طرح توجیهی کارخانه تولید کنسانتره زرشک

طرح توجیهی کارخانه تولید کنسانتره زرشک

زرﺷﻚ ﻳﻜﻲ از اﻗﻼم ﺧﻮراﻛﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻋﺮض ﻳﻜﺴﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﺎ ﺑﺎﻻﺗﺮ از %۱۰۰ اﻓﺰاﻳﺶ ﻗﻴﻤﺖ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .اﻳﺮاﻧﻴﺎن از زرﺷﻚ ﺑﻌﻨﻮان ﻣﻜﻤﻞ ﺑﺮﻧﺞ ، ﭘﺮ ﻣﺼﺮف ﺗﺮﻳﻦ ﻏﺬا در ﺳﻔﺮه اﻳﺮاﻧﻲ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻣﻲ ﻣﺎﻳﻨﺪ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺟﻬﺖ ﺻﺪور ﺑﺮای اﻳﺮاﻧﻴﺎن ﻣﻘﻴﻢ ﺧﺎرج ﻛﺸﻮر ﺧﺮﻳﺪاری ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ .ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺎزارﻫﺎی ﻣﺼﺮﻓﻲ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﺼﺮف ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻳﺮاﻧﻴﺎن ﺑﻮده و ﺑﺎزارﻫﺎی ﺧﺎرﺟﻲ ﻛﺸﺶ زﻳﺎدی از ﺧﻮد ﺑﺮای ﻣﺼﺮف ﺧﻮراﻛﻲ ﻧﺸﺎن ﻧﺪاده اﻧﺪ وﻟﻲ ﻛﺸﻮرﻫﺎی اروﭘﺎﻳﻲ در زﻣﻴﻨﻪ داروﻳﻲ و آراﻳﺶ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﻣﺼﺮف زﻳﺎدی از ﻛﻨﺴﺎﻧﺘﺮه و اﺳﺎﻧﺲ زرﺷﻚ ﺑﻌﻤﻞ ﻣﻲ آورﻧﺪ.

 

ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻄﺎﻟﺐ  
( ۱ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﺤﺼﻮل ۵
-۱-۱ ﻧﺎم و ﻛﺪ ﻣﺤﺼﻮل ۸
-۱-۲ ﺷﻤﺎره ﺗﻌﺮﻓﻪ ﮔﻤﺮﻛﻲ ۸
-۱-۳ ﺷﺮاﻳﻂ واردات ۹
-۱-۴ ﺑﺮرﺳﻲ و ارﺋﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﻠﻲ ۹
-۱-۵ ﺑﺮرﺳﻲ و اراﺋﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻻزم در زﻣﻴﻨﻪ ﻗﻴﻤﺖ داﺧﻠﻲ و ﺧﺎرﺟﻲ ۱۰
-۱-۶ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻣﻮارد ﻣﺼﺮف و ﻛﺎرﺑﺮد ۱۱
-۱-۷ ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﺎﻻﻫﺎی ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ و ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ اﺛﺮات آن ﺑﺮ ﻣﺤﺼﻮل ۱۱
-۱-۸ اﻫﻤﻴﺖ اﺳﺘﺮاﺗﮋﻳﻜﻲ ﻛﺎﻻ در دﻧﻴﺎی اﻣﺮوز ۱۲
-۱-۹ ﻛﺸﻮرﻫﺎی ﻋﻤﺪه ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪه و ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪه ﻣﺤﺼﻮل ۱۲
-۱-۱۰ ﺷﺮاﻳﻂ ﺻﺎدرات ۱۳

 

( ۲ وﺿﻌﻴﺖ ﻋﺮﺿﻪ و ﺗﻘﺎﺿﺎ ۱۴
-۲-۱ ﺑﺮرﺳﻲ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری و روﻧﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ۱۴
-۲-۲ ﺑﺮرﺳﻲ وﺿﻌﻴﺖ ﻃﺮح ﻫﺎی ﺟﺪﻳﺪ و ﻃﺮح ﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ در دﺳﺖ اﺟﺮا ۱۴
-۲-۳ ﺑﺮرﺳﻲ روﻧﺪ واردات ﻣﺤﺼﻮل از آﻏﺎز ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﻮم ۱۶
-۲-۴ ﺑﺮرﺳﻲ روﻧﺪ ﻣﺼﺮف از آﻏﺎز ۱۶
-۲-۵ ﺑﺮرﺳﻲ روﻧﺪ ﺻﺎدرات ﻣﺤﺼﻮل از آﻏﺎز ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﻮم ۲۱
-۲-۶ ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﺎ اﻟﻮﻳﺖ ﺻﺎدرات ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭼﻬﺎرم ۲۲

 

دﻓﺘﺮ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑﻬﺰاد ۲۳  
۳ ) ﺑﺮرﺳﻲ اﺟﻤﺎﻟﻲ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژی و روش ﻫﺎی ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﻋﺮﺿﻪ ﻣﺤﺼﻮل در ﻛﺸﻮر  
۴ ) ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﻘﺎظ ﻗﻮت و ﺿﻌﻒ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژی ﻫﺎی ﻣﺮﺳﻮم ۳۳  
۵ ) ﺑﺮرﺳﻲ و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺣﺪاﻗﻞ ﻇﺮﻓﻴﺖ اﻗﺘﺼﺎدی ۳۴  
( ۶ ﻣﻴﺰان ﻣﻮاد اوﻟﻴﻪ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز و ﻣﺤﻞ ﺗﺎﻣﻴﻦ آن ۷۳  
۷ ) ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای اﺟﺮای ﻃﺮح ۷۳  
۸ ) وﺿﻌﻴﺖ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻧﻴﺮوی اﻧﺴﺎﻧﻲ و اﺷﺘﻐﺎل ۷۴  
۹ ) ﺑﺮرﺳﻲ و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﺗﺎﻣﻴﻦ آب ، ﺑﺮق ، ﺳﻮﺧﺖ ، اﻣﻜﺎﻧﺎت ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﻲ و ارﺗﺒﺎﻃﻲ ۷۵  
( ۱۰ وﺿﻌﻴﺖ ﺣﻤﺎﻳﺘﻬﺎی اﻗﺘﺼﺎدی و ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ ۷۷  
( ۱۱ ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ و ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪی و ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻧﻬﺎﻳﻲ در ﻣﻮرد اﺣﺪاث واﺣﺪﻫﺎی ﺟﺪﻳﺪ ۷۷

 

مناسب برای

اخذ وام بانکی از بانک ها و موسسات مالی و اعتباری

ارائه طرح به منظور استفاده از تسهیلات بنگاه های زود بازده

گرفتن وام قرض الحسنه خود اشتغالی از صندوق مهر امام رضا

گرفتن مجوز های لازم از سازمان های دولتی و وزارت تعاون

ایجاد کسب و کار مناسب با درآمد بالا و کارآفرینی

فرمت فایل:PDF
تعداد صفحات:۷۷

10000 تومان – خرید

 

این نوشته در پروژه, رشته ی صنایع غذایی, کارآفرینی ارسال و , , , , , برچسب شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.