دانلود طرح توجیهی

پروژه کارآفرینی طرح خود اشتغالی

طرح توجیهی تولید ظروف یکبار مصرف کاغذی

ﻇﺮوف ﻳﻜﺒﺎر ﻣﺼﺮف ﻛﺎﻏﺬی، اﻧﻮاع ﻟﻴﻮان ﻫﺎ و ﻇﺮوف ﻏﺬا ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛـﻪ از ﻧـﻮﻋﻲ ﻛﺎﻏـﺬ آﻏـﺸﺘﻪ ﺑـﻪ آﻟﻮﻣﻴﻨﻴﻮم ﻳﺎ ﻣﻮم و ﻳﺎ ﺑﺮﺧﻲ رزﻳﻦ ﻫﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ وﺟﻬﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺮای ﻧﻮﺷﻴﺪﻧﻲ ﻫﺎ و ﻣﻮاد ﻏـﺬاﻳﻲ ﻣـﻮرد اﺳـﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ. اﻳﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑـﺎ ﻛﺎﻻﻫـﺎی ﻣـﺸﺎﺑﻪ ﺧـﻮد ﻛـﻪ ﺷـﺎﻣﻞ ﻇـﺮوف ﻳﻜﺒـﺎر ﻣـﺼﺮف ﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻲ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ، از ﺟﺬاﺑﻴﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮی ﺑﺮای ﻋﻤـﻮم ﻣـﺮدم ﺑﺮﺧـﻮردار ﻣـﻲﺑﺎﺷـﻨﺪ و ﻟـﺬا ﻣـﺼﺮف آن در ﺣﻮزهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻋﻤﻮﻣﻴﺖ داﺷﺘﻪ و در ﺣﺎل ﮔﺴﺘﺮش اﺳﺖ.

ظروف یکبار مصرف کاغذی

           
  ﻧﺎم ﻣﺤﺼﻮل ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻇﺮوف ﻳﻜﺒﺎر ﻣﺼﺮف ﻛﺎﻏﺬی    
  ﻇﺮﻓﻴﺖ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدی ﻃﺮح (ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻋﻤﻠﻲ) ۴۸۰ ﺗﻦ در ﺳﺎل    
           
  ﻣﻮارد ﻛﺎرﺑﺮد اداری و ﻣﺼﺮف اﻧﻮاع آﺷﺎﻣﻴﺪﻧﻲﻫﺎ، ﻟﺒﻨﻴﺎت، ﻏﺬاﻫﺎی آﻣﺎده، ﺷﻜﻼت و    
  ﻏﻴﺮه    
         
  ﻣﻮاد اوﻟﻴﻪ ﻣﺼﺮﻓﻲ ﻋﻤﺪه اﻧﻮاع ﻛﺎﻏﺬ ﻟﻤﻴﻨﻴﺖ ﺷﺪه    
  ﻛﻤﺒﻮد ﻣﺤﺼﻮل (ﭘﺎﻳﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭼﻬﺎرم) ﻣﺎزاد ﻋﺮﺿﻪ وﭼﻮد دارد.    
  اﺷﺘﻐﺎل زاﻳﻲ (ﻧﻔﺮ) ۱۹    
  زﻣﻴﻦ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز (ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ) ۱۲۰۰    
    اداری (ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ) ۶۰    
  زﻳﺮﺑﻨﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪی (ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ) ۴۰۰    
  اﻧﺒﺎر (ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ) ۲۰۰    
       
    ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت و ﺳﺎﻳﺮ (ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ) ۱۰۰    
  ﻣﻴﺰان ﻣﺼﺮف ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻣﻮاد اوﻟﻴﻪ اﺻﻠﻲ ۵۲۸ ﺗﻦ در ﺳﺎل    
           
  ﻣﻴــﺰان ﻣــﺼﺮف آب (ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ) ۱۰۰۰    
  ﺑﺮق (ﻛﻴﻠﻮ وات ﺳﺎﻋﺖ) ۱۹۲۰۰۰    
  ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻳﻮﺗﻴﻠﻴﺘﻲ    
  ﮔﺎزوﺋﻴﻞ (ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ) ۵۰    
       
  ﺳـﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔـﺬاری ارزی (ﻳﻮرو) ۱۵۵۲۰۰    
  رﻳﺎﻟﻲ (ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل) ۳۴۰۱    
  ﺛﺎﺑﺖ ﻃﺮح    
  ﻣﺠﻤﻮع (ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل) ۵۳۵۶    
       
  ﻣﺤﻞ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدی اﺟﺮای ﻃﺮح اﺳﺘﺎنﻫﺎی ﺗﻬﺮان، ﻣﺮﻛﺰی، اﺻﻔﻬﺎن، آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﺷﺮﻗﻲ، ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮی،    
  ﺳﻤﻨﺎن    
         
           
         

ظروف کاغذی

ﻣﻘﺪﻣﻪ…………………………………………………………………………………………………………. ۱

ﺑﺨﺶ اول : ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﺤﺼﻮل………………………………………………………………………………. ۲

-۱ -۱ ﻧﺎم و ﻛﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت (آﻳﺴﻴﻚ ۳………………………………………………………………… (۳

-۱-۲ ﺷﻤﺎره ﺗﻌﺮﻓﻪ ﮔﻤﺮﻛﻲ………………………………………………………………………………. ۵

-۱-۳ ﺷﺮاﻳﻂ واردات ﻣﺤﺼﻮل………………………………………………………………………….. ۵

-۱-۴ ﺑﺮرﺳﻲ و اراﺋﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﺤﺼﻮل ( ﻣﻠﻲ ﻳﺎ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ )………………… ۵

-۱-۵ ﺑﺮرﺳﻲ و اراﺋﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻻزم در زﻣﻴﻨﻪ ﻗﻴﻤﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ داﺧﻠﻲ و ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻣﺤﺼﻮل……… .  ۶

-۱-۶ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﻮارد ﻣﺼﺮف و ﻛﺎرﺑﺮد………………………………………………………………… ۷

-۱-۷ ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﺎﻻﻫﺎی ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ و ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ اﺛﺮات آن ﺑﺮ ﻣﺼﺮف ﻣﺤﺼﻮل……………… ۸

-۱-۸ اﻫﻤﻴﺖ اﺳﺘﺮاﺗﮋﻳﻜﻲ ﻛﺎﻻ در دﻧﻴﺎی اﻣﺮوز………………………………………………………. ۹

-۱-۹ ﻛﺸﻮرﻫﺎی ﻋﻤﺪه ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪه و ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪه ﻣﺤﺼﻮل………………………………………… ۹

-۱-۱۰ ﺷﺮاﻳﻂ ﺻﺎدرات…………………………………………………………………………………. ۱۰

ﺑﺨﺶ دوم : ﺑﺮرﺳﻲ وﺿﻌﻴﺖ ﻋﺮﺿﻪ و ﺗﻘﺎﺿﺎ………………………………………………………….. ۱۲

-۲-۱ ﺑﺮرﺳﻲ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری و روﻧﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ از آﻏﺎز ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﻮم ﺗﺎﻛﻨﻮن………………….. ۱۳

-۲-۲ ﺑﺮرﺳﻲ وﺿﻌﻴﺖ ﻃﺮحﻫﺎی ﺟﺪﻳﺪ و ﻃﺮحﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ در دﺳﺖ اﺟﺮا………………. …….. ۱۶

-۲-۳ ﺑﺮرﺳﻲ روﻧﺪ واردات ﻣﺤﺼﻮل از آﻏﺎز ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﻮم ﺗﺎ ﻧﻴﻤﻪ اول ﺳﺎل ۲۱……………. ۱۳۸۵

-۲-۴ ﺑﺮرﺳﻲ روﻧﺪ ﻣﺼﺮف از آﻏﺎز ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﻮم ﺗﺎﻛﻨﻮن…………………………………… ۲۲

-۲-۵ ﺑﺮرﺳﻲ روﻧﺪ ﺻﺎدرات ﻣﺤﺼﻮل از آﻏﺎز ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﻮم ﺗﺎ ﻧﻴﻤﻪ اول ﺳﺎل ۲۳….. ۱۳۸۵

-۲-۶ ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﺎ اوﻟﻮﻳﺖ ﺻﺎدرات ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭼﻬﺎرم………………. ۲۴

ﺑﺨﺶ ﺳﻮم : ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻓﻨﻲ و ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ………………………………………………………….. ..   ۲۶

-۳-۱ ﺑﺮرﺳﻲ اﺟﻤﺎﻟﻲ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژی و روش ﻫﺎی ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﻋﺮﺿﻪ ﻣﺤﺼﻮل در ﻛﺸﻮر……………… ۲۷

-۳-۲ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﻘﺎط ﻗﻮت و ﺿﻌﻒ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژیﻫﺎی ﻣﺮﺳﻮم در ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺤﺼﻮل……………….. ۳۰

-۳-۳ ﺑﺮرﺳﻲ و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺣﺪاﻗﻞ ﻇﺮﻓﻴﺖ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺮآورد ﺣﺠﻢ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺛﺎﺑﺖ…………… ۳۱

-۳-۴ ﺑﺮآورد ﻣﻮاد اوﻟﻴﻪ ﻋﻤﺪه ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺳﺎﻻﻧﻪ و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﺎﻣﻴﻦ آن………………………………… ۳۸

-۳-۵ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای اﺟﺮای ﻃﺮح……………………………………………………… ۴۲

-۳-۶ وﺿﻌﻴﺖ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻧﻴﺮوی اﻧﺴﺎﻧﻲ و ﺗﻌﺪاد اﺷﺘﻐﺎل…………………………………………………. ۴۵

-۳-۷ ﺑﺮرﺳﻲ و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻴﺰان آب، ﺑﺮق، ﺳﻮﺧﺖ، اﻣﻜﺎﻧﺎت ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﻲ و ارﺗﺒﺎﻃﻲ………………… ۴۶

-۳-۸ وﺿﻌﻴﺖ ﺣﻤﺎﻳﺖﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی و ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ…………………………………………………….. ۴۸

-۳-۹ ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ و اراﺋﻪ ﺟﻤﻊﺑﻨﺪی و ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻧﻬﺎﻳﻲ در ﻣﻮرد اﺣﺪاث واﺣﺪﻫﺎی ﺟﺪﻳﺪ……… ۴۹

مناسب برای

اخذ وام بانکی از بانک ها و موسسات مالی و اعتباری

ارائه طرح به منظور استفاده از تسهیلات بنگاه های زود بازده

گرفتن وام قرض الحسنه خود اشتغالی از صندوق مهر امام رضا

گرفتن مجوز های لازم از سازمان های دولتی و وزارت تعاون

ایجاد کسب و کار مناسب با درآمد بالا و کارآفرینی

فرمت فایل:PDF
تعداد صفحات:۵۴

10000 تومان – خرید

 

پرداخت توسط کلیه ی کارت های بانکی عضو شتاب امکان پذیر می باشد ||||||آموزش خرید طرح توجیهی تولید ظروف یکبار مصرف کاغذی : ابتدا روی دکمه ی آبی رنگ خرید بالا کلیک کنید ، سپس روی دکمه پرداخت کلیک کنید تا به صفحه بعدی وارد شوید. در این صفحه پس از وارد کردن نام و ایمیل خودتان دوباره روی دکمه ی خرید کلیک کنید تا به صفحه پرداخت بانک هدایت شوید و بعد از پرداخت از طریق کارت های اعتباری بانکی ، لینک دانلود فعال شده و می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید البته توجه داشته باشید که شما توسط تمام کارتهای بانکی عضو شتاب قادر به پرداخت میباشید . همچنین یک نسخه از فایل به ایمیل شما ارسال خواهد شد. |||||| نکته: درصورتی که پست الکترونیکی ندارید میتوانید ادرس hemati@yahoo.com را در جای ادرس پست الکترونیکی بنویسید چون در هر صورت لینک دانلود پس از پرداخت برای شما نمایش داده خواهد شد و حتما نیاز به ایمیل ندارید . |||||| 10000 تومان