طرح توجیهی تولید دستگاه شستشو با یخ خشک

ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻣﻜﺎن ﺳﻨﺠﻲ، ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻗﺒﻞ از اﺟﺮای ﻃﺮح ﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاری اﻗﺘﺼﺎدی اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﮔﻴﺮد. در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت از ﻧﮕﺎه ﺑﺎزار، ﻓﻨﻲ و ﻣﺎﻟﻲ و اﻗﺘﺼﺎدی ﻃـﺮح ﻣـﻮرد ﺑﺮرﺳـﻲ و آﻧـﺎﻟﻴﺰ ﻗـﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از آن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺒﻨﺎﻳﻲ ﺑـﺮای ﺗـﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴـﺮی ﺳـﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔـﺬاران ﻣـﻮرد اﺳـﺘﻔﺎده ﻗـﺮار ﻣﻲﮔﻴﺮد. ﮔﺰارش ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻣﻜﺎن ﺳﻨﺠﻲ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ دﺳﺘﮕﺎه ﺷﺴﺘﺸﻮی ﻣﻮﺗﻮر ﺧﻮدرو، ﻧﻤﺎی ﺳـﺎﺧﺘﻤﺎن و… ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از CO2 ﻳﺦ ﺧﺸﻚ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت در ﻗﺎﻟﺐ ﻣﺘﺪوﻟﻮژی ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻣﻜـﺎن ﺳـﻨﺠﻲ ﺗﻬﻴـﻪ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ و ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﺘﺪوﻟﻮژی ﻓﻮق ، اﺑﺘﺪا ﻣﺤﺼﻮل ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر دﻗﻴـﻖ ﻣﻌﺮﻓـﻲ ﺷـﺪه و ﺳـﭙﺲ ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎی ﻻزم روی ﺑﺎزار آن ﺻﻮرت ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ و در اداﻣﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻓﻨﻲ در ﺧﺼﻮص ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ و اﻣﻜﺎﻧﺎت ﺳﺨﺖ و ﻧﺮم اﻓﺰاری ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻧﻴﺰ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه و در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﻇﺮﻓﻴـﺖ ﻫـﺎی اﻗﺘـﺼﺎدی و ﺣﺠـﻢ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاری ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺮای اﺟﺮای ﻃﺮح ﺑﺮآورد و اراﺋﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آن ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬران و ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪان ﻣﺤﺘﺮم ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻛﻠﻴﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز را ﻛﺴﺐ و در ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاری اﻗﺘـﺼﺎدی ﺑﺎ دﻳﺪ ﺑﺎز و ﻣﺴﻴﺮ ﺷﻔﺎف اﻗﺪام ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. اﻣﻴﺪ اﺳﺖ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻛﻤﻜﻲ ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻛﻮﭼﻚ در راﺳـﺘﺎی ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﻛﺸﻮرﻣﺎن ﺑﻌﻤﻞ ﺑﻴﺎورد. ﻃﺮح ﺗﻮﻟﻴﺪ دﺳﺘﮕﺎه ﺷﺴﺘﺸﻮی ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻳﺦ ﺧﺸﻚ ﺻﻔﺤﻪ ۱


فهرست ﻣﻄﺎﻟﺐ:
-۱-۱ ﻧﺎم و ﻛﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت (آﻳﺴﻴﻚ (۳ -۱-۲ ﺷﻤﺎره ﺗﻌﺮﻓﻪ ﮔﻤﺮﻛﻲ

-۱-۳ ﺷﺮاﻳﻂ واردات

-۱-۴ ﺑﺮرﺳﻲ و اراﺋﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد

-۱-۵ ﺑﺮرﺳﻲ و اراﺋﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻻزم در زﻣﻴﻨﻪ ﻗﻴﻤﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ داﺧﻠﻲ و ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻣﺤﺼﻮل

-۱-۶ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﻮارد ﻣﺼﺮف و ﻛﺎرﺑﺮد

-۱-۷ ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﺎﻻﻫﺎی ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ و ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ اﺛﺮات آن ﺑﺮ ﻣﺼﺮف ﻣﺤﺼﻮل

-۱-۸ ﺑﺮرﺳﻲ اﻫﻤﻴﺖ اﺳﺘﺮاﺗﮋﻳﻜﻲ ﻛﺎﻻ در دﻧﻴﺎی اﻣﺮوز

-۱-۹ ﻛﺸﻮرﻫﺎی ﻋﻤﺪه ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪه و ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪه ﻣﺤﺼﻮل

-۱-۱۰ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺮاﻳﻂ ﺻﺎدرات

ﺑﺨﺶ اول: ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﺤﺼﻮل

– ۱ – ۱ ﻧﺎم و ﻛﺪ ﻣﺤﺼﻮل (آﻳﺴﻴﻚ (۳

ﻣﺤﺼﻮل ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻃﺮح ﺣﺎﺿﺮ، دﺳﺘﮕﺎه ﺷﺴﺘﺸﻮی CO2 و ﻳﺎ Dry Ice Blasting Machines و ﻳـﺎ Dry Ice Blasting Systems ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ . اﻳﻦ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ذرات ﺗﺤـﺖ ﻓـﺸﺎر ﻳـﺦ ﺧـﺸﻚ ﺗﻤﻴـﺰ ﻛﺎری و ﺷﺴﺘﺸﻮی ﺧﻮدرو ، ﻣﺎﺷﻴﻦ آﻻت ﺻﻨﻌﺘﻲ ، ﻧﻤﺎی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎ و …. را اﻧﺠﺎم ﻣﻲ دﻫﻨﺪ . ﺗﻤﻴﺰﻛﺎری در ﺻﻨﻌﺖ و ﺧﺪﻣﺎت ﻳﻜﻲ از اﻣﻮر ﻣﻬﻢ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﮔﺮدد . اﻣﺮوزه روش ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﺑﺮای ﺗﻤﻴﺰ ﻛﺎری وﺟﻮد دارد ﻛﻪ از ﺟﻤﻠﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺷﺴﺘﺸﻮ ﺑﺎ ﺷﻮﻳﻨﺪه ﻫﺎی ﺷﻴﻤﻴﺎﺋﻲ ﻳﺎ ﺧﺎﻧﮕﻲ ، ﺷﺴﺘﺸﻮ ﺑﺎ ﺑﻨﺰﻳﻦ و ﻧﻔﺖ ، ﺷﺴﺘﺸﻮ ﺑﺎ آب ﮔﺮم و …. اﺷﺎره ﻛﺮد . ﻟﻴﻜﻦ ﻧﻜﺘﻪ اﻳﻜﻪ در ﻣﻮرد اﻳﻦ ﺗﻤﻴﺰ ﻛﻨﻨﺪه ﻫﺎ ﻣﻲ ﺗـﻮان ﮔﻔﺖ ، ﻣﺴﺌﻠﻪ آﻟﻮدﮔﻲ ﻣﺤﻴﻄﻲ ، دﺷﻮاری ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﻤﻴﺰﻛﺎری ﺑﺮای اﭘﺮاﺗﻮر آن و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻛﺎراﺋﻲ ﭘﺎﺋﻴﻦ اﻳـﻦ…….

مناسب برای

اخذ وام بانکی از بانک ها و موسسات مالی و اعتباری

ارائه طرح به منظور استفاده از تسهیلات بنگاه های زود بازده

گرفتن وام قرض الحسنه خود اشتغالی از صندوق مهر امام رضا

گرفتن مجوز های لازم از سازمان های دولتی و وزارت تعاون

ایجاد کسب و کار مناسب با درآمد بالا و کارآفرینی

فرمت فایل:PDF
تعداد صفحات:۶۰

10000 تومان – خرید
این نوشته در پروژه, کارآفرینی ارسال و , , , برچسب شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.