دانلود طرح توجیهی

پروژه کارآفرینی طرح خود اشتغالی

پایان نامه مقایسه دو روش طراحی شبکه اتوبوسرانی درونشهری با استفاده از الگوریتم ژنتیک و مورچگان (مطالعه موردی: شهر بندرعباس)

چکیده از آنجا که مسئله طراحی شبکه مسیر حمل نقل همگانی اتوبوس، منجر به راهحلهای متعددی در فضای جواب خود میشود، برخی از الگوریتمهای فرا ابتکاری مانند الگوریتم ژنتیک و بهین  ه – سازی اجتماع مورچگان، برای یافتن یک نقطه بهینه کلی توسعه داده شده اس  ت . رویکردهای پیشنهادی برای شبکه حمل و نقل همگانی اتوبوس با نتایج معیارها و مطالعات حاضر مقایسه شد ه است. این مقایسه نشان داده است که جوابهای هر دو الگوریتم بهتر از جوابهای موجود بوده است. این رساله، طراحی و تحلیل دو روش فرا ابتکاری الگوریتم ژنتیک و مورچگان را برای ح  ل مسئله طراحی شبکه اتوبوسرانی پیشنهاد داده و یک مقایسه بین این دو روش ارائه داده اس ت . یک مطالعه بر روی چگونگی عمل کردن الگوریتمهای فرا ابتکاری پیشنهادی، بر روی یک مطالع  ه موردی انجام گرفته تا خروجیها و کیفیت نتایج حاصله از این الگوریتمها مورد مقایسه قرار گیر د . همچنین نتایج حاصله با وضع موجود شبکه اتوبوسرانی در مطالعه موردی مقایسه شده است. نتایج حاصل از کار الگوریتمها، نشان داده است که هر دو روش فرا ابتکاری مورد مطالع  ه ، روشهای مناسبی برای حل مسئله طراحی شبکه اتوبوسرانی هستند.
فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده …………………………………………………………………………………………………………………. ۱
مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………. ۲
فصل اول: کلیات…………………………………………………………………………………………………… ۳
-۱-۱ تعریف مسئله …………………………………………………………………………………………………………………………….. ۴
-۲-۱ ضرورت انجام تحقیق………………………………………………………………………………………………………………… ۴
-۳-۱ اهداف تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………….. ۴
-۴-۱ روش تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………. ۵
-۵-۱ مروری بر مطالب……………………………………………………………………………………………………………………….. ۵
فصل دوم: ادبیات تحقیق ………………………………………………………………………………………. ۶
-۱-۲ مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۶
-۲-۲ مرور مطالعات خارجی در مورد طراحی خطوط اتوبوسرانی…………………………………………………. ۷
-۱ مطالعات خارجی طراحی شبکه اتوبوسرانی -۲-۲
با الگوریتمهای ژنتیک و مورچگان………………………………………………………………………….. ۱۳
-۳-۲ مطالعات داخلی طراحی شبکه اتوبوسرانی…………………………………………………………………………… ۱۸
-۴-۲ جمعبندی و مقایسه روشهای پیشنهادی………………………………………………………………………….. ۱۸
فصل سوم: بررسی عوامل موثر در طراحی شبکه اتوبوسرانی …………………………………… ۲۰
-۱-۳ مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۲۰
-۲-۳ مسیرها…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۲۰
-۳-۳ طبقهبندی مسیرهای خطوط حمل و نقل عمومی……………………………………………………………… ۲۲
ه
-۴-۳ میزان انحراف از مسیر……………………………………………………………………………………………………………. ۲۳
-۵-۳ سلسله مراتب عملکردی مسیرها………………………………………………………………………………………….. ۲۵
-۶-۳ جانمایی ایستگاهها………………………………………………………………………………………………………………….. ۲۶
-۷-۳ عوامل موثر در طراحی شبکه خطوط اتوبوسرانی……………………………………………………………….. ۲۷
فصل چهارم: روش تحقیق و ساخت مدل……………………………………………………………….. ۳۰
-۱-۴ مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۳۰
-۲-۴ تعیین خطوط نامزد برای انتخاب در شبکه…………………………………………………………………………. ۳۲
-۳-۴ جانمایی ایستگاهها …………………………………………………………………………………………………………………. ۳۴
-۴-۴ ساخت پایگاه اطلاعاتی خطوط……………………………………………………………………………………………… ۳۵
-۵-۴ ساخت مدل…………………………………………………………………………………………………………………………….. ۳۵
-۱ تابع منفعت شبکه اتوبوسرانی………………………………………………………………………………….. ۳۷ -۵-۴
-۲ تابع هزینه شبکه اتوبوسرانی……………………………………………………………………………………. ۳۷ -۵-۴
-۳ تابع همپوشانی شبکه اتوبوسرانی……………………………………………………………………………. ۳۹ -۵-۴
-۴ تابع هدف نهایی………………………………………………………………………………………………………… ۴۱ -۵-۴
-۶-۴ انتخاب روش بهینهسازی……………………………………………………………………………………………………….. ۴۲
-۷-۴ الگوریتم ژنتیک………………………………………………………………………………………………………………………. ۴۴
-۱ مزایای الگوریتم ژنتیک…………………………………………………………………………………………….. ۴۵ -۷-۴
-۲ تعاریف اولیه………………………………………………………………………………………………………………. ۴۶ -۷-۴
-۳ جمعیت………………………………………………………………………………………………………………………. ۴۷ -۷-۴
-۱-۳ تولید جمعیت اولیه………………………………………………………………………………………… ۴۸ -۷-۴
