طرح توجیهی تولید چراغ های روشنایی پارک

ﭼﺮاﻏﻬﺎی روﺷﻨﺎیی پارک در دو ﻧﻮع ﺳﺎده و ﻳﺎ ﺗﺰﻳﻴﻨﻲ و در ﻃﺮح و ﺷﻜﻠﻬﺎیﻛﺎﻣﻼً ﻣﺘﻨﻮع ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻋﺮﺿﻪ ﻣﻲﺷﻮد. ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع ﭼﺮاغ روﺷﻨﺎﺋﻲ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ آﻧﻬﺎ ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ. در ﭼﺮاﻏﻬﺎی ﺗﺰﻳﻴﻨﻲ ﭘﺎﻳﻪﻫﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﻪ روش رﻳﺨﺘﻪ ﮔﺮی ﻓﻮﻻد، رﻳﺨﺘﻪﮔﻴﺮی ﻓﻮﻻد و آﻟﻮﻣﻨﻴﻮم و ﻳﺎ رﻳﺨﺘﻪ ﮔﺮی آﻟﻮﻣﻨﻴﻮم ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ. ﭘﺎﻳﻪﻫﺎ در اﺑﻌﺎد و اﻧﺪازهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺑﺮای ﭼﺮاﻏﻬﺎی ﭘﺎرﻛﻲ ﻛﻪ ﺑﻴﺶ از ﻳﻚ ﭼﺮاغ روﺷﻨﺎﺋﻲ دارﻧﺪ، ﺑﺎزو ﺗﻌﺒﻴﻪ ﻣﻲﮔﺮدد. ﻗﻴﻤﺖ ﭼﺮاﻏﻬﺎی ﺗﺰﻳﻴﻨﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭼﺮاﻏﻬﺎی ﺳﺎده ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﻮده و ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﺑﺤﺚ ﻣﺒﻠﻤﺎن ﺷﻬﺮی ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﻴﺮد.

ﻣﺰاﻳﺎی رﻳﺨﺘﻪﮔﺮی آﻟﻮﻣﻨﻴﻮم :

ﺻﺮﻓﻪ اﻗﺘﺼﺎدی

راﺣﺘﻲ ﻧﺼﺐ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﺳﺒﻚ ﺑﻮدن آن ﻣﺰاﻳﺎی رﻳﺨﺘﻪ ﮔﺮی ﻓﻮﻻد :
درﺟﻪ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺑﺎﻻ

دوام و ﻋﻤﺮ ﺑﺎﻻی آن

اﺳﺘﺤﻜﺎم و ﻋﺪم اﻧﻌﻄﺎف ﭘﺬﻳﺮی

ﻋـﺪم اﻧـﺘﻘﺎل ﺗﻨﺸﻬﺎ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﻳﺮ ﻓﻠﺰات و در ﻧﺘﻴﺠﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻃﻮل ﻋﻤﺮ و ﻛﺎﻫﺶ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺗﻌﻤﻴﺮات و ﻧﮕﻬﺪاری
اﻣﻨﻴﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺧﺮاﺑﻜﺎران ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ارزش ﺑﺎزﻳﺎﻓﺖ ﻛﻢ و ﺳﻨﮕﻴﻦ ﺑﻮدن آن

ﻣﻮارد ﻛﺎرﺑﺮد:

ﭘﺮوژه ﻫﺎﺋﻲ ﻛﻪ اﺳﺘﺤﻜﺎم و ﻋﻤﺮ ﺑﺎﻻ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﺑﺎﺷﺪ

ﭘﺮوژه ﻫﺎﺋﻲ ﻛﻪ در ﻣﻌﺮض ﺧﺮاﺑﻜﺎری زﻳﺎد ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﻣﺰاﻳﺎی رﻳﺨﺘﻪ ﮔﺮی ﻓﻮﻻد –آﻟﻮﻣﻨﻴﻮم :

ﺻﺮﻓﻪ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺎﻻ ﺑﺮای ﭼﺮاﻏﻬﺎی ﭘﺎﻳﻪ ﺑﻠﻨﺪ

دوام و ﻃﻮل ﻋﻤﺮ ﺑﺎﻻ

مناسب برای
اخذ وام بانکی از بانک ها و موسسات مالی اعتباری
گرفتن وام قرض الحسنه خود اشتغالی از صندوق مهر امام رضا
ارائه طرح به منظور استفاده از تسهیلات بنگاه های زود بازده
گرفتن مجوز های لازم از سازمان های دولتی و وزارت تعاون
ایجاد کسب و کار مناسب با درآمد بالا و کارآفرینی

فرمت فایل:PDF

تعداد صفحات:۳۰

این نوشته در پروژه, رشته ی الکترونیک, رشته ی برق, کارآفرینی ارسال و , , , , , , برچسب شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *