طرح توجیهی تولید کنسانتره زرشک

ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﻫﻴﭻ ﻛﺸﻮری ﺑﺪون وﺟﻮد ﻳﻚ ﺻﻨﻌﺖ ﻗﻮی در زﻣﻴﻨﻪ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﻪ ﺧﻮدﻛﻔﺎﻳﻲ ﻛﺸﺎورزی ﻧﺎﻳﻞ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .ﺑﺎ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻛﺸﻮرﻫﺎی اروﭘﺎﻳﻲ و آﻣﺮﻳﻜﺎﻳﻲ داﺷﺘﻪ اﻧﺪ ، ﺑﺎز ﻫﻢ ﻫﻤﻪ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ %۳۰ از ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻛﺸﺎورزی آﻧﺎن از ﺑﻴﻦ رﻓﺘﻪ ﻳﺎ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﻪ ﺿﺎﻳﻌﺎت ﻣﻲ ﮔﺮدد . زرﺷﻚ ﻳﻜﻲ از اﻗﻼم ﺧﻮراﻛﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻋﺮض ﻳﻜﺴﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﺎ ﺑﺎﻻﺗﺮ از %۱۰۰ اﻓﺰاﻳﺶ ﻗﻴﻤﺖ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .اﻳﺮاﻧﻴﺎن از زرﺷﻚ ﺑﻌﻨﻮان ﻣﻜﻤﻞ ﺑﺮﻧﺞ ، ﭘﺮ ﻣﺼﺮف ﺗﺮﻳﻦ ﻏﺬا در ﺳﻔﺮه اﻳﺮاﻧﻲ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻣﻲ ﻣﺎﻳﻨﺪ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺟﻬﺖ ﺻﺪور ﺑﺮای اﻳﺮاﻧﻴﺎن ﻣﻘﻴﻢ ﺧﺎرج ﻛﺸﻮر ﺧﺮﻳﺪاری ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ .ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺎزارﻫﺎی ﻣﺼﺮﻓﻲ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﺼﺮف ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻳﺮاﻧﻴﺎن ﺑﻮده و ﺑﺎزارﻫﺎی ﺧﺎرﺟﻲ ﻛﺸﺶ زﻳﺎدی از ﺧﻮد ﺑﺮای ﻣﺼﺮف ﺧﻮراﻛﻲ ﻧﺸﺎن ﻧﺪاده اﻧﺪ وﻟﻲ ﻛﺸﻮرﻫﺎی اروﭘﺎﻳﻲ در زﻣﻴﻨﻪ داروﻳﻲ و آراﻳﺶ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﻣﺼﺮف زﻳﺎدی از ﻛﻨﺴﺎﻧﺘﺮه و اﺳﺎﻧﺲ زرﺷﻚ ﺑﻌﻤﻞ ﻣﻲ آورﻧﺪ .
زرﺷﻚ ﻳﻜﻲ از ﻣﻘﺎوم ﺗﺮﻳﻦ ﮔﻴﺎﻫﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ اﺳﺖ .ﺑﺮ اﺳﺎس آﻣﺎرﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در دﻫﻪ اﺧﻴﺮ ﺳﻄﺢ زﻳﺮ ﻛﺸﺖ زرﺷﻚ ۱۳ ﻫﺰار و ۸۹۵ ﻫﻜﺘﺎر و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺳﺎﻻﻧﻪ آن را ۱۳  ﻫﺰارو ۲۵۱ ﺗﻦ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. اﻳﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﺎ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻳﻚ ﻫﺰار و ۱۵۷ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﻫﻜﺘﺎر، رﺗﺒﻪ اول ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﺸﻮر را ﻧﺼﻴﺐ اﺳﺘﺎن ﺧﺮاﺳﺎن ﻛﺮده اﺳﺖ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ درآﻣﺪ ﻫﺰاران ﺑﺎﻏﺪار و ﺧﺎﻧﻮاده آﻧﻬﺎ در ﺟﻨﻮب ﺧﺮاﺳﺎن از ﻃﺮﻳﻖ زرﺷﻚ ﻛﺎری ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻲ ﺷﻮد و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﺴﻴﺎری از زﻣﻴﻨﻬﺎی زﻳﺮ ﻛﺸﺖ اﻳﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮای ﺗﻮﻟﻴﺪ زرﺷﻚ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ، ﺿﺮوری اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻮازات اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﺮﻳﻊ ﺳﻄﺢ زﻳﺮ ﻛﺸﺖ ، ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ در ﺟﻬﺖ ﻛﺎﻫﺶ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎی ﺗﻮﻟﻴﺪ ، ﺑﻬﺒﻮد ﻛﻤﻲ و ﻛﻴﻔﻲ ﻣﺤﺼﻮل ، ﺗﻬﻴﻪ ﻓﺮآورده ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ اﻳﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﭘﺮ ارزش در ﺑﺎزارﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺻﻮرت ﮔﻴﺮد. ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻃﺮح اﻣﻜﺎن ﺳﻨﺠﻲ وﻃﺮح ﺗﻮﺟﻴﻬﻴﻲ در ﻣﻮرد ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﺴﺎﻧﺘﺮه زرﺷﻚ ﺑﻌﻨﻮان ﻳﻜﻲ از ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﻫﺎی ﺗﺒﺪﻳﻠﻲ زرﺷﻚ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ .

طرح توجیهی تولید کنسانتره زرشک

طرح توجیهی تولید کنسانتره زرشک

ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﺤﺼﻮل

درﺧﺖ زرﺷﻚ از ﺗﻴﺮه زرﺷﻜﻴﺎن ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ ﺗﻴﺮه آﻻﺳﮕﺎن و از رده دوﻟﭙﻪ ای ﻫﺎﺳﺖ . اﻳﻦ درﺧﭽﻪ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻘﺎوم اﺳﺖ و در زﻣﻴﻨﻪ ﻫﺎی ﺳﻨﮕﻼخ ﺑﻪ زﻧﺪﮔﻲ اداﻣﻪ داده و درﻛﻢ آﺑﻲ ﻃﺎﻗﺖ زﻳﺎدی دارد و در ﺧﺮاﺳﺎن در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻫﺎی ﺑﻴﺮﺟﻨﺪ ، ﻗﺎﻳﻦ ، ﮔﻨﺎﺑﺎد ، ﻓﺮدوس و ﻛﺎﺷﻤﺮ وﺟﻮد دارد .از ﻧﻈﺮ ﺗﻤﺮﻛﺰ در د و ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻛﺎﻣﻼً ﻣﺠﺰای ﺟﻬﺎن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .از ﻳﻚ ﻃﺮف ﻛﻮﻫﻬﺎی ﻫﻴﻤﺎﻟﻴﺎ و ﭼﻴﻦ….

مناسب برای
اخذ وام بانکی از بانک ها و موسسات مالی اعتباری
گرفتن وام قرض الحسنه خود اشتغالی از صندوق مهر امام رضا
ارائه طرح به منظور استفاده از تسهیلات بنگاه های زود بازده
گرفتن مجوز های لازم از سازمان های دولتی و وزارت تعاون
ایجاد کسب و کار مناسب با درآمد بالا و کارآفرینی

فرمت فایل:PDF

تعداد صفحات:۸۹

این نوشته در پروژه, رشته ی صنایع غذایی, کارآفرینی ارسال و , , , , برچسب شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *