طرح توجیهی ﻧﮕﻬﺪاری ﻣﻴﻮه و ﺳﺒﺰی ﺑﻪ روش IQF

ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻣﻜﺎن ﺳﻨﺠﻲ، ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻗﺒﻞ از اﺟﺮای ﻃﺮح ﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاری اﻗﺘﺼﺎدی اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﮔﻴﺮد. در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت از ﻧﮕﺎه ﺑﺎزار، ﻓﻨﻲ و ﻣﺎﻟﻲ و اﻗﺘﺼﺎدی ﻃـﺮح ﻣـﻮرد ﺑﺮرﺳـﻲ و آﻧـﺎﻟﻴﺰ ﻗـﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از آن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺒﻨﺎﻳﻲ ﺑـﺮای ﺗـﺼﻤﻴﻢﮔﻴـﺮی ﺳـﺮﻣﺎﻳﻪﮔـﺬاران ﻣـﻮرد اﺳـﺘﻔﺎده ﻗـﺮار ﻣﻲﮔﻴﺮد. ﮔﺰارش ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻣﻜﺎن ﺳﻨﺠﻲ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻲ ﻧﮕﻬﺪاری ﻣﻴﻮه و ﺳﺒﺰی ﺑﻪ روش IQF ﻣﻲ ﺑﺎﺷـﺪ. اﻳـﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت در ﻗﺎﻟﺐ ﻣﺘﺪوﻟﻮژی ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻣﻜﺎن ﺳﻨﺠﻲ ﺗﻬﻴﻪ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ و ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﺘـﺪوﻟﻮژی ﻓـﻮق ، اﺑﺘـﺪا ﻣﺤﺼﻮل ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر دﻗﻴﻖ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪه و ﺳﭙﺲ ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎی ﻻزم روی ﺑﺎزار آن ﺻـﻮرت ﺧﻮاﻫـﺪ ﮔﺮﻓﺖ و در اداﻣﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻓﻨﻲ در ﺧﺼﻮص ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ و اﻣﻜﺎﻧﺎت ﺳﺨﺖ و ﻧﺮم اﻓﺰاری ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻧﻴـﺰ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه و در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی و ﺣﺠﻢ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاری ﻣـﻮرد ﻧﻴـﺎز ﺑـﺮای اﺟـﺮای ﻃـﺮح ﺑﺮآورد و اراﺋﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آن ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬران و ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪان ﻣﺤﺘﺮم ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻛﻠﻴﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز را ﻛﺴﺐ و در ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاری اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺎ دﻳﺪ ﺑﺎز و ﻣﺴﻴﺮ ﺷﻔﺎف اﻗﺪام ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. اﻣﻴﺪ اﺳﺖ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻛﻤﻜﻲ ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻛﻮﭼﻚ در راﺳﺘﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﻛﺸﻮرﻣﺎن ﺑﻌﻤﻞ ﺑﻴﺎورد.


-۱-۱ ﻧﺎم و ﻛﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت (آﻳﺴﻴﻚ (۳

-۱-۲ ﺷﻤﺎره ﺗﻌﺮﻓﻪ ﮔﻤﺮﻛﻲ

-۱-۳ ﺷﺮاﻳﻂ واردات

-۱-۴ ﺑﺮرﺳﻲ و اراﺋﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد

-۱-۵ ﺑﺮرﺳﻲ و اراﺋﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻻزم در زﻣﻴﻨﻪ ﻗﻴﻤﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ داﺧﻠﻲ و ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻣﺤﺼﻮل

-۱-۶ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﻮارد ﻣﺼﺮف و ﻛﺎرﺑﺮد

-۱-۷ ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﺎﻻﻫﺎی ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ و ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ اﺛﺮات آن ﺑﺮ ﻣﺼﺮف ﻣﺤﺼﻮل

-۱-۸ ﺑﺮرﺳﻲ اﻫﻤﻴﺖ اﺳﺘﺮاﺗﮋﻳﻜﻲ ﻛﺎﻻ در دﻧﻴﺎی اﻣﺮوز

-۱-۹ ﻛﺸﻮرﻫﺎی ﻋﻤﺪه ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪه و ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪه ﻣﺤﺼﻮل

-۱-۱۰ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺮاﻳﻂ ﺻﺎدرات

ﻧﺎم و ﻛﺪ آﻳﺴﻴﻚ ﻣﺤﺼﻮل

ﻣﺤﺼﻮل ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻃﺮح ﺣﺎﺿﺮ، ﻧﮕﻬﺪاری ﻣﻴﻮه و ﺳﺒﺰی ﺑﻪ روش IQF ﻣﻲ ﺑﺎﺷـﺪ. اﻳـﻦ ﻣﺤـﺼﻮﻻت ﻳﻚ ﻣﺎده ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﻮده ﻛﻪ در ﺗﻬﻴﻪ اﻧﻮاع ﻏﺬاﻫﺎ، ﻣﺼﺮف ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﻪ ﻋﻨـﻮان ﻣﻴـﻮه و ﺗـﻨﻘﻼت و ﻏﻴـﺮه دارای ﻛﺎرﺑﺮد اﺳﺖ.

ﻣﻴﻮه و ﺳﺒﺰی از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻮاد ﻏﺬاﺋﻲ ﻣﻬﻢ در رژﻳﻢ ﻏﺬاﺋﻲ اﻧﺴﺎن ﻫﺎ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﮔﺮدﻧﺪ و ﺑـﺪن ﺑﺨـﺶ ﻋﻤﺪه وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ﻫﺎ ، اﻣﻼح ﻣﻌﺪﻧﻲ ، ﻛﺎﻟﺮی و ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮاد ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺧﻮد را از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺼﺮف آﻧﻬﺎ ﺑﺪﺳﺖ ﻣـﻲ آورد . اﻫﻤﻴﺖ ﻏﺬاﺋﻲ ﺳﺒﺰی و ﻣﻴﻮه ﻫﺎ در ﺳﻄﺤﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻴـﺸﺘﺮ داﻧـﺸﻤﻨﺪان ﻋﻠـﻮم ﺗﻐﺬﻳـﻪ و ﭘﺰﺷـﻜﺎن ﻣﺼﺮف آن را ﺑﺮ اﻧﻮاع ﮔﻮﺷﺖ ﻫﺎ ﺗﺮﺟﻴﺢ و ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﺑﻄﻮری ﻛﻪ ﺑﺨﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺗـﻮﺟﻬﻲ از ﻣـﺮدم ﺑـﺎ ﺣﺬف ﻳﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻮاد ﮔﻮﺷﺘﻲ از رژﻳﻢ ﻏﺬاﺋﻲ ﺧﻮد ، ﺳﺒﺰی ﺧﻮری را ﭘﻴﺸﻪ ﻧﻤﻮده اﻧﺪ . از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻴﻮه و ﺳﺒﺰی ﻫﺎ ﻧﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻏﺬای اﺻﻠﻲ ﺑﻠﻜﻪ ﺑﺼﻮرت ﻛﻤﻚ ﻏﺬا، ﻣﻜﻤﻞ ﻏﺬا ، ﺗـﻨﻘﻼت و ﻏﻴـﺮه ﻣـﺼﺮف ﻣﻲ ﮔﺮدﻧﺪ .

مناسب برای

اخذ وام بانکی از بانک ها و موسسات مالی و اعتباری

ارائه طرح به منظور استفاده از تسهیلات بنگاه های زود بازده

گرفتن وام قرض الحسنه خود اشتغالی از صندوق مهر امام رضا

گرفتن مجوز های لازم از سازمان های دولتی و وزارت تعاون

ایجاد کسب و کار مناسب با درآمد بالا و کارآفرینی

فرمت فایل:PDF
تعداد صفحات:۷۴

10000 تومان – خرید
این نوشته در پروژه, رشته ی صنایع غذایی, کارآفرینی ارسال و , , , , , برچسب شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.