طرح توجیهی تولید دارو بر پایه ید

ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﺤﺼﻮل

دارو ﻫﺎی ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﯾﺪ ﺷﺎﺧﻪ ای از دارو ﻫﺎی ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﻮده ﮐﻪ ﺑﻪ ﻏﯿﺮ از دارو ﻫﺎی ﯾﺪ دار ﺗﻘﻮﯾﺘﯽ و داروﻫﺎی ﻏﺪد ﺗﯿﺮوﯾﯿﺪ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺼﺎرﻓﯽ ﺧﺎص دارﻧﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﺟﻬﺖ ﻣﻌﺮﻓﯽ دارو ﻫﺎی ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﯾﺪ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ دارو و اﻗﻼم زﯾﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ان را ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻧﻤﻮد . ﻫﺮ ﻣﺎدهای ﮐﻪ ﺑﺮای درﻣﺎن و ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺑﯿﻤﺎری و ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از آن ﺑﻪ ﮐﺎر رود و ﺑﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﯾﺎ ﮐﺎرﮐﺮد ارﮔﺎﻧﯿﺴﻢ زﻧﺪه اﺛﺮ ﮔﺬارد را دارو (ﺑﻪ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ: (medicine ﮔﻮﯾﻨﺪ.دارو (ﺑﻪ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ: (Drug اﻏﻠﺐ ﺑﻪ ﻣﻮادی ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺮای درﻣﺎن ﺑﯿﻤﺎری ﺑﮑﺎر ﻣﯽروﻧﺪ و ﭘﺲ از ورود ﺑﻪ ﺑﺪن ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﺪن را ﺗﺼﺤﯿﺢ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ. دارو ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﻨﺸﺎ ﻃﺒﯿﻌﯽ (ﮔﯿﺎﻫﯽ ﯾﺎ ﺣﯿﻮاﻧﯽ) داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﺗﻬﯿﻪ ﺷﻮد. داروﻫﺎی ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽﻣﻌﻤﻮﻻً در آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه و ﺑﻪ دﺳﺖ ﭘﺰﺷﮑﺎن ﯾﺎ دارو ﺳﺎزان ﮐﺸﻒ ﺷﺪه و ﭘﺲ از ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﮐﺎﻓﯽ و ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻣﺮاﺟﻊ رﺳﻤﯽ در ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪﻫﺎی داروﺳﺎزی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ. ﻣﺼﺮف دارو ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﻮراﮐﯽ (ﻗﺮص و ﺷﺮﺑﺖ)، ﻣﺎﻟﯿﺪﻧﯽ (ﭘﻤﺎد و ﻗﻄﺮه)، اﺳﺘﻨﺸﺎﻗﯽ (از راه ﺗﻨﻔﺲ) و ﯾﺎ ﺗﺰرﯾﻘﯽ (آﻣﭙﻮل) ﺑﺎﺷﺪﺑﻪ. ﻣﺤﻞ ﻓﺮوش دارو داروﺧﺎﻧﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد.داروﻫﺎ ﺑﻪ ﭼﻬﺎر ﺻﻮرت ﻣﻌﺪﻧﯽ، ﺣﯿﻮاﻧﯽ، ﮔﯿﺎﻫﯽ و ﯾﺎ ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ وﺟﻮد دارﻧﺪ. ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻣﮑﺎﻧﺴﻨﺠﯽ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ ﻃﺮﺣﻬﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ


ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯽ ﺗﻮان داروﻫﺎ را ﺑﻪ دو ﺑﺨﺶ ﻣﺠﺎز و ﻏﯿﺮ ﻣﺠﺎز ( ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺨﺪرﻫﺎ) ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪی ﮐﺮد . داروﻫﺎ اﺻﻮﻻ ﺑﺎﯾﺪ در ﺷﺮاﯾﻂ وﯾﮋه ای ﻧﮕﻬﺪاریﺷﻮﻧﺪ و ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺼﺮف ﻣﺸﺨﺼﯽ دارﻧﺪ .ﻧﺤﻮه ﻣﺼﺮف دارو و ﭼﻨﺪهﮔﺬاری آن در ﻧﺴﺨﻪ ﭘﺰﺷﮏ ﻣﻌﺎﻟﺞ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﺷﻮد . ﺑﺮﺧﯽ داروﻫﺎی ﺳﺎﺧﺘﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ داروﻫﺎی ﺟﺎﻟﯿﻨﻮﺳﯽ ﻧﯿﺰ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد در داروﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﻧﺴﺨﻪ ﭘﺰﺷﮏ و از ﺗﺮﮐﯿﺐ ﭼﻨﺪ ﻣﺎده داروﯾﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد . ﺣﺎﻟﺖ ﮐﻠﯽ، ﯾﮏ دارو ﻣﺎدهای اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪٔ واﮐﻨﺶﻫﺎی ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺧﻮد، ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ در ﮐﺎرﮐﺮد زﯾﺴﺘﯽ اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪﻋﻤﺪﺗﺎً. ﻣﻮﻟﮑﻮل دارو ﺑﺎ ﯾﮏ ﻣﻮﻟﮑﻮل ﺧﺎص در ﺳﯿﺴﺘﻢ زﯾﺴﺘﯽ ﮐﻪ ﻧﻘﺶ ﻣﺸﺨﺼﯽ ﺑﺎزی ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﺮ ﻫﻢﮐﻨﺶ دارد. ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﻟﮑﻮل ﮔﯿﺮﻧﺪه ﯾﺎ رﯾﺴﭙﺘﻮر ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ. در ﻣﻮارد اﻧﺪﮐﯽ داروﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان دﺷﻤﻦ ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﻣﻌﺮوف ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺎ دﯾﮕﺮداروﻫﺎ واﮐﻨﺶ دﻫﻨﺪ، در ﻣﻮارد دﯾﮕﺮی ﻣﺜﻞ ﻋﻮاﻣﻞ اﺳﻤﺰیداروﻫﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر اﻧﺤﺼﺎری ﺑﺎ ﻣﻮﻟﮑﻮﻟﻬﺎی آب واﮐﻨﺶ ﻣﯽدﻫﻨﺪ. داروﻫﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ درون ﺑﺪن ﺗﻮﻟﯿﺪﺷﻮﻧﺪ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻫﻮرﻣﻮﻧﻬﺎ و ﯾﺎ ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽﺑﻮده و درون ﺑﺪن ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺸﻮﻧﺪ. ﺳﻤﻮم ﻧﯿﺰدارو ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ. ﻣﻮاد ﺳﻤﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﻣﻮﺟﻮدات زﻧﺪه از ﻗﺒﯿﻞ ﮔﯿﺎﻫﺎن و ﺟﺎﻧﻮران ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ و ﯾﺎ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ آرﺳﻨﯿﮏ و ﮐﺎدﻣﯿﻮم دارای رﯾﺸﻪٔ ﻣﻌﺪﻧﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ. از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ واﮐﻨﺶ دارو ﺑﺎ ﮔﯿﺮﻧﺪه آن ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ اﺳﺖ، ﯾﮏ ﻣﻮﻟﮑﻮل دارو ﺑﺎﯾﺪ ﺷﮑﻞ، اﻧﺪازه، ﺗﺮﮐﯿﺐ اﺗﻤﯽ و ﺑﺎر اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﮏدارو ﻣﻌﻤﻮﻻً دارای ﻧﻘﻄﻪٔ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻋﻤﻞ ﺧﻮد اﺳﺖﻣﺜﻼً. ﻗﺮﺻﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای درﻣﺎن ﺳﺮدرد ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽروﻧﺪ، اﮔﺮﭼﻪ از ﻃﺮﯾﻖ دﻫﺎن درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ اﻣﺎ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻋﻤﻞ آﻧﻬﺎ ﻣﻐﺰ اﺳﺖ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﯾﮏ داروی ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ و ﻋﻤﻠﯽ ﺷﺪه، داروﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪاوﻻً ﺧﻮاص ﻻزم ﺑﺮای اﻧﺘﻘﺎل از ﺳﺎﯾﺖ ورودی ﺑﻪ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻋﻤﻞ ﻣﻨﻈﻮر را…

مناسب برای
اخذ وام بانکی از بانک ها و موسسات مالی اعتباری
گرفتن وام قرض الحسنه خود اشتغالی از صندوق مهر امام رضا
ارائه طرح به منظور استفاده از تسهیلات بنگاه های زود بازده
گرفتن مجوز های لازم از سازمان های دولتی و وزارت تعاون
ایجاد کسب و کار مناسب با درآمد بالا و کارآفرینی

فرمت فایل:PDF

تعداد صفحات:۸۵

این نوشته در پروژه, رشته ی شیمی, کارآفرینی ارسال و , , , , برچسب شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *