طرح توجیهی تولید اگزوز خودرو

ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﺤﺼﻮل

ﻧﺎم و ﮐﺪ آﯾﺴﯿﮏ ﻣﺤﺼﻮﻻت

ﻣﺤﺼﻮل ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ اﯾﻦ ﻃﺮح اﮔﺰوز ﺧﻮدرو ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از اﺟﺰاء ﻓﺮاﮔﯿﺮ در ﮐﻠﯿﻪ ﺧﻮدروﻫﺎ ﺑﻮده و وﻇﯿﻔﻪ اﻧﺘﻘﺎل ﮔﺎزﻫﺎی ﺧﺮوﺟﯽ از ﺧﻮدرو را دارد. اﮔﺰوز ﯾﮑﯽ از اﺟﺰاء ﺧﻮدرو ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد آن ﻫﺪاﯾﺖ ﮔﺎزﻫﺎی ﺧﺮوﺟﯽ ﺣﺎﺻﻞ از اﺣﺘﺮاق داﺧﻠﯽ ﻣﻮﺗﻮر ﺧﻮدرو اﺳﺖ.

اﮔﺰوز دارای دو وﻇﯿﻔﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. اوﻟﯿﻦ وﻇﯿﻔﻪ اﯾﻦ ﻗﻄﻌﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻧﺘﻘﺎل ﮔﺎزﻫﺎی ﺧﺮوﺟﯽ ﮐﻪ ﻗﺒﻼ ذﮐﺮ ﺷﺪه ﺗﺼﻔﯿﻪ و ﮐﻢ ﮐﺮدن ذرات ﻣﻌﻠﻖ ﻣﻮﺟﻮد در اﯾﻦ ﮔﺎزﻫﺎ ﭘﺲ از ﻋﺒﻮر از ﻣﺨﺎزن و ﻓﯿﻠﺘﺮ ﻫﺎی ﻧﺼﺐ ﺷﺪه ﺑﺮ روی اﮔﺰوز اﺳﺖ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﺿﺮورﯾﺴﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺨﺎزن و ﻓﯿﻠﺘﺮﻫﺎی ﻧﺼﺐ ﺷﺪه ﺑﺮ روی اﮔﺰوز ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﮐﺎﻫﺶ آﻻﯾﻨﺪه ﻫﺎ را ﺗﺎ %۸۰ دارﻧﺪ از اﯾﻨﺮو ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﺸﮑﻼت ﻓﺮاروی اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ﻣﺴﺎﺋﻞ زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ و اﻓﺰاﯾﺶ ﮔﺎزﻫﺎی ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ای از ﺟﻤﻠﻪ ﮔﺎز Co2 اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﺎده ﺧﺮوﺟﯽ از اﮔﺰوز ﺧﻮدرو ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻃﺮاﺣﯽ و ﻧﺼﺐ ﺻﺤﯿﺢ اﮔﺰوز ﺑﺴﯿﺎر ﺿﺮوری و ﻣﻬﻢ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. دوﻣﯿﻦ وﻇﯿﻔﻪ ﺑﺴﯿﺎر اﮔﺰوز ﺧﻮدرو ﮐﻪ ﮐﻤﺘﺮ ﺑﻪ آن ﺗﻮﺟﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﺎﻫﺶ آﻟﻮدﮔﯽ ﺻﻮﺗﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ وﻇﯿﻔﻪ ﻧﯿﺰ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻨﺒﻊ اﻧﺒﺴﺎط ﮐﻪ در ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﮔﺰوز ﻧﺼﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮد. ﺷﺎﯾﺎن ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺻﻮرت ﻋﺪم ﮐﺎﻫﺶ ﺻﺪای ﺧﺮوﺟﯽ ﺣﺎﺻﻞ از ﻋﻤﻠﮑﺮد و اﺣﺘﺮاق ﻣﻮﺗﻮر ﻋﻤﻼ از اﯾﻦ وﺳﯿﻠﻪ ﻧﻘﻠﯿﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺻﺪای ﺑﺴﯿﺎر ﮔﻮش ﺧﺮاش و ﻧﯿﺰ ﺧﻄﺮﻧﺎک ﻧﻤﯽ ﺗﻮان اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد. ﻧﺤﻮه ﮐﺎﻫﺶ ﺻﺪای ﺧﺮوﺟﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﺮﺧﻮرد ﻓﺮﮐﺎﻧﺴﻬﺎی ﺧﺮوﺟﯽ از ﻣﻮﺗﻮر ﺧﻮرو در ﻣﻨﺒﻊ اﻧﺒﺴﺎط ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ از ﯾﮏ ﻣﺴﯿﺮ رﻓﺖ و ﺑﺮﮔﺸﺘﯽ ﺑﯿﻦ دو دﯾﻮاره ﻣﻨﺒﻊ اﻧﺒﺴﺎط ﺑﻨﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺟﻬﺖ ﮐﺎﻫﺶ آﻻﯾﻨﺪﮔﯽ ﮔﺎزﻫﺎی ﺧﺮوﺟﯽ از اﮔﺰوز ﺧﻮدرو ﻧﯿﺰ ﻣﺒﺪﻟﻬﺎی ﮐﺎﺗﺎﻟﯿﺴﺘﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد ﻋﻤﺪه ﮔﺎزﻫﺎی ﺧﺮوﺟﯽ از ﻣﻮﺗﻮر ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:

-ﻣﻮﻧﻮﮐﺴﯿﺪﮐﺮﺑﻦ :(Co) ﮔﺎزی ﺳﻤﯽ، ﺑﯽ ﺑﻮ، ﺑﯽ رﻧﮓ و ﺑﻪ ﺷﺪت ﺧﻄﺮ ﻧﺎک اﺳﺖ.

-ﻫﯿﺪروﮐﺮﺑﻦ ﻫﺎ :(CnHn) اﯾﻦ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﻣﻌﻤﻮﻻ از ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه ﺳﻮﺧﺘﯽ ﮐﻪ در ﻋﻤﻠﯿﺎت اﺣﺘﺮاق ﻣﺼﺮف ﻧﺸﺪه اﺳﺖ و ﺑﺨﺎر ﻣﯽ ﺷﻮد ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﮔﺮدد و در ﻣﻌﺮض ﻧﻮر ﺧﻮرﺷﯿﺪ اﮐﺴﯿﺪاﻧﻬﺎ ﺗﺠﺰﯾﻪ ﺷﺪه و ﺑﺎ اﮐﺴﯿﺪ ﻧﯿﺘﺮوژن واﮐﻨﺶ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ و ﺗﺎﺛﯿﺮات ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺨﺮﺑﯽ ﺑﺮ ﻻﯾﻪ ازن دارﻧﺪ.

-اﮐﺴﯿﺪﻫﺎی ﻧﯿﺘﺮوژن :(Non) اﯾﻦ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﺳﺒﺐ ﺳﺎز ﭘﺪﯾﺪه ﻫﺎی ﻣﻪ دود و ﺑﺎران ﻫﺎی اﺳﯿﺪی ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

ﺟﻬﺖ ﮐﺎﻫﺶ و اﯾﺠﺎد ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ در آﻻﯾﻨﺪه ﻫﺎی ﻓﻮق از ﻣﺒﺪل ﻫﺎی ﮐﺎﺗﺎﺳﯿﺘﯽ ﻓﻠﺰی و ﯾﺎ ﺳﺮاﻣﯿﮑﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻫﺴﺘﻪ اﺻﻠﯽ آﻧﻬﺎ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﻓﻠﺰ و ﯾﺎ ﺳﺮاﻣﯿﮏ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺑﻮده و از ﻻﯾﻪ ﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺎزک ﻓﻠﺰات ﮔﺮاﻧﺒﻬﺎ (ﭘﻼﺗﯿﻦ، رودﯾﻮم ﯾﺎ ﭘﺎﻻدﯾﻮم) ﺗﻮﺳﻂ ﯾﮏ ﻻﯾﻪ واﺳﻂ ﺑﺮ ﺳﻄﺢ ﻣﺠﺮاﻫﺎی اﯾﻦ ﻫﺴﺘﻪ ﻫﺎ ﭘﻮﺷﺎﻧﺪه ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ اﯾﻦ ﻣﻮاد آﻻﯾﻨﺪه ﻫﺎی ﻓﻮق اﻟﺬﮐﺮ را ﺑﻪ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎﺗﯽ ﻫﻤﭽﻮن آب، دی اﮐﺴﯿﺪ ﮐﺮﺑﻦ و N2 ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ. ﻋﻠﯽ اﻟﺮﻏﻢ

اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺒﺪل ﻫﺎ، ﮐﺎﻫﺶ آﻻﯾﻨﺪه ﻫﺎی ﺧﺮوﺟﯽ ﺧﻮدرو %۱۰۰ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر در ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺧﻮدرو ﺳﺎزی وﺿﻊ ﻣﯽ ﮔﺮدد در ﺟﺪول ذﯾﻞ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی اروﭘﺎﯾﯽ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺗﻮﺳﻂ ﻋﻤﻮم ﺧﻮدرو ﺳﺎزﻫﺎ اراﺋﻪ ﻣﯽ ﮔﺮدد. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻃﺮاﺣﯽ و ﺳﺎﺧﺖ اﯾﻦ ﻗﻄﻌﻪ ﮐﻪ ﻧﻘﺶ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻤﯽ در ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺧﻮدرو دارد ﺑﺴﯿﺎر ﺿﺮورﯾﺴﺖ ﭘﺮوژه ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺣﺪاث واﺣﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻧﻮاع اﮔﺰوز ﺧﻮدرو ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی روز دﻧﯿﺎ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ.

اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﺗﺤﺖ ﺷﻤﺎره ۳۴۳۰۱۱۲۸ و ﺷﻤﺎره ۳۴۳۰۱۱۲۹ در دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪی ﮐﺪﻫﺎی ﻣﻌﺮﻓﯽ آﯾﺴﯿﮏ ﻧﺴﺨﻪ ۳ ﺑﺎ ﻧﺎم ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﮔﺰوز و اﺟﺰاء اﮔﺰوز دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪی ﺷﺪه اﻧﺪ.

مناسب برای

اخذ وام بانکی از بانک ها و موسسات مالی و اعتباری

ارائه طرح به منظور استفاده از تسهیلات بنگاه های زود بازده

گرفتن وام قرض الحسنه خود اشتغالی از صندوق مهر امام رضا

گرفتن مجوز های لازم از سازمان های دولتی و وزارت تعاون

ایجاد کسب و کار مناسب با درآمد بالا و کارآفرینی

فرمت فایل:PDF
تعداد صفحات:۷۴

10000 تومان – خرید

 

این نوشته در پروژه, کارآفرینی ارسال و , , , , , برچسب شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.