طرح توجیهی تولید کفپوش سه بعدی خودرو

طرح توجیهی تولید کفپوش سه بعدی خودرو

  ﻧﺎم ﻣﺤﺼﻮل       ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻔﭙﻮش ﺳﻪ ﺑﻌﺪی ﺧﻮدرو از ﺟﻨﺲ pu  
        (ﭘﻠﻲ ارﺗﺎن)    
               
ﻇﺮﻓﻴﺖ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدی ﻃﺮح       ۱۶۰۰ ﺗﻦ ۲۰۰۰۰۰) ﺳﺖ ۵ ﺗﻜﻪ)    
  ﻣﻮارد ﻛﺎرﺑﺮد       اﻧﻮاع ﻛﻔﭙﻮش ﺑﺮای اﻧﻮاع ﺧﻮدرو ﻫﺎ  
  ﻣﻮاد اوﻟﻴﻪ ﻣﺼﺮﻓﻲ ﻋﻤﺪه       ﮔﺮاﻧﻮل pu (ﭘﻠﻲ ارﺗﺎن)    
  ﻛﻤﺒﻮد ﻣﺤﺼﻮل          
  اﺷﺘﻐﺎل زاﻳﻲ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ( ﻧﻔﺮ)   ۲۵    
  زﻣﻴﻦ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز (ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ)   ۷۰۰۰    
        ﺗﻮﻟﻴﺪی   ۱۸۰۰    
  زﻳﺮ ﺑﻨﺎ (ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ)   آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ۵۰    
    اﻧﺒﺎر ۱۰۰۰    
        ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت ۲۰    
        اداری ۲۰۰    
  ﻣﻴﺰان ﻣﺼﺮف ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻣﻮاد اوﻟﻴﻪ اﺻﻠﻲ   ﮔﺮاﻧﻮل pu (ﭘﻠﻲ ارﺗﺎن) ۸۰۰ ﺗﻦ  
    رزﻳﻦ ﭘﻠﻲ ارﺗﺎن ۴۰۰ ﺗﻦ  
             
  ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاری ﺛﺎﺑﺖ   ارزی   —-    
    رﻳﺎﻟﻲ ( ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل ) ۲۰۰۰۰    
      ﻣﺠﻤﻮع ( ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل) ۲۰۰۰۰    
            اﺳﺘﺎن ﻫﺎی ﻛﺮدﺳﺘﺎن،اﻳﻼم،ﭼﻬﺎرﻣﺤﺎل  
  ﻣﺤﻞ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدی اﺟﺮای ﻃﺮح   ﺑﺨﺘﻴﺎری،ﻛﻬﮕﻴﻠﻮﻳﻪ و    
            ﺑﻮﻳﺮاﺣﻤﺪ،ﻟﺮﺳﺘﺎن،آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﻏﺮﺑﻲ و ﮔﻠﺴﺘﺎن

 

ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﺤﺼﻮل

 

ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﺨﺘﻠﻒ وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎ و ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺧﺎﺻﻲ دارﻧﺪ ﭘﻴﺶ از ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﻓﻨﻲ، ﻣﺎﻟﻲ و اﻗﺘﺼﺎدی ﻃﺮح، ﻻزم اﺳﺖ اﻳﻦ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﺑﻪ درﺳﺘﻲ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ. ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺻﺤﻴﺢ ﻣﺸﺨﺼﺎت و اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺤﺼﻮل، ﺑﺪون ﺗﺮدﻳﺪ، راﻫﻨﻤﺎی ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺟﻬﺖ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮی ﻫﺎی ﻻزم در اﻧﺘﺨﺎب روش و ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﺑﻌﺪی ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

