طرح توجیهی کارخانه تولید روغن زیتون

طرح توجیهی کارخانه تولید روغن زیتون

روﻏﻦ زﯾﺘﻮن ﯾﮑﯽ از ﻗﺪﯾﻤﯽﺗﺮﯾﻦ روﻏﻦﻫﺎی ﺧﻮراﮐﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺣﺎﺷﯿﻪ درﯾﺎی ﻣﺪﯾﺘﺮاﻧﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻣﺼﺮف ﻣﯽﺷﻮد. روﻏﻦ زﯾﺘﻮن از ﻣﯿﻮه درﺧﺖ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺳﺒﺰ اوﻟﺌﺎ، ﮐﻪ ﻣﺘﺠﺎوز از ۴۰۰ ﮔﻮﻧﻪ دارد، ﺑﻪوﺳﯿﻠﻪ اﺳﺘﺨﺮاج ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽﺷﻮد اﯾﻦ ﮔﯿﺎه در ﻧﻮاﺣﯽ ﻣﻌﺘﺪل و در آب و ﻫﻮای اﺳﺘﻮاﯾﯽ رﺷﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ.

ﮐﺸﺖ زﯾﺘﻮن و روﻏﻦ ﮔﯿﺮی از آن در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺣﺎﺷﯿﻪ درﯾﺎی ﻣﺪﯾﺘﺮاﻧﻪ از ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ و ﺳﻮرﯾﻪ ﺗﺎ ﯾﻮﻧﺎن، دراواﺳﻂ و اواﺧﺮ ﻋﺼﺮ ﻣﻔﺮغ راﯾﺞ ﺑﻮده و روﻏﻦ زﯾﺘﻮن از ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ﺑﻪ ﻣﺼﺮ رواﻧﻪ ﻣﯽﺷﺪه اﺳﺖ. از ﮐﺸﺖ زﯾﺘﻮن ﻣﻮادی ﺑﺮای ﺳﻮﺧﺖ و روﺷﻨﺎﯾﯽ، ﻣﺎده روان ﮐﻨﺪه، ﭘﻤﺎدﻫﺎی ﺟﻠﺪی و ﻏﯿﺮه ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه و ﭼﻮب درﺧﺖ زﯾﺘﻮن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻫﯿﺰم ﺑﺮای ﺳﻮﺧﺖ و ﻣﯿﻮه زﯾﺘﻮن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﻤﮏ زده اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑﻌﺪﻫﺎ ﻣﯿﻮه زﯾﺘﻮن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻨﺒﻌﯽ از روﻏﻦ ﺧﻮراﮐﯽ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. زراﻋﺖ زﯾﺘﻮن در ﻧﯿﻤﻪ اول ﻗﺮن ﻧﻮزدﻫﻢ، ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻓﻦ آوری و ﻋﻠﻢ ﮐﺸﺎورزی ﺑﻪ ﻧﻘﻄﻪ اوج ﺧﻮد رﺳﯿﺪ. روﻏﻦ ﺑﺎ روشﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﻪ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ اﺳﺖ از زﯾﺘﻮن اﺳﺘﺨﺮاج و ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪهای ﺑﻪ ﺟﺎ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﺎ ۸ درﺻﺪ روﻏﻦ داﺷﺘﻪ و ﺗﻮﺳﻂ ﺣﻼل ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻫﮕﺰان اﺳﺖ روﻏﻦ ﮐﺸﯽ و روﻏﻦ ﺣﺎﺻﻞ، روﻏﻦ ﺗﻔﺎﻟﻪ ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد. روﻏﻦ اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه ﺑﺎ روشﻫﺎی ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﺑﻮده واﯾﻦ ﻧﺎﺧﺎﻟﺼﯽﻫﺎ وﺟﻪ ﺗﻤﺎﯾﺰ روﻏﻦ ﺗﻔﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻣﺤﺼﻮل ﺗﺠﺎری از روﻏﻦ زﯾﺘﻮن ﺑﮑﺮ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ روش ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽآﯾﺪ و ازروﻏﻦ زﯾﺘﻮن ﺑﮑﺮ ﺗﺼﻔﯿﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.

  ﻧﺎم ﻣﺤﺼﻮل   روﻏﻦ زﯾﺘﻮن
       
ﻇﺮﻓﯿﺖ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﻃﺮح (ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻋﻤﻠﯽ)   ۸۱۰۰ ﺗﻦ در ﺳﺎل
         
ﻣﻮارد ﮐﺎرﺑﺮدی       ﻣﺤﺼﻮل ﺧﻮراﮐﯽ
         
ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ ﻣﺼﺮﻓﯽ ﻋﻤﺪه     زﯾﺘﻮن
       
اﺷﺘﻐﺎل زاﯾﯽ (ﻧﻔﺮ)   ۴۴
       
زﻣﯿﻦ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز (ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ)   ۵۰۰۰
       
  اداری (ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ)   ۲۵۰
       
زﯾﺮ ﺑﻨﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪی (ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ)   ۹۰۰
         
  ﺳﻮﻟﻪ ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت (ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ)   ۲۰۰
       
  اﻧﺒﺎر (ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ)   ۷۰۰
ﻣﯿﺰان ﻣﺼﺮف ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ اﺻﻠﯽ      
ﻣﯿﺰان ﻣﺼﺮف آب (ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ)   ۲۱۰۰۰۰۰
ﺳﺎﻻﻧﻪ      
ﺑﺮق (ﮐﯿﻠﻮ وات ﺳﺎﻋﺖ)   ۴۲۰۰۰۰
ﯾﻮﺗﯿﻠﯿﺘﯽ      
ﮔﺎز (ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ)   ۵۲۰۰۰۰۰
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ارزی (ﯾﻮرو)   ۳۲۰۰۰۰
رﯾﺎﻟﯽ (ﻣﯿﻠﯿﻮن رﯾﺎل)   ۷۵۰۰
ﺛﺎﺑﺖ ﻃﺮح          
ﻣﺠﻤﻮع (رﯾﺎل)   ۱۱۵۰۰
طرح توجیهی تولید روغن زیتون تصفیه شده

طرح توجیهی تولید روغن زیتون تصفیه شده

 

فهرست مطالب:

مقدمه
بخش اول: معرفی طرح
مقدمه ای در مورد معرفی واحد تولیدی
خط مشی و اهداف کیفیتی واحد تولیدی
اصطلاحات و تعاریف
بخش دوم: سازمان واحد تولیدی
مدیریت عامل
مسئول کنترل نماینده مدیریت و مدیر تضمین کیفیت کارخانه
مدیر داخلی و فنی
مدیریت
بخش سوم: کنترل فرآیندهای تولید و عملیاتی
تعریفی در مورد نقاط بحرانی واحد تولیدی
تدارکات و انبارش مواد اولیه
فرآوری مواد اولیه
بسته بندی محصول نهایی
انبارش و حمل و تحویل محصول
قیمت فروش در بازار
بخش چهارم: بازرسی و آزمایش مواد اولیه
بازرسی و آزمایش حین فرآیند
بازرسی و آزمایش محصول نهایی
بخش پنجم: شناسایی و ردیابی
بخش ششم: امکانات آزمایشگاهی
بخش هفتم: آموزش کارکنان
بخش هشتم: رقابت کارخانه
بخش نهم: اهداف کارخانه در توسعه اقتصاد
بخش دهم: فنون آماری

ضمائم
پیشنهادات
بر آورد نیروی انسانی
ماشین آلات و تجهیزات
ابزار آلات و وسایل و فنی و آزمایشگاهی
نمودار هزینه، حجم فعالیت و سود

مناسب برای

اخذ وام بانکی از بانک ها و موسسات مالی و اعتباری

ارائه طرح به منظور استفاده از تسهیلات بنگاه های زود بازده

گرفتن وام قرض الحسنه خود اشتغالی از صندوق مهر امام رضا

گرفتن مجوز های لازم از سازمان های دولتی و وزارت تعاون

ایجاد کسب و کار مناسب با درآمد بالا و کارآفرینی

فرمت فایل:PDF
تعداد صفحات:۱۰۰

10000 تومان – خرید

 

این نوشته در دسته‌بندی نشده ارسال و , , , , , , برچسب شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.