش دوم: سازمان واحد تولیدی
مدیریت عامل
مسئول کنترل نماینده مدیریت و مدیر تضمین کیفیت کارخانه
مدیر داخلی و فنی
مدیریت
بخش سوم: کنترل فرآیندهای تولید و عملیاتی
تعریفی در مورد نقاط بحرانی واحد تولیدی
تدارکات و انبارش مواد اولیه
فرآوری مواد اولیه
بسته بندی محصول نهایی
انبارش و حمل و تحویل محصول
قیمت فروش در بازار
بخش چهارم: بازرسی و آزمایش مواد اولیه
بازرسی و آزمایش حین فرآیند
بازرسی و آزمایش محصول نهایی
بخش پنجم: شناسایی و ردیابی
بخش ششم: امکانات آزمایشگاهی
بخش هفتم: آموزش کارکنان
بخش هشتم: رقابت کارخانه
بخش نهم: اهداف کارخانه در توسعه اقتصاد
بخش دهم: فنون آماری

ضمائم
پیشنهادات
بر آورد نیروی انسانی
ماشین آلات و تجهیزات
ابزار آلات و وسایل و فنی و آزمایشگاهی
نمودار هزینه، حجم فعالیت و سود

مناسب برای

اخذ وام بانکی از بانک ها و موسسات مالی و اعتباری

ارائه طرح به منظور استفاده از تسهیلات بنگاه های زود بازده

گرفتن وام قرض الحسنه خود اشتغالی از صندوق مهر امام رضا

گرفتن مجوز های لازم از سازمان های دولتی و وزارت تعاون

ایجاد کسب و کار مناسب با درآمد بالا و کارآفرینی

فرمت فایل:PDF
تعداد صفحات:۳۸

10000 تومان – خرید
ارسال شده در پروژه, رشته ی الکترونیک, کارآفرینی | برچسب‌شده , , , , , | دیدگاه‌ها برای طرح توجیهی تولید سمعک دیجیتال بسته هستند

طرح توجیهی تولید اسانس گیاهان و گلها

اسانس ها یا روغن های اساسی ترکیبات روغنی فرار هستند که از بخش های مختلف گیاهان معطر مانند برگ، پوست، گل، میوه، دانه و ریشه گرفته می شوند. از ویژگی های اصلی روغن های فرار قابلیت تقطیر و فاسد نشدن آنها است که این دو مشخصه می تواند روغن های فرار(اسانس) را از روغن های پایدار (استرهای اسید چرب) متمایز نماید. بسته بندی اسانس معمولا در ظروف شیشه ای و یا پلی اتیلن بوده ولی در مورد اسان س های طبیعی گرانقیمت بسته بندی شیشه ای ترجیح داده می شود.

خلاصه طرح توجیهی
نام محصول: اسانس های گیاهی
ظرفیت پیشنهادی طرح: ۲۰۰ تن در سال
موارد کاربرد :مواد غذایی، داروسازی و لوازم آرایشی
و بهداشتی
مواد اولیه مصرفی عمده: انواع گل و گیاه
کمبود محصول سال ۱۳۹۰ :۱۵۵۰۰ تن
اشتغال زایی: (نفر) ۳۱
زمین مورد نیاز:مترمربع۹۰۰۰

فهرست مطالب:

مقدمه
بخش اول: معرفی طرح
مقدمه ای در مورد معرفی واحد تولیدی
خط مشی و اهداف کیفیتی واحد تولیدی
اصطلاحات و تعاریف
بخش دوم: سازمان واحد تولیدی
مدیریت عامل
مسئول کنترل نماینده مدیریت و مدیر تضمین کیفیت کارخانه
مدیر داخلی و فنی
مدیریت
بخش سوم: کنترل فرآیندهای تولید و عملیاتی
تعریفی در مورد نقاط بحرانی واحد تولیدی
تدارکات و انبارش مواد اولیه
فرآوری مواد اولیه
بسته بندی محصول نهایی
انبارش و حمل و تحویل محصول
قیمت فروش در بازار
بخش چهارم: بازرسی و آزمایش مواد اولیه
بازرسی و آزمایش حین فرآیند
بازرسی و آزمایش محصول نهایی
بخش پنجم: شناسایی و ردیابی
بخش ششم: امکانات آزمایشگاهی
بخش هفتم: آموزش کارکنان
بخش هشتم: رقابت کارخانه
بخش نهم: اهداف کارخانه در توسعه اقتصاد
بخش دهم: فنون آماری