-۲-۳ برآورد بعد جمعیت…………………………………………………………………………………………. ۴۸ -۷-۴
-۴ ارزیابی………………………………………………………………………………………………………………………… ۴۹ -۷-۴
و
-۵ انتخاب………………………………………………………………………………………………………………………… ۴۹ -۷-۴
-۱-۵ روشهای انتخاب……………………………………………………………………………………………. ۵۲ -۷-۴
-۶ تولید نسل جدید……………………………………………………………………………………………………….. ۵۲ -۷-۴
-۷ بحثهای تکمیلی……………………………………………………………………………………………………… ۵۳ -۷-۴
-۱-۷ مسائل دارای محدودیت………………………………………………………………………………… ۵۴ -۷-۴
-۲-۷ مسائل با توابع بهینهسازی چندهدفی………………………………………………………….. ۵۵ -۷-۴
-۳-۷ مسائل ترکیبی………………………………………………………………………………………………… ۵۵ -۷-۴
-۸-۴ الگوریتم مورچگان………………………………………………………………………………………………………………….. ۵۵
-۱ معرفی اجتماع مورچگان و سیستم اجتماع مورچگان………………………………………….. ۵۶ -۸-۴
برای حل مسئله فروشنده دورهگرد……………………………………… ۶۰ ACO -2 الگوریتمهای -۸-۴
۶۱…………………………………………………………………………………………..(AS) -3 سیستم مورچگان -۸-۴
فصل پنجم: مطالعه موردی و بررسی نتایج آن……………………………………………………….. ۶۷
-۱-۵ مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۶۷
-۲-۵ روند طراحی شبکه اتوبوسرانی………………………………………………………………………………………………. ۶۷
-۱ آمارگیری مبدا – مقصد خانوار و برآورد تقاضا در وضع موجود…………………………… ۶۷ -۲-۵
-۲ تعیین مساحت هر ناحیه………………………………………………………………………………………….. ۷۰ -۲-۵
-۳ تعیین خطوط نامزد اتوبوسرانی……………………………………………………………………………….. ۷۲ -۲-۵
-۴ تعیین محل ایستگاهها……………………………………………………………………………………………… ۷۴ -۲-۵
-۵ محدوده زیر پوشش هر ایستگاه………………………………………………………………………………. ۷۴ -۲-۵
-۶ برآورد تقاضای هر خط……………………………………………………………………………………………… ۷۶ -۲-۵
-۷ تعیین میزان همپوشانی برای هر دو خط………………………………………………………………. ۷۹ -۲-۵
-۸ تابع هدف و ساخت مدل………………………………………………………………………………………….. ۸۲ -۲-۵
ز
-۹ طراحی شبکه با الگوریتم ژنتیک…………………………………………………………………………….. ۸۲ -۲-۵
-۱-۹ تعریف کروموزوم و ژن…………………………………………………………………………………… ۸۲ -۲-۵
-۱۰ ساخت مدل در الگوریتم مورچگان………………………………………………………………………. ۸۳ -۲-۵
-۳-۵ مقایسه نتایج مدلها………………………………………………………………………………………………………………. ۸۵
-۱ نتایج بهینه الگوریتم ژنتیک…………………………………………………………………………………….. ۹۰ -۳-۵
-۲ نتایج بهینه الگوریتم مورچگان………………………………………………………………………………… ۹۲ -۳-۵
-۳ مقایسه نتایج دو الگوریتم با یکدیگر ………………………………………………………………………… ۹۴ -۳-۵
-۴ اشتراک در خطوط انتخاب شده در خروجیهای دو الگوریتم……………………………… ۹۴ -۳-۵
-۴-۵ اعتبارسنجی مدل …………………………………………………………………………………………………………………… ۹۶
-۵-۵ آنالیز حساسیت مدل……………………………………………………………………………………………………………… ۹۸
فصل ششم: نتیجهگیری و پیشنهاد……………………………………………………………………… ۱۰۱
-۱-۶ مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۰۱
-۲-۶ نتایج تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۰۱
-۳-۶ پیشنهادات برای تحقیقات آینده………………………………………………………………………………………… ۱۰۲
منابع فارسی……………………………………………………………………………………………………… ۱۰۹
منابع خارجی…………………………………………………………………………………………………….. ۱۱۰
ح
فهرست شکلها
عنوان صفحه
۱) . شبکه ترکیبی راهآهن و اتوبوس تغذیه کننده …………………………………………………………….. ۱۷ – شکل ( ۲
۱) . فلوچارت روش تحقیق……………………………………………………………………………………………………. ۳۱ – شکل ( ۴
۱) . نقشه ناحیهبندی شهر بندرعباس بر روی شبکه معابر……………………………………………….. ۶۹ – شکل ( ۵
۲) . نقشه خطوط نامزد برای شبکه اتوبوسرانی شهر بندرعباس – شکل ( ۵
بر روی شبکه معابر………………………………………………………………………………………………………… ۷۳
۳) . نمودار صعودی طول خطوط نامزد برای شبکه اتوبوسرانی………………………………………… ۸۹ – شکل ( ۵
۴) . نمودار نزولی تقاضای خطوط نامزد برای شبکه اتوبوسرانی……………………………………….. ۸۹ – شکل ( ۵
۵) . نمودار نزولی نسبت تقاضا به طول خطوط نامزد برای شبکه اتوبوسرانی…………………. ۹۰ – شکل ( ۵
۶) . نمودار میلهای تعداد انتخاب خطوط در شبکههای پیشنهادی………………………………….. ۹۶ – شکل ( ۵
۷) . نمودار روند تعداد انتخاب خطوط در شبکههای پیشنهادی………………………………………. ۹۶ – شکل ( ۵
ط
فهرست جدولها
عنوان صفحه
۱) . روند طراحی شبکه حمل و نقل همگانی……………………………………………………………………. ۱۲ – جدول ( ۳
۲) . مقایسه روشهای مختلف در طراحی شبکه اتوبوسرانی…………………………………………… ۱۹ – جدول ( ۳
برای روشهای مختلف کدگذاری………………………………………………….. ۵۳ Pm و Pc 1) . مقادیر – جدول ( ۴
۶۳…….ACO بر اساس مطالعات انجام شده برای انواع مختلف

