دانلود طرح توجیهی

پروژه کارآفرینی طرح خود اشتغالی

طرح توجیهی تولید چسب پی وی سی

 

  ﺧﻼﺻﻪ ﻃﺮﺡ      
         
ﻧﺎﻡ ﻣﺤﺼﻮﻝ       ﭼﺴﺐ ﭘﯽ ﻭﯼ ﺳﯽ
         
ﻇﺮﻓﻴﺖ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﻱ ﻃﺮﺡ       ١٢٠٠ ﺗﻦ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ
           
ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻛﺎﺭﺑﺮﺩ       ﮐﻔﯽ ﻭ ﺭﻭﻳﻪ ﮐﻔﺶ ﻭ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﮐﻔﭙﻮﺵ ﻫﺎ
      ﻭ ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎﯼ ﭘﯽ ﻭﯼ ﺳﯽ
       
ﻣﻮﺍﺩ ﺍﻭﻟﻴﻪ ﻣﺼﺮﻓﻲ ﻋﻤﺪﻩ       ﭘﻮﺩﺭ ﭘﯽ ﻭﯼ ﺳﯽ ﻭ ﺳﻴﮑﻠﻮ ﻫﮕﺰﺍﻥ
         
ﻛﻤﺒﻮﺩ ﻣﺤﺼﻮﻝ (ﺳﺎﻝ ١٣٩٠)       ٨ ﻫﺰﺍﺭ ﺗﻦ
         
ﺍﺷﺘﻐﺎﻝ ﺯﺍﻳﻲ (ﻧﻔﺮ)       ٣٢
         
ﺯﻣﻴﻦ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻴﺎﺯ (٢(m       ٣٠٠٠
         
  ﺍﺩﺍﺭﻱ (٢(m   ١۵٠  
ﺯﻳﺮﺑﻨﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪﻱ (٢(m   ۵٠٠
ﺳﻮﻟﻪ ﺗﺎﺳﻴﺴﺎﺕ (٢(m   ١٩٠
   
  ﺍﻧﺒﺎﺭ (٢(m   ۶٠٠  
ﻣﻴﺰﺍﻥ ﻣﺼﺮﻑ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻣﻮﺍﺩ ﺍﻭﻟﻴﻪ ﺍﺻﻠﻲ   ﺳﻴﮑﻠﻮ ﻫﮕﺰﺍﻥ(۴۴٠) ﭘﻮﺩﺭ ﭘﯽ ﻭﯼ
  ﺳﯽ(٣٣٠). ﺗﺘﺮﺍ ﺋﻴﺪﺭﻭ ﻓﻮﺭﺍﻥ(۴۵٠)
       
  ﺁﺏ (٣(m   ١١۵۵٠  
ﻣﻴﺰﺍﻥ ﻣﺼﺮﻑ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻳﻮﺗﻴﻠﻴﺘﻲ ﺑﺮﻕ (kw)   ٣٠٠
  ﮔﺎﺯ (٣(m   ٣٩٣۶٠  
  ﺍﺭﺯﻱ (ﻳﻮﺭﻭ)   ٣٩٢۵٠٠  
ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬﺍﺭﻱ ﺛﺎﺑﺖ ﻃﺮﺡ ﺭﻳﺎﻟﻲ (ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﺭﻳﺎﻝ)   ١۵۴٢٢
  ﻣﺠﻤﻮﻉ (ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﺭﻳﺎﻝ)   ٢٠۴٣٩  
ﻓﺼﻞ ١- ﻣﻌﺮﻓﻲ ﭼﺴﺐ ﭘﯽ ﻭﯼ ﺳﯽ
١-١- ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻛﺪ ISIC ﻣﺤﺼﻮﻝ
٢-١- ﺗﻌﺮﻓﺔ ﮔﻤﺮﻛﻲ ﭼﺴﺐ ﭘﯽ ﻭﯼ ﺳﯽ
٣-١- ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ
۴-١- ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩﺍﻫﺎﻱ ﻣﻠﻲ ﻭ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻠﻠﻲ
۵-١- ﻗﻴﻤﺖ ﺩﺍﺧﻠﻲ
۶-١- ﻛﺎﺭﺑﺮﺩﻫﺎﯼ ﭼﺴﺐ ﭘﯽ ﻭﯼ ﺳﯽ
٧-١- ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ
٨-١- ﺍﻫﻤﻴﺖ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﮋﻳﻚ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭼﺴﺐ ﭘﯽ ﻭﯼ ﺳﯽ
٩-١- ﻛﺸﻮﺭﻫﺎﻱ ﻋﻤﺪﺓ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪﺓ ﭼﺴﺐ ﭘﯽ ﻭﯼ ﺳﯽ
١٠-١- ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﻋﻤﺪﺓ ﺟﻬﺎﻥ ﻭ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺁﻧﻬﺎ
ﻓﺼﻞ ٢- ﻭﺿﻌﻴﺖ ﻋﺮﺿﻪ ﻭ ﺗﻘﺎﺿﺎﻱ ﭼﺴﺐ ﭘﯽ ﻭﯼ ﺳﯽ
١-٢- ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺑﻬﺮﻩ ﺑﺮﺩﺍﺭﻱ ﻭ ﺭﻭﻧﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺍﺯ ﺁﻏﺎﺯ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﻮﻡ ﺗﺎﮐﻨﻮﻥ ﻭ ﻣﺤﻞ ﻭﺍﺣﺪ ﻫﺎ ﻭ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎﻱ
ﺳﺎﺯﻧﺪﻩ ﻣﺎﺷﻴﻦ ﺁﻻﺕ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺩﺭ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭼﺴﺐ ﭘﯽ ﻭﯼ ﺳﯽ
٢-٢- ﻭﺿﻌﻴﺖ ﻃﺮﺡ ﻫﺎﻱ ﺩﺭ ﺩﺳﺖ ﺍﺟﺮﺍ ﺑﺮﺍﯼ ﭼﺴﺐ ﭘﯽ ﻭﯼ ﺳﯽ
٣-٢- ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺭﻭﻧﺪ ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ﻫﺎﻱ ﮔﺬﺷﺘﻪ
۴-٢- ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺭﻭﻧﺪ ﻣﺼﺮﻑ
۵-٢- ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺭﻭﻧﺪ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ﻫﺎﻱ ﺑﺮﻧﺎﻣﺔ ﺳﻮﻡ
۶-٢- ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﻧﻴﺎﺯ ﺑﻪ ﭼﺴﺐ ﭘﯽ ﻭﯼ ﺳﯽ
ﻓﺼﻞ ٣- ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻓﻨﻲ ﻃﺮﺡ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭼﺴﺐ ﭘﯽ ﻭﯼ ﺳﯽ
١-٣- ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺍﺟﻤﺎﻟﻲ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮﮊﻱ ﻭ ﺭﻭﺵ ﻫﺎﻱ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻭ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﺤﺼﻮﻝ ﺩﺭ ﮐﺸﻮﺭ ﻭ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺁﻥ ﺑﺎ ﺩﻳﮕﺮ ﮐﺸﻮﺭﻫﺎ
۴- ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻭ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺣﺪﺍﻗﻞ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭ ﺑﺮﺁﻭﺭﺩ ﺣﺠﻢ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬﺍﺭﻱ ﺛﺎﺑﺖ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻴﺎﺯ
۵- ﻣﻴﺰﺍﻥ ﻣﻮﺍﺩ ﺍﻭﻟﻴﻪ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻴﺎﺯ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻭ ﻣﺤﻞ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺁﻥ ﺍﺯ ﺧﺎﺭﺝ ﻳﺎ ﺩﺍﺧﻞ ﻛﺸﻮﺭ
۶- ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﻃﺮﺡ ﭼﺴﺐ ﭘﯽ ﻭﯼ ﺳﯽ
٧- ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻧﻴﺮﻭﻱ ﺍﻧﺴﺎﻧﻲ ﻃﺮﺡ ﭼﺴﺐ ﭘﯽ ﻭﯼ ﺳﯽ
٨- ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻭ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺁﺏ، ﺑﺮﻕ، ﺳﻮﺧﺖ ﻭ ﺍﻣﻜﺎﻧﺎﺕ ﻣﺨﺎﺑﺮﺍﺗﻲ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻴﺎﺯ ﺑﺮﺍﻱ ﻃﺮﺡ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭼﺴﺐ ﭘﯽ ﻭﯼ ﺳﯽ
٩- ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻫﺎﻱ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭ ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧﻲ
١٠- ﺗﺠﺰﻳﻪ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻧﻬﺎﺋﻲ
ﻣﺮﺍﺟﻊ

چسب پی وی سی

ﺍﻭﻟﻴﻦ ﺑﺎﺭ ﺩﺭ ﺩﻫﻪ ١٩٣٠ ﮔﻠﺪﺍﺷﻤﻴﺖ ﺩﺭ ﺁﻟﻤﺎﻥ ﺗﻮﻭ ﺑﺎﮐﻠﻨﺪ ﺩﺭ ﺁﻣﺮﻳﮑﺎ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ  ﻟﻴﺪ ﭼﺴﺐﻫﺎﻱ ﻣﺼﻨـﻮﻋﻲ ﺍﺯ ﺭﺯﻳـﻦ