ضمائم
پیشنهادات
بر آورد نیروی انسانی
ماشین آلات و تجهیزات
ابزار آلات و وسایل و فنی و آزمایشگاهی
نمودار هزینه، حجم فعالیت و سود

مناسب برای

اخذ وام بانکی از بانک ها و موسسات مالی و اعتباری

ارائه طرح به منظور استفاده از تسهیلات بنگاه های زود بازده

گرفتن وام قرض الحسنه خود اشتغالی از صندوق مهر امام رضا

گرفتن مجوز های لازم از سازمان های دولتی و وزارت تعاون

ایجاد کسب و کار مناسب با درآمد بالا و کارآفرینی

فرمت فایل:PDF
تعداد صفحات:۴۲

10000 تومان – خرید
ارسال شده در پروژه, رشته ی شیمی, کارآفرینی | برچسب‌شده , , , , , , | دیدگاه‌ها برای طرح توجیهی تولید اسانس گیاهان و گلها بسته هستند

طرح توجیهی تولید ظروف شیشه ای

نام و کاربرد محصول
ظروف شیشه ای عبارتند از بیشتر ظروفی که به عنوان لوازم آشپزخانه از قبیل لیوان، استکان و امثال آن در منازل مصرف می شود. انواع بطریهای مورد استفاده مانند بطری نوشابه ، شیشه های یکبار مصرف مربوط به دارو یا اقلام شیشه ای بطری که به صورت یکبار مصرف در جامعه عرضه می شود که شامل موارد استفاده در صنایع غذایی نیز می باشد.
بنابراین تعریف محصول فوق شامل بر کلیه ظروفی می باشد که در صنایع غذائی و دارویی به عنوان ظروف بسته بندی و از جنس شیشه ساخته شود و همچنین شامل ظروف شیشه ای مورد استفاده در منزل می شود. بسته به نوع استفاده ، رنگ این شیشه ها با یکدیگر فرق خواهد داشت . به عنوان مثال برای صنایع داروئی بیشتر از شیشه های قهوه ای استفاده می شود. چون ویتامینها در داخل این ظروف ، از تجزیه به وسیله نور سفید در امان مانده و امکان فاسد شدن آنها به این طریق از بین می رود. در سایر موارد این موضوع نیز رعایت می شود و البته برای اشیاء تزئینی نیز استفاده از مواد رنگزا نیز رواج دارد.

طبقه بندی محصول
ظروف شیشه ای از نظر خصوصیات فیزیکی و نوع محتویات به شر ح زیر طبق ه بندی می شود:
• ظروف شیشه ای مقاوم در مقابل فشار درونی (نوشابه های گازدار)
• ظروف شیشه ای مقاوم در برابر حرارت (شیر پاستوریزه – آبلیمو- ترشیجات- انواع کنسرو و مواد غذایی )
• ظروف شیشه ای مقاوم در مقابل فشار و حرارت (ماءالشعیر)
• ظروف شیشه ای معمولی که شامل ۳ نوع فوق نباشد (الکل – گلاب – سرکه و عرقیات )

مشخصات فنی محصول
ترک :
ظروف شیشه ای باید عاری از هر گونه ترک که باعث کاهش مقاوم ت مکانیکی شیشه است ، باشند.

یکنواختی بدنه :
سطوح داخلی و خارجی ظروف باید صاف و یکنواخت باشد.

درز قالب :
محل اتصال و جوش روی بدنه ظروف ، نباید تیز و برنده باشد و حداکثر برآمدگی مجاز در این ناحیه ۵ میلیمتر باشد.

استاندارد محصول
جهت جلب اعتماد مصرف کنندگان محصول تولیدی و نیز رعایت کلیه نکات مربوط به کنترل کیفیت محصول، توجه به استانداردهای موجود، امری ضروری است . به طور کلی در مورد هر محصول، استانداردهای مختلف ملی و بین المللی وحود دارد . استانداردهای ملی توسط موسسه استانداردها و تحقیقات صنعتی ایران تهیه می گردد و کلیه تولیدکنندگان محصول ملزم به رعایت این استانداردها می باشند . با توجه به اینکه می باشد و از آخرین پیشرفت های علمی و (ISO) موسسه استاندارد از اعضاء سازمان بین المللی استاندارد فنی و صنعتی جها ن استفاده می نماید، همچنین شرایط کلی و نیازمندیهای خاص کشور را مورد توجه قرار می دهد؛ استانداردهای ذکر شده در این مورد مطابق با استانداردهای جهانی بوده و کاملاً قابل قبول و لازم الاجراء است.

فهرست مطالب:

مقدمه
بخش اول: معرفی طرح
مقدمه ای در مورد معرفی واحد تولیدی
خط مشی و اهداف کیفیتی واحد تولیدی
اصطلاحات و تعاریف
بخش دوم: سازمان واحد تولیدی
مدیریت عامل
مسئول کنترل نماینده مدیریت و مدیر تضمین کیفیت کارخانه
مدیر داخلی و فنی
مدیریت
بخش سوم: کنترل فرآیندهای تولید و عملیاتی
تعریفی در مورد نقاط بحرانی واحد تولیدی
تدارکات و انبارش مواد اولیه
فرآوری مواد اولیه
بسته بندی محصول نهایی
انبارش و حمل و تحویل محصول
قیمت فروش در بازار
بخش چهارم: بازرسی و آزمایش مواد اولیه
بازرسی و آزمایش حین فرآیند
بازرسی و آزمایش محصول نهایی
بخش پنجم: شناسایی و ردیابی
بخش ششم: امکانات آزمایشگاهی
بخش هفتم: آموزش کارکنان
بخش هشتم: رقابت کارخانه
بخش نهم: اهداف کارخانه در توسعه اقتصاد
بخش دهم: فنون آماری

ضمائم
پیشنهادات
بر آورد نیروی انسانی
ماشین آلات و تجهیزات
ابزار آلات و وسایل و فنی و آزمایشگاهی
نمودار هزینه، حجم فعالیت و سود

مناسب برای

اخذ وام بانکی از بانک ها و موسسات مالی و اعتباری

ارائه طرح به منظور استفاده از تسهیلات بنگاه های زود بازده

گرفتن وام قرض الحسنه خود اشتغالی از صندوق مهر امام رضا

گرفتن مجوز های لازم از سازمان های دولتی و وزارت تعاون

ایجاد کسب و کار مناسب با درآمد بالا و کارآفرینی

فرمت فایل:PDF
تعداد صفحات:۳۵

10000 تومان – خرید
ارسال شده در پروژه, کارآفرینی | برچسب‌شده , , , | دیدگاه‌ها برای طرح توجیهی تولید ظروف شیشه ای بسته هستند

طرح توجیهی تولید شیشه عینک

طرح توجیهی یا پروژه کارآفرینی پروژه ای کامل و جامع است که در آن فرآیند و مراحل تولید یک محصول از ابتدا تا تولید و بسته بندی و عرضه محصول به بازار مورد بررسی قرار گرفته است. در طرح توجیهی به جزییات تولید محصول چه از نظر مالی چه از نظر نیروی انسانی مورد نیاز و چه از نظر ساختمان ها و ماشین آلات مورد نیاز طرح اشاره می شود. در اینجا طرح توجیهی تولید شیشه عینک آورده شده است.


فهرست مطالب:

مقدمه
بخش اول: معرفی طرح
مقدمه ای در مورد معرفی واحد تولیدی
خط مشی و اهداف کیفیتی واحد تولیدی
اصطلاحات و تعاریف
بخش دوم: سازمان واحد تولیدی
مدیریت عامل
مسئول کنترل نماینده مدیریت و مدیر تضمین کیفیت کارخانه
مدیر داخلی و فنی
مدیریت
بخش سوم: کنترل فرآیندهای تولید و عملیاتی
تعریفی در مورد نقاط بحرانی واحد تولیدی
تدارکات و انبارش مواد اولیه
فرآوری مواد اولیه
بسته بندی محصول نهایی
انبارش و حمل و تحویل محصول
قیمت فروش در بازار
بخش چهارم: بازرسی و آزمایش مواد اولیه
بازرسی و آزمایش حین فرآیند
بازرسی و آزمایش محصول نهایی
بخش پنجم: شناسایی و ردیابی
بخش ششم: امکانات آزمایشگاهی
بخش هفتم: آموزش کارکنان
بخش هشتم: رقابت کارخانه
بخش نهم: اهداف کارخانه در توسعه اقتصاد
بخش دهم: فنون آماری

ضمائم
پیشنهادات
بر آورد نیروی انسانی
ماشین آلات و تجهیزات
ابزار آلات و وسایل و فنی و آزمایشگاهی
نمودار هزینه، حجم فعالیت و سود

مناسب برای

اخذ وام بانکی از بانک ها و موسسات مالی و اعتباری

ارائه طرح به منظور استفاده از تسهیلات بنگاه های زود بازده

گرفتن وام قرض الحسنه خود اشتغالی از صندوق مهر امام رضا

گرفتن مجوز های لازم از سازمان های دولتی و وزارت تعاون

ایجاد کسب و کار مناسب با درآمد بالا و کارآفرینی

فرمت فایل:PDF
تعداد صفحات:۲۸

10000 تومان – خرید
ارسال شده در پروژه | برچسب‌شده , , , , | دیدگاه‌ها برای طرح توجیهی تولید شیشه عینک بسته هستند

طرح توجیهی تولید و بسته بندی شیره انگور

طرح توجیهی یا پروژه کارآفرینی پروژه ای کامل و جامع است که در آن فرآیند و مراحل تولید یک محصول از ابتدا تا تولید و بسته بندی و عرضه محصول به بازار مورد بررسی قرار گرفته است. در طرح توجیهی به جزییات تولید محصول چه از نظر مالی چه از نظر نیروی انسانی مورد نیاز و چه از نظر ساختمان ها و ماشین آلات مورد نیاز طرح اشاره می شود. در اینجا طرح توجیهی تولید شیره انگور آورده شده است.

فهرست مطالب:

مقدمه
بخش اول: معرفی طرح
مقدمه ای در مورد معرفی واحد تولیدی
خط مشی و اهداف کیفیتی واحد تولیدی
اصطلاحات و تعاریف
بخش دوم: سازمان واحد تولیدی
مدیریت عامل
مسئول کنترل نماینده مدیریت و مدیر تضمین کیفیت کارخانه
مدیر داخلی و فنی
مدیریت
بخش سوم: کنترل فرآیندهای تولید و عملیاتی
تعریفی در مورد نقاط بحرانی واحد تولیدی
تدارکات و انبارش مواد اولیه
فرآوری مواد اولیه
بسته بندی محصول نهایی
انبارش و حمل و تحویل محصول
قیمت فروش در بازار
بخش چهارم: بازرسی و آزمایش مواد اولیه
بازرسی و آزمایش حین فرآیند
بازرسی و آزمایش محصول نهایی
بخش پنجم: شناسایی و ردیابی
بخش ششم: امکانات آزمایشگاهی
بخش هفتم: آموزش کارکنان
بخش هشتم: رقابت کارخانه
بخش نهم: اهداف کارخانه در توسعه اقتصاد
بخش دهم: فنون آماری

ضمائم
پیشنهادات
بر آورد نیروی انسانی
ماشین آلات و تجهیزات
ابزار آلات و وسایل و فنی و آزمایشگاهی
نمودار هزینه، حجم فعالیت و سود

مناسب برای

اخذ وام بانکی از بانک ها و موسسات مالی و اعتباری

ارائه طرح به منظور استفاده از تسهیلات بنگاه های زود بازده

گرفتن وام قرض الحسنه خود اشتغالی از صندوق مهر امام رضا

گرفتن مجوز های لازم از سازمان های دولتی و وزارت تعاون

ایجاد کسب و کار مناسب با درآمد بالا و کارآفرینی

فرمت فایل:PDF
تعداد صفحات:۵۲

10000 تومان – خرید

 

 

ارسال شده در پروژه, رشته ی صنایع غذایی, کارآفرینی | برچسب‌شده , , , , , , | دیدگاه‌ها برای طرح توجیهی تولید و بسته بندی شیره انگور بسته هستند

طرح توجیهی تولید سازه های فلزی

طرح توجیهی بررسی کامل و پیش بینی مالی و پیش بینی مراحل تولید یک محصول می باشد که در آن جزییات تولید یک محصول ازجمله نیروی انسانی مورد نیاز ، هزینه مراحل مختلف تولید و ماشین آلات و ساختمان های مورد نیاز مورد بررسی قرار گرفته است. در اینجا طرح توجیهی تولید سازهای فلزی آورده شده است که مناسب رشته های مهندسی عمران و معماری و سایر رشته های مرتبط می باد.

کاربرد محصول : ساختمانهای مسکونی و اداری و تجاری

اشتغالزایی : ۲۸ نفر

ظرفیت پیشنهادی طرح : ۱۳۵۰ تن در سال

سازه فلزی
به سازه ای که اصولا رفتار سه بعدی داشته باشد، به طوریکه به هیچ ترتیبی نتوان رفتار کلی آن را با استفاده از یک یا چند مجموعه مستقل دوبعدی تقریب زد، سازه فضاکار نامیده می شود . با این تعریف طیف وسیعی از سازه ها یعنی حتی برخی از قوس ها و گنبدهای آجری گذشته نیز جزو سازه های فضاکار محسوب می شوند، اما در اینجا منظور سازه های سه بعدی خاص هستند که معمولا دارای اعضای مستقیم با اتصالات صلب یا مفصلی می باشند.

مزایای سازه های فلزی

از زمان درخواست ساخت تا لحظه نصب هیچ سیستم ساخت و ساز دیگری  با سیستم سازه های فولادی پیش ساخته از لحاظ صرفه اقتصادی ،  انعطاف پذیری،  سرعت ساخت و نصب قا بل مقایسه نیست . همچنین به علت تولید فولاد در کارخانه  و شرایط بهتر کنترل کیفیت آن نسبت به بتن ، فولاد و سازه های فلزی را نسبت به بتن و سایر مصالح ساخت و ساز متمایز می سازد. از دیگر مزایای اسکلت فلزی می توان به امکان توسعه سازه ، اتصال چند قطعه به یکدیگر ، پیش ساخته بودن قطعات در کارخانه ، سرعت در اجرا و نصب ، اشغال فضای کمتر نسبت به بتن و قابلیت کاربرد در ارتفاع زیاد اشاره کرد . بسیاری از کارشناسان یکی از دلایل پیشرفت سریع کشورهای نو ظهور و توسعه یافته را، استفاده از سیستم سازه های فولادی پیش ساخته در ساخت و سازهای سریع و با کیفیت زیر ساختهای صنعتی،تجاری،درمانی و مسکونی این کشورها می دانند .

مناسب برای
اخذ وام بانکی از بانک ها و موسسات مالی اعتباری
گرفتن وام قرض الحسنه خود اشتغالی از صندوق مهر امام رضا
ارائه طرح به منظور استفاده از تسهیلات بنگاه های زود بازده
گرفتن مجوز های لازم از سازمان های دولتی و وزارت تعاون
ایجاد کسب و کار مناسب با درآمد بالا و کارآفرینی

فرمت فایل:PDF

تعداد صفحات:۷۷

ارسال شده در پروژه, رشته ی عمران, کارآفرینی | برچسب‌شده , , , , , , | پاسخ دهید: