طرح توجیهی تولید صفحه کلید کامپیوتر

طرح توجیهی تولید صفحه کلید کامپیوتر

ﻃﺮح ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻣﻜﺎنﺳﻨﺠﻲ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻲ ﺑﺮای اﺣﺪاث ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺻﻔﺤﻪ ﻛﻠﻴﺪ ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ (PC Keyboard) اﺳﺖ. رﺷﺪ روزاﻓﺰون ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ ﻣﺤﺼﻮﻻت و ﻗﻄﻌﺎت واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ آن را دارای ﺑﺎزار ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﺳﺒﺐ ﺷﺪه ﻛﻪ ﺻﻨﺎﻳﻊ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ راﻳﺎﻧﻪ از اﻫﻤﻴﺖ وﻳﮋه ﺑﺮﺧﻮردار ﺷﻮد. ﻳﻜﻲ از ﻗﻄﻌﺎت ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺮای ﻫﺮ راﻳﺎﻧﻪ ﺻﻔﺤﻪ ﻛﻠﻴﺪ اﺳﺖ ﻛﻪ اﺳﺎﺳﻲﺗﺮﻳﻦ راه اﻧﺘﻘﺎل داده ﺑﻪ ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ. ﻧﻴﺎز ﺑﺎزار اﻳﺮان ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ در ﺣﺎل اﻓﺰاﻳﺶ اﺳﺖ. ﻋﻼوه ﺑﺮ آن ﺗﻨﻮع در ﻛﺎرﺑﺮد و ﺷﻜﻞ آن ﺳﺒﺐ ﺷﺪه ﻛﻪ اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﻲﺑﺮد در ﺑﺎزارﻫﺎی ﺟﻬﺎن و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻳﺮان وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎی ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻲ ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﺪ ﻛﻪ ﻃﺮح ﺑﻪ ﺣﺪود ۱۳۶۰۰ ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺛﺎﺑﺖ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ اﺳﺖ. اﮔﺮﭼﻪ در ﺻﻮرت اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژی ﻣﻨﺎﺳﺐ، اﻣﻜﺎن ﺻﺎدرات ﻣﺤﺼﻮل وﺟﻮد دارد اﻣﺎ در ﺷﺮاﻳﻂ ﻓﻌﻠﻲ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ وﺟﻮد اﻧﻮاع ﻣﺎرکﻫﺎی ارزان ﻗﻴﻤﺖ وارداﺗﻲ در ﺑﺎزار اﻳﺮان و ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن ﻫﺰﻳﻨﻪ دﺳﺘﻤﺰد در اﻳﺮان ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﻌﻀﻲ از ﻛﺸﻮرﻫﺎی ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﻲ آﺳﻴﺎ، ﺳﺎﺧﺖ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﻛﺎﻣﻞ ﻣﺤﺼﻮل در ﺑﺎزار اﻳﺮان ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻧﺪارد ﻣﮕﺮ آﻧﻜﻪ از واردات ﺑﻲروﻳﻪ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی ﺷﺪه و ﻣﺤﺼﻮل ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺑﺴﻴﺎر ﺧﻮب و ﻣﺘﻨﻮع ﻋﺮﺿﻪ ﺷﻮد. در اﻳﻦ ﺻﻮرت ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻃﺮح ﺗﻮﺟﻴﻪ دارد ﻛﻪ اﻣﻜﺎن ﺻﺎدرات ﻧﻴﺰ ﺑﺮای آن ﻣﺘﺼﻮر اﺳﺖ.

ﻫـﺪف از اﻳـﻦ ﻃـﺮح ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت ﻣﻘﺪﻣﺎﺗـﻲ اﻣﻜـﺎن ﺳـﻨﺠﻲ ﺑـﺮای اﺣـﺪاث ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺻﻔﺤﻪ ﻛﻠﻴﺪ ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ (Keyboard) ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ. ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت اﻣﻜـﺎن ﺳﻨﺠﻲ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻲ ﺑﺮ اﺳﺎس داده ﻫﺎی ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ و ﺑﺎ اﻣﻜﺎنسنجی مقدماتی درﺻـﺪ ﺑـﺮآورد ﻣـﻲ ﮔـﺮدد. ﺑـﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﻘﺶ ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ در زﻧﺪﮔﻲ اﻧﺴﺎن و ﻛﺎرﺑﺮدﻫﺎی ﻓﺮاوان آن، ﺻـﻨﺎﻳﻊ واﺑـﺴﺘﻪ ﺑـﻪ آن از ﺟﻤﻠـﻪ ﺻﻔﺤﻪ ﻛﻠﻴﺪ در ﺟﻬﺎن و اﻳﺮان رﺷﺪ ﭼﺸﻤﮕﻴﺮ داﺷﺘﻪ و ﺑﺎزارﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﺮای آﻧﻬﺎ وﺟﻮد دارد.

طرح توجیهی تولید کیبورد کامپیوتر

طرح توجیهی تولید کیبورد کامپیوتر

فهرست مطالب:

مقدمه
بخش اول: معرفی طرح
مقدمه ای در مورد معرفی واحد تولیدی
خط مشی و اهداف کیفیتی واحد تولیدی
اصطلاحات و تعاریف
بخش دوم: سازمان واحد تولیدی
مدیریت عامل
مسئول کنترل نماینده مدیریت و مدیر تضمین کیفیت کارخانه
مدیر داخلی و فنی
مدیریت
بخش سوم: کنترل فرآیندهای تولید و عملیاتی
تعریفی در مورد نقاط بحرانی واحد تولیدی
تدارکات و انبارش مواد اولیه
فرآوری مواد اولیه
بسته بندی محصول نهایی
انبارش و حمل و تحویل محصول
قیمت فروش در بازار
بخش چهارم: بازرسی و آزمایش مواد اولیه
بازرسی و آزمایش حین فرآیند
بازرسی و آزمایش محصول نهایی
بخش پنجم: شناسایی و ردیابی
بخش ششم: امکانات آزمایشگاهی
بخش هفتم: آموزش کارکنان
بخش هشتم: رقابت کارخانه
بخش نهم: اهداف کارخانه در توسعه اقتصاد
بخش دهم: فنون آماری

ضمائم
پیشنهادات
بر آورد نیروی انسانی
ماشین آلات و تجهیزات
ابزار آلات و وسایل و فنی و آزمایشگاهی
نمودار هزینه، حجم فعالیت و سود

مناسب برای

اخذ وام بانکی از بانک ها و موسسات مالی و اعتباری

ارائه طرح به منظور استفاده از تسهیلات بنگاه های زود بازده

گرفتن وام قرض الحسنه خود اشتغالی از صندوق مهر امام رضا

گرفتن مجوز های لازم از سازمان های دولتی و وزارت تعاون

ایجاد کسب و کار مناسب با درآمد بالا و کارآفرینی

فرمت فایل:word
تعداد صفحات:۳۲

10000 تومان – خرید
این نوشته در پروژه, رشته ی الکترونیک, رشته ی برق, کارآفرینی ارسال و , , , , , برچسب شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.