ﻓﻨﻞ ﻓﺮﻣﺎﻟﺪﺋﻴﺪ ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺟﻬﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻓﻴﺒﺮ ﻓﺸﺮﺩﻩ ﺍﺯ ﺧﺎﮎ ﺍﺭﻩ ﻭ ﻗﻄﻌﺎﺕ ﻗﺎﻟﺒﮕﻴﺮﻱ ﺑﮑﺎﺭ ﻣﻲﺭﻓﺖ ﻭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺁﻥ ﻧﻴﺰ ﺍﺯ ﺭﺯﻳﻦﻫﺎﻱ ﺍﻭﺭﻩ ﻓﺮﻣﺎﻟﺪﺋﻴﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﭼﺴﺐ ﺩﺭ ﺳﺎﺧﺖ ﻭﺭﻗﻪﻫﺎﻱ ﻧﺌﻮﭘﺎﻥ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺷﺪ

ﺳﺎﺧﺖﻤﺮﻫﻱﭼﺴﺐﻫﺎ ﺍﺯ ﭘﻠﻴ ﺎ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺩﻭﻡ ﻭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺴﻴﺎﺭﻱ ﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﺗـﺎﮐﻨﻮﻥ ﺑﻄﻮﺭ ﺭﻭﺯ ﺍﻓﺰﻭﻥ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﮔﺴﺘﺮﺵ ﺍﺳﺖ.

ﭼﺴﺐ ﭘﻲ ﻭﻱ ﺳﻲ ﺟﻬﺖ ﺍﺗﺼﺎﻝ ﻗﻄﻌﺎﺕ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﻼﺳﺘﻴﮏ ﭘﻲ ﻭﻱ ﺳﻲ (ﭘﻠﻲ ﻭﻧﻴﻞ ﮐﻠﺮﺍﻳﺪ) ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺳـﺘﻔﺎﺩﻩ ﻗـﺮﺍﺭ ﻣﻲ ﮔﻴﺮﺩ. ﺍﻳﻦ ﭘﻼﺳﺘﻴﮏ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﭘﺮ ﻣﺼﺮﻑ ﺗﺮﻳﻦ ﭘﻼﺳﺘﻴﮏﻫﺎ ﺩﺭ ﺟﻬﺎﻥ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﺑﺮﺍﻱ ﻫﻤﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﮐـﺮﺩ ﻭ ﭼﺴﺒﺎﻧﺪﻥ ﺑﻌﻀﻲ ﺍﺯ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺣﺴﺎﺱ ﻭ ﺩﺷﻮﺍﺭ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.

مناسب برای

اخذ وام بانکی از بانک ها و موسسات مالی و اعتباری

ارائه طرح به منظور استفاده از تسهیلات بنگاه های زود بازده

گرفتن وام قرض الحسنه خود اشتغالی از صندوق مهر امام رضا

گرفتن مجوز های لازم از سازمان های دولتی و وزارت تعاون

ایجاد کسب و کار مناسب با درآمد بالا و کارآفرینی

فرمت فایل:word
تعداد صفحات:۵۲

10000 تومان – خرید

 

 

 

پرداخت توسط کلیه ی کارت های بانکی عضو شتاب امکان پذیر می باشد ||||||آموزش خرید طرح توجیهی تولید چسب پی وی سی : ابتدا روی دکمه ی آبی رنگ خرید بالا کلیک کنید ، سپس روی دکمه پرداخت کلیک کنید تا به صفحه بعدی وارد شوید. در این صفحه پس از وارد کردن نام و ایمیل خودتان دوباره روی دکمه ی خرید کلیک کنید تا به صفحه پرداخت بانک هدایت شوید و بعد از پرداخت از طریق کارت های اعتباری بانکی ، لینک دانلود فعال شده و می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید البته توجه داشته باشید که شما توسط تمام کارتهای بانکی عضو شتاب قادر به پرداخت میباشید . همچنین یک نسخه از فایل به ایمیل شما ارسال خواهد شد. |||||| نکته: درصورتی که پست الکترونیکی ندارید میتوانید ادرس hemati@yahoo.com را در جای ادرس پست الکترونیکی بنویسید چون در هر صورت لینک دانلود پس از پرداخت برای شما نمایش داده خواهد شد و حتما نیاز به ایمیل ندارید . |||||| 10000 تومان