طرح توجیهی تولید روغن های صنعتی

طرح توجیهی بررسی کامل و پیش بینی مالی و پیش بینی مراحل تولید یک محصول می باشد که در آن جزییات تولید یک محصول ازجمله نیروی انسانی مورد نیاز ، هزینه مراحل مختلف تولید و ماشین آلات و ساختمان های مورد نیاز مورد بررسی قرار گرفته است. در اینجا طرح توجیهی تولید روغن های صنعتی آورده شده است که مناسب رشته های مهندسی عمران و معماری و سایر رشته های مرتبط می باشد.

ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ روﻏﻦ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺑﺎ ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻣﻌﯿﻦ، ﻻزم اﺳﺖ دو ﻣﺎده اﺻﻠﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم روﻏﻦ ﭘﺎﯾﻪ و ﻣﻮاد اﻓﺰودﻧﯽ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﺨﻠﻮط ﺷﻮﻧﺪ.

روﻏﻦ ﭘﺎﯾﻪ، ﻣﺎده ﯾﯽ ﻧﻔﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﻬﯿﻪ آن ﺳﻪ روش ﻣﺨﺘﻠﻒ وﺟﻮد دارد. اﯾﻦ روش ﻫﺎ ﻋﺒﺎرت ﻫﺴﺘﻨﺪ از اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺮش ﻣﻮاد ﻧﻔﺘﯽ، ﺗﺼﻔﯿﻪ روﻏﻦ ﻫﺎی ﮐﺎرﮐﺮده و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﻪ روش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﮐﻪ اﻣﺮوزه ﺑﻪ ﻃﻮر وﺳﯿﻊ از روش ﺑﺮش ﻣﻮادﻧﻔﺘﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد. ﻣﻮاد اﻓﺰودﻧﯽ در واﻗﻊ ﻣﻮادﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﭘﯿﭽﯿﺪه ﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ اﻓﺰودن آﻧﻬﺎ ﺑﻪ روﻏﻦ ﭘﺎﯾﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﻣﺸﺨﺺ، ﻣﯽ ﺗﻮان ﻣﺸﺨﺼﻪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده را در روﻏﻦ ﺻﻨﻌﺘﯽ اﯾﺠﺎد ﮐﺮد ﯾﺎ ﺧﻮاﺻﯽ از روﻏﻦ ﺻﻨﻌﺘﯽ را ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺨﺸﯿﺪ.

ﺑﺮای ﺗﻬﯿﻪ روﻏﻦ ﺻﻨﻌﺘﯽ اﺑﺘﺪا ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺗﻘﻄﯿﺮ ﻧﻔﺖ ﺧﺎم اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد. اﯾﻦ ﮐﺎر در ﭼﻨﺪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﻘﻄﯿﺮ در ﺟﻮ و ﺗﻘﻄﯿﺮ در ﺧﻼ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد ﺗﺎ ﯾﮏ ﺑﺮش ﻧﻔﺘﯽ ﺧﺎص ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻮد ﮐﻪ ﮔﺮاﻧﺮوی و ﻧﻘﻄﻪ اﺷﺘﻌﺎل ﻣﻌﯿﻦ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ﺳﭙﺲ در واﺣﺪ آﺳﻔﺎﻟﺖ ﮔﯿﺮی، ﻣﻮاد آﺳﻔﺎﻟﺘﯽ ﮐﻪ ﺗﻪ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﺮج ﺗﻘﻄﯿﺮ در ﺧﻼ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎ ﺗﺰرﯾﻖ ﺣﻼل ﭘﺮوﭘﺎن اﺳﺘﺨﺮاج ﻣﯽ ﺷﻮد. در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪ، ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب ﻣﻮﺟﻮد در روﻏﻦ (ﻣﻮاد آروﻣﺎﺗﯿﮏ) ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﻫﺎی ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ از روﻏﻦ ﺧﺎرج ﺷﺪه و ﺷﺎﺧﺺ ﮔﺮاﻧﺮوی روﻏﻦ ﻫﻢ ﺑﻬﺒﻮد ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

ﭘﺲ از ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺗﺼﻔﯿﻪ، در واﺣﺪ ﻣﻮم ﮔﯿﺮی، ﭘﺎراﻓﯿﻦ ﻫﺎی ﺳﻨﮕﯿﻦ ﮐﻪ در ﺣﺎﻟﺖ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﺎﻣﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش اﻧﺤﻼل و ﻓﯿﻠﺘﺮاﺳﯿﻮن از روﻏﻦ ﺟﺪا ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ. ﺳﺮاﻧﺠﺎم در واﺣﺪ ﺗﺼﻔﯿﻪ ﻫﯿﺪروژﻧﯽ، ﻋﻨﺎﺻﺮ زاﺋﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﻮﮔﺮد، ازت و اﮐﺴﯿﮋن از روﻏﻦ ﺧﺎرج ﺷﺪه ﺗﺎ روﻏﻦ در ﻣﺎﺷﯿﻦ آﻻت و در ﺷﺮاﯾﻂ ﺳﺨﺖ ﭘﺎﯾﺪاری ﺑﯿﺸﺘﺮی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. روﻏﻦ ﭘﺎﯾﻪ ﯾﯽ ﭘﺲ از ﻃﯽ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺮاﺣﻞ ﻓﻮق ﺑﻪ واﺣﺪ ﻣﺨﻠﻮط ﮐﻨﯽ ارﺳﺎل ﻣﯽ ﺷﻮد و در آﻧﺠﺎ ﺑﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮدن ﻣﻮاد اﻓﺰودﻧﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ، اﻧﻮاع روﻏﻦ ﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد.

مناسب برای
اخذ وام بانکی از بانک ها و موسسات مالی اعتباری
گرفتن وام قرض الحسنه خود اشتغالی از صندوق مهر امام رضا
ارائه طرح به منظور استفاده از تسهیلات بنگاه های زود بازده
گرفتن مجوز های لازم از سازمان های دولتی و وزارت تعاون
ایجاد کسب و کار مناسب با درآمد بالا و کارآفرینی

فرمت فایل:PDF

تعداد صفحات:۱۰۰

این نوشته در پروژه, رشته ی شیمی, کارآفرینی ارسال و , , , , , , برچسب شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *