طرح توجیهی تولید خاویار و پرورش ماهی خاویاری کامل

طرح توجیهی تولید خاویار و پرورش ماهی خاویاری کامل

ﻣﺎﻫﯿﺎن ﺧﺎوﯾﺎری ﮐﻪ از ﺑﺎ ارزشﺗﺮﯾﻦ ﻣﺎﻫﯿﺎن ﺗﺠﺎری ﺟﻬﺎن ﻣﯽﺑﺎﺷـﻨﺪ، ﺑﯿـﺸﺘﺮ از ۳۱۰ ﻣﯿﻠﯿـﻮن ﺳـﺎل اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﺑـﺎ ﺳﺎزﮔﺎری ﺑﺎ ﻣﺤﻞ زﯾﺴﺖﺷﺎن ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ ﻧﺴﻞ ﺧﻮد را ﺣﻔﻆ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ. در زﻣﺎﻧﻬﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ اﯾﻦ ﻣﺎﻫﯿﺎن در ﺗﻤﺎم ﻧﯿﻤﮑﺮه ﺷﻤﺎﻟﯽ زﻣﯿﻦ ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﺑـﻮده وﻟـﯽ ﺑﻌﻠـﺖ از ﺑـﯿﻦ رﻓـﺘﻦ زﯾـﺴﺘﮕﺎه و ﺗﻐﯿﯿﺮات اﮐﻮﻟﻮژﯾﮏ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺻﯿﺪ ﺑﯽ روﯾﻪ و …. ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺤﺪود ﺑﻪ درﯾﺎی ﺧﺰر، آزوف، اورال و درﯾـﺎی ﺳﯿﺎه ﺷﺪهاﻧﺪ. ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺑﻄﻮر ﻣﺤﺪود و ﭘﺮاﮐﻨﺪه در اروﭘﺎ و آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻧﯿﺰ ﮔﻮﻧﻪﻫﺎﯾﯽ از آﻧﻬﺎ ﯾﺎﻓﺖ ﻣـﯽﺷـﻮد. در اﯾـﻦ ﻣﯿـﺎن درﯾﺎی ﺧﺰر ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻣﻤﺘﺎز ﺧﻮد ﻣﺎﻣﻦ و زﯾﺴﺘﮕﺎه اﺻﻠﯽ ﺗﺎسﻣﺎﻫﯿﺎن ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرود. ﺑﻄﻮرﯾﮑـﻪ ۹۰ درﺻـﺪ ﺻﯿﺪ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻣﺎﻫﯿﺎن ﺧﺎوﯾﺎری در اﯾﻦ درﯾﺎ ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد.

تولید خاویار

ﻣﺎﻫﯿﺎن ﺑﺎﻟﻎ ﭘﺲ از ﺗﺨﻢ رﯾﺰی ﺑﻄﺮف ﻣﺼﺐ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ وآﺑﻬﺎی ﻟﺐ ﺷﻮر ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ. ﺑﻄﻮر ﻣﺜﺎل ﺗﺎس ﻣﺎﻫﯽ ﺳﯿﺒﺮی ﺑﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﮐﺎﺗﺎﻧﮕﺎ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

ﺟﻨﺴﯿﺖ اوزون ﺑﺮون ﺗﺎس ﻣﺎﻫﯽ اﯾﺮاﻧﯽ ﻓﯿﻞ ﻣﺎﻫﯽ
       
ﻧﺮ ۵-۷ ۸-۹ ۱۲-۱۴
       
ﻣﺎده ۱۰-۱۲ ۱۰-۱۴ ۱۶-۱۸

ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺗﯿﺮه ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﯿﺎن

ﺷﮑﻞ ﻇﺎﻫﺮی ﺗﺎسﻣﺎﻫﯿﺎن ﻃﻮری اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺷﻨﺎی ﺳﺮﯾﻊ و ﺣﺮﮐﺖ اﯾﻦ ﻣﺎﻫﯿﻬﺎ در اﻋﻤﺎق ﻧﺴﺒﺘﺎً زﯾﺎد ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﮐﻪ ﺑﺪن دراز ﺑﻮده و از ﺳﻤﺖ ﺳﺮ ﺑﻪ دم ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ ﺑﺎرﯾﮏ ﻣﯽﺷﻮد. ﺑﺪن از ﭘﻨﺞ ردﯾﻒ ﺑﺮﺟـﺴﺘﮕﯽﻫـﺎی اﺳﺘﺨﻮاﻧﯽ، ﯾﮏ ردﯾﻒ در ﭘﺸﺖ و دو ردﯾﻒ در ﭘﻬﻠﻮ و دو ردﯾﻒ در زﯾﺮ ﺷﮑﻢ ﭘﻮﺷﯿﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ.

در ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﯿﻦ ردﯾﻒﻫﺎی اﺳﺘﺨﻮاﻧﯽ ﻧﻘﻮش زﯾﺒﺎ و ﺳﺘﺎره ﻣﺎﻧﻨﺪی ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽ ﺧﻮرد رﻧﮓ اﯾﻦ ﻣﺎﻫﯿﺎن ﻣﺘﻨﻮع و ﺑـﯿﻦ ﺳﯿﺎه و ﺧﺎﮐﺴﺘﺮی و ﺳﻔﯿﺪ و زرد ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. ﻧﻮع ﮐﺎﻣﻼً ﺳﻔﯿﺪ و ﮐﺎﻣﻼً ﺳﯿﺎه ﻧﯿﺰ در اﻏﻠـﺐ ﺗـﺎسﻣﺎﻫﯿـﺎن ﻣـﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﺷﻮد اﯾﻦ ﻣﺎﻫﯿﺎن دارای ﯾﮏ ﺟﻔﺖ ﺑﺎﻟﻪ ﺳﻔﯿﺪ دﻣﯽ و ﯾﮏ زوج ﺑﺎﻟﻪ ﺷﮑﻤﯽ، ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﯾﮏ ﺑﺎﻟـﻪ ﻣﺨﺮﺟـﯽ و ﯾـﮏ ﺑﺎﻟﻪ ﭘﺸﺘﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺎﻟﻪ دﻣﯽ از ﻧﻮع ﻫﺘﺮوﺳﺮک اﺳـﺖ، از ﺷـﻌﺎع اول ﺑﺎﻟـﻪ ﺳـﯿﻨﻪ ای ﺑـﺮای ﺗﻌﯿـﯿﻦ ﺳـﻦ اﺳـﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد.

ﺑﺪن ﺑﺮﻫﻨﻪ و ﻓﺎﻗﺪ ﻓﻠﺲ ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ و در ﻗﺴﻤﺖ ﻫﻼل ﺑﺎﻻﯾﯽ دم ﻓﻠﺲ ﮔﺎﻧﻮﺋﯿﺪی ﯾﺎ ﻟﻮزی دﯾﺪه ﻣﯽﺷـﻮد. ﺳـﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺟﺜﻪ ﮐﻮﭼﮏ و از ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻓﺸﺮده ﺷﺪه اﺳﺖ.

ماهی خاویار

مناسب برای

اخذ وام بانکی از بانک ها و موسسات مالی و اعتباری

ارائه طرح به منظور استفاده از تسهیلات بنگاه های زود بازده

گرفتن وام قرض الحسنه خود اشتغالی از صندوق مهر امام رضا

گرفتن مجوز های لازم از سازمان های دولتی و وزارت تعاون

ایجاد کسب و کار مناسب با درآمد بالا و کارآفرینی

فرمت فایل:word
تعداد صفحات:۷۴

10000 تومان – خرید

 

این نوشته در پروژه, رشته ی صنایع غذایی, رشته ی کشاورزی, کارآفرینی ارسال و , , , , , , برچسب شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.