طرح توجیهی کارخانه تولید ظروف چینی

طرح توجیهی کارخانه تولید ظروف چینی

                                   
            ﺧﻼﺻﻪ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻃﺮح                
                         
    ﻧﺎم ﻣﺤﺼﻮل         ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻇﺮوف ﭼﯿﻨﯽ        
    وﯾﮋﮔﯽ ﻣﺤﺼﻮل ﯾﺎ ﻃﺮح     ﻋﺪم ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺎﻻ در داﺧﻞ و ﺣﺠﻢ زﯾﺎد      
        ﻣﺼﺮف ﻣﺤﺼﻮل ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ داﺧﻠﯽ      
                     
    ﻇﺮﻓﯿﺖ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﻃﺮح (ﺗﻦ)       ۵۰۰          
                     
    ﻣﻮارد ﮐﺎرﺑﺮد     ﻟﻮازم ﺗﺰﺋﯿﻨﯽ – ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ – ﻇﺮوف ﻣﻨﺰل        
    ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ ﻣﺼﺮﻓﯽ ﻋﻤﺪه (ﻣﻘﺪار داﺧﻠﯽ ﯾﺎ ﺧﺎرﺟﯽ)     ﮐﺎﺋﻮﻟﻦ و ﺳﻨﮕﻬﺎی ﻣﻌﺪﻧﯽ        
    ﮐﻤﺒﻮد / ﻣﺎزاد ﻣﺤﺼﻮل ﺗﺎ ﺳﺎل ۱۳۹۵       -۱۹۲,۷۹۰          
    اﺷﺘﻐﺎﻟﺰاﯾﯽ (ﻧﻔﺮ)           ۴۲          
    زﻣﯿﻦ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز   (۲m)       ۷,۰۰۰          
          ﺗﻮﻟﯿﺪی   (۲m)       ۸۵۰          
    زﯾﺮ ﺑﻨﺎ   اداری   (۲m)       ۶۰۰          
          اﻧﺒﺎر   (۲m)       ۷۰۰          
          آب   (۳m)       ۱,۵۰۰          
    ﻣﯿﺰان ﻣﺼﺮف ﺳﺎﻻﻧﻪ ﯾﻮﺗﯿﻠﯿﺘﯽ   ﺑﺮق   (kw)       ۱,۴۶۰,۰۰۰          
          ﮔﺎز   (۳m)       ۷۵۰,۰۰۰          
          ارزی   (ﯾﻮرو)       ۰          
    ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﺛﺎﺑﺖ   رﯾﺎﻟﯽ (ﻣﯿﻠﯿﻮن رﯾﺎل)       ۲۰,۴۵۷          
          ﻣﺠﻤﻮع (ﻣﯿﻠﯿﻮن رﯾﺎل)       ۲۰,۴۵۷          
    ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ در ﮔﺮدش   (ﻣﯿﻠﯿﻮن رﯾﺎل)       ۴,۷۷۴          
    ﻣﯿﺰان واردات ﻣﺤﺼﻮل ﻣﺸﺎﺑﻪ     واﺣﺪ       ١٩۶۴٢٧        
    در ﺳﻪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ                      
      ارزش (ﻣﯿﻠﯿﻮن رﯾﺎل)       ۱۶,۶۹۶,۲۹۵          
    ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻣﯿﺰان ﺻﺎدرات     واﺣﺪ       ۳۶۲۰۹۸          
    ﻣﺤﺼﻮل ﺳﺎﻻﻧﻪ                      
      ارزش (ﻣﯿﻠﯿﻮن رﯾﺎل)       ۳۰,۷۷۸,۳۳۰          
    ﻧﻘﻄﻪ ﺳﺮ ﺑﻪ ﺳﺮ ﺗﻘﺮﯾﺒﯽ               ۱۳٫۷%          
                                   
                                   
          ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﻨﺪه     رﺿﺎ ﻧﺎدری       ﺑﺨﺶ : ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدی  
        ﺗﺎﺋﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه     ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺎرا     ﻃﺮح اﻣﮑﺎن ﺳﻨﺠﯽ اﻧﻮاع ﻇﺮوف ﭼﯿﻨﯽ  
        ﺻﻔﺤﻪ :  ۴   ﺷﻤﺎره ﺑﺎزﻧﮕﺮی   ۰۰   ﺗﺎرﯾﺦ   ۱۳۸۹      
                                 

ﺑﺸﺮ در ﭘﯽ ﺳﺎﻟﯿﺎن ﻣﺘﻤﺎدی ﺟﻬﺖ ﻣﺼﺎرف زﻧﺪﮔﯽ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻇﺮوف را داﺷﺘﻪ اﺳﺖ و ﻇﺮوف از ﺟﻨﺲ ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ و ﺳﯿﺮ ﺗﮑﺎﻣﻠﯽ ﺧﻮد را از ﻇﺮوف ﮔﻠﯽ و ﺳﻔﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﺳﺮاﻣﯿﮏ و ﻧﻬﺎﯾﺘﺎً ﺑﻪ ﻧﻮع ﻣﺮﻏﻮب آن ﮐﻪ ﭼﯿﻨﯽ اﺳﺖ ﻃﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ. اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ در اﯾﺮان ﻧﯿﺰ از ﺟﺎﯾﮕﺎه وﯾﮋهای ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ آﺛﺎر ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﻗﺪﯾﻤﯽ ﻣﻮﺟﻮد و ﺻﻨﻌﺘﮕﺮان ﻣﺒﺎدرت ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺖ ﻗﻄﻌﺎت ﻇﺮﯾﻒ و زﯾﺒﺎﯾﯽ ﮐﺮدهاﻧﺪ.

ﺻﻨﻌﺖ ﭼﯿﻨﯽ ﺳﺎزی ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﻇﺮﯾﻒ و دﻗﯿﻖ اﺳﺖ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻋﻠﻢ و ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻧﯿﺎز ﺑﻪ اﻓﺮاد، ﮐﺎرﮔﺮان، ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎﻧﯽ را دارد ﮐﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺑﻬﺮه وری ﺑﺎﻻ، دﻗﺖ و ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺑﺎﻻ را ﻧﯿﺰ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻧﯿﺎز داﺧﻞ ﮐﺸﻮر در ﺳﺎلﻫﺎی ﻗﺒﻞ از اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﻣﻌﺎدل ۳۰ ﻫﺰار ﺗﻦ ﭼﯿﻨﯽ در ﺳﺎل ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﺸﻮر وارد ﻣﯽ ﺷﺪ و ﻓﻘﻂ ﻣﻘﺪار ﮐﻤﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﭼﻨﺪ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ داﺧﻠﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻇﺮوف ﭼﯿﻨﯽ ﺑﻪﺻﻮرت ﺻﻨﻌﺘﯽ در ﮐﺸﻮر اﯾﺮان ﺣﺪود ۳۵ اﻟﯽ ۴۰ ﺳﺎل اﺳﺖ و ﺣﺪود ۵ واﺣﺪ ﺑﻪ ﻇﺮﻓﯿﺖ اﺳﻤﯽ ﺣﺪودا ۵۲۰۰ ﺗﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﺗﺸﻮﯾﻘﯽ ﻣﺴﺌﻮﻻن ﮐﺸﻮر ﺣﺮﮐﺖ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮی در ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ رخ داد.

ظروف چینی

فهرست مطالب:

مقدمه
بخش اول: معرفی طرح
مقدمه ای در مورد معرفی واحد تولیدی
خط مشی و اهداف کیفیتی واحد تولیدی
اصطلاحات و تعاریف
بخش دوم: سازمان واحد تولیدی
مدیریت عامل
مسئول کنترل نماینده مدیریت و مدیر تضمین کیفیت کارخانه
مدیر داخلی و فنی
مدیریت
بخش سوم: کنترل فرآیندهای تولید و عملیاتی
تعریفی در مورد نقاط بحرانی واحد تولیدی
تدارکات و انبارش مواد اولیه
فرآوری مواد اولیه
بسته بندی محصول نهایی
انبارش و حمل و تحویل محصول
قیمت فروش در بازار
بخش چهارم: بازرسی و آزمایش مواد اولیه
بازرسی و آزمایش حین فرآیند
بازرسی و آزمایش محصول نهایی
بخش پنجم: شناسایی و ردیابی
بخش ششم: امکانات آزمایشگاهی
بخش هفتم: آموزش کارکنان
بخش هشتم: رقابت کارخانه
بخش نهم: اهداف کارخانه در توسعه اقتصاد
بخش دهم: فنون آماری

ضمائم
پیشنهادات
بر آورد نیروی انسانی
ماشین آلات و تجهیزات
ابزار آلات و وسایل و فنی و آزمایشگاهی
نمودار هزینه، حجم فعالیت و سود

مناسب برای

اخذ وام بانکی از بانک ها و موسسات مالی و اعتباری

ارائه طرح به منظور استفاده از تسهیلات بنگاه های زود بازده

گرفتن وام قرض الحسنه خود اشتغالی از صندوق مهر امام رضا

گرفتن مجوز های لازم از سازمان های دولتی و وزارت تعاون

ایجاد کسب و کار مناسب با درآمد بالا و کارآفرینی

فرمت فایل:word
تعداد صفحات:۷۹

10000 تومان – خرید

 

این نوشته در پروژه, کارآفرینی ارسال و , , , , برچسب شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.