فرمت فایل:PDF
تعداد صفحات:۱۲۵

قیمت : ۱۰۰۰۰ تومان

 

پرداخت توسط کلیه ی کارت های بانکی عضو شتاب امکان پذیر می باشد ||||||آموزش خرید پایان نامه مقایسه دو روش طراحی شبکه اتوبوسرانی درونشهری با استفاده از الگوریتم ژنتیک و مورچگان : ابتدا روی دکمه ی آبی رنگ خرید بالا کلیک کنید ، سپس روی دکمه پرداخت کلیک کنید تا به صفحه بعدی وارد شوید. در این صفحه پس از وارد کردن نام و ایمیل خودتان دوباره روی دکمه ی خرید کلیک کنید تا به صفحه پرداخت بانک هدایت شوید و بعد از پرداخت از طریق کارت های اعتباری بانکی ، لینک دانلود فعال شده و می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید البته توجه داشته باشید که شما توسط تمام کارتهای بانکی عضو شتاب قادر به پرداخت میباشید . همچنین یک نسخه از فایل به ایمیل شما ارسال خواهد شد. |||||| نکته: درصورتی که پست الکترونیکی ندارید میتوانید ادرس hemati@yahoo.com را در جای ادرس پست الکترونیکی بنویسید چون در هر صورت لینک دانلود پس از پرداخت برای شما نمایش داده خواهد شد و حتما نیاز به ایمیل ندارید . |||||| 10000 تومان