طرح توجیهی تولید داروهای گیاهی

ظرح توجیهی تولید داروهای با منشاء گیاهی

ﻧﺎم و ﮐﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت آﯾﺴﯿﮏ

ﺷﻤﺎره ﺗﻌﺮﻓﻪ ﮔﻤﺮﮐﯽ

ﺷﺮاﯾﻂ واردات

ﺑﺮرﺳﯽ و اراﺋﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد

ﺑﺮرﺳﯽ و اراﺋﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻻزم در زﻣﯿﻨﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ داﺧﻠﯽ و ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻣﺤﺼﻮل

ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﻮارد ﻣﺼﺮف و ﮐﺎرﺑﺮد

ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺎﻻﻫﺎی ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ و ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ اﺛﺮات آن ﺑﺮ ﻣﺼﺮف ﻣﺤﺼﻮل

ﺑﺮرﺳﯽ اﻫﻤﯿﺖ اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮑﯽ ﮐﺎﻻ در دﻧﯿﺎی اﻣﺮوز

ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻋﻤﺪه ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه و ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه ﻣﺤﺼﻮل

ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺮاﯾﻂ ﺻﺎدرات
ﻧﺎم و ﮐﺪ آﯾﺴﯿﮏ ﻣﺤﺼﻮل
ﮔﯿﺎﻫﺎن داروﯾﯽ و داروﻫﺎی ﮔﯿﺎﻫﯽ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از آﻧﻬﺎ ، در ﻃﻮل ﺗﺎرﯾﺦ ﻗﺮاﺑﺖ ﺧﺎﺻﯽ ﺑﺎ اﻧﺴﺎن داﺷﺘﻪ اﻧﺪ و آﺛﺎر داروﯾﯽ و ﻣﻮارد اﺳﺘﻔﺎده آﻧﻬﺎ ﺑﺮ ﻫﯿﭻ ﮐﺲ ﭘﻮﺷﯿﺪه ﻧﯿﺴﺖ. اﮔﺮ ﭼﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ داروﻫﺎ در ﺳﺎﻟﻬﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﺎﭼﯿﺰ ﺑﻮده وﻟﯽ ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ اﺧﯿﺮا ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ. داروﻫـﺎی ﮔﯿـﺎﻫﯽ و ﮔﯿﺎﻫـﺎن داروﯾـﯽ ﯾﮑـﯽ از ﻣﻌﺎدن ﻏﻨﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﻮده ﮐﻪ اﻣﮑﺎن ﺻﺎدرات آﻧﻬﺎ ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارﻧـﺪ،زﯾﺮا ﮐـﻪ وﻗﺘـﯽ ﺑـﻪ ارﻗـﺎم واردات ﮐﺸـﻮرﻫﺎی اروﭘﺎﯾﯽ ﻣﺜﻞ آﻟﻤﺎن و ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ داروﻫﺎی ﮔﯿﺎﻫﯽ و ﮔﯿﺎﻫﺎن داروﯾـﯽ در ﺟﻬـﺎن ﺑﺎزار ﺑﺰرﮔﯽ دارﻧﺪ . اﯾﺮان از ﻧﻈﺮ آب وﻫﻮا ، ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ وزﻣﯿﻨﻪ رﺷﺪ ﮔﯿﺎﻫﺎن داروﯾـﯽ ﯾﮑـﯽ از ﺑﻬﺘـﺮﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺟﻬﺎن ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد و در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﺑـﻪ دﻟﯿـﻞ ﺑﺮﺧـﻮرداری از دوره ﻓﺼـﻮل ﮔﺮﻣـﺎ ، ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺧﺎﺻﯽ را در ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻧﻮاع ﮔﯿﺎﻫﺎن ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده اﺳﺖ .

اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﺑﺎ وﺳﻌﺖ ﺣﺪود ۶/