در اﻳﻦ ارﺗﺒﺎط ﻳﻜﻲ از روﺷﻬﺎی ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده، ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮی اﺳﺘﺎﻧﺪارﻫﺎی ﻣﺪون ﻣﻠﻲ وﺟﻬﺎﻧﻲ ﻫﺮ ﻳﻚ از ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺎزار ﻻزم اﺳﺖ ﺗﺎ ﺷﻤﺎره ﺗﻌﺮﻓﻪ ﮔﻤﺮﻛﻲ ﻛﻪ در ﻛﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻮﺳﺴﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻗﺎﺑﻞ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻧﻴﺰ ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدد ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻣﻌﺮف ﺧﻮﺑﻲ ﺑﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰی ﻫﺎی ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺮرﺳﻲ روﻧﺪ ﺻﺎدرات و واردات و ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻘﺮرات دﻳﮕﺮ در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

ﻛﻔﭙﻮش ﺳﻪ ﺑﻌﺪی داﺧﻠﻲ ﺧﻮدرو ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه از ﻣﻮاد ﭘﻠﻲ ارﺗﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻛﻔﭙﻮش ﻛﺎﻣﻞ در داﺧﻞ ﺧﻮدروﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه و ﺗﺎﺑﻪ ﺣﺎل ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ در ﻛﺸﻮر را ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ. اﻫﻤﻴﺖ اﻳﻦ ﻃﺮح ﺗﻮان ﺗﻮﻟﻴﺪ اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﺑﺮای اﻧﺪازه و ﺳﺎﻳﺰ ﺧﻮدروﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ، ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژی آﺳﺎن و اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺎﺷﻴﻦ آﻻت ﺑﺎ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ۱۲۰۰۰۰ ﺳﺖ ۵

 

ﺗﻜﻪ در دو ﺷﻴﻔﺖ ﻛﺎری، ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.

 

طرح توجیهی تولید کفپوش خودرو از جنس پلی اورتان

طرح توجیهی تولید کفپوش خودرو از جنس پلی اورتان

فهرست مطالب:

مقدمه
بخش اول: معرفی طرح
مقدمه ای در مورد معرفی واحد تولیدی
خط مشی و اهداف کیفیتی واحد تولیدی
اصطلاحات و تعاریف
بخش دوم: سازمان واحد تولیدی
مدیریت عامل
مسئول کنترل نماینده مدیریت و مدیر تضمین کیفیت کارخانه
مدیر داخلی و فنی
مدیریت
بخش سوم: کنترل فرآیندهای تولید و عملیاتی
تعریفی در مورد نقاط بحرانی واحد تولیدی
تدارکات و انبارش مواد اولیه
فرآوری مواد اولیه
بسته بندی محصول نهایی
انبارش و حمل و تحویل محصول
قیمت فروش در بازار
بخش چهارم: بازرسی و آزمایش مواد اولیه
بازرسی و آزمایش حین فرآیند
بازرسی و آزمایش محصول نهایی
بخش پنجم: شناسایی و ردیابی
بخش ششم: امکانات آزمایشگاهی
بخش هفتم: آموزش کارکنان
بخش هشتم: رقابت کارخانه
بخش نهم: اهداف کارخانه در توسعه اقتصاد
بخش دهم: فنون آماری

ضمائم
پیشنهادات
بر آورد نیروی انسانی
ماشین آلات و تجهیزات
ابزار آلات و وسایل و فنی و آزمایشگاهی
نمودار هزینه، حجم فعالیت و سود

مناسب برای

اخذ وام بانکی از بانک ها و موسسات مالی و اعتباری

ارائه طرح به منظور استفاده از تسهیلات بنگاه های زود بازده

گرفتن وام قرض الحسنه خود اشتغالی از صندوق مهر امام رضا

گرفتن مجوز های لازم از سازمان های دولتی و وزارت تعاون

ایجاد کسب و کار مناسب با درآمد بالا و کارآفرینی

فرمت فایل:word
تعداد صفحات:۴۳

10000 تومان – خرید
این نوشته در پروژه, رشته ی شیمی, کارآفرینی ارسال و , , , , , , برچسب شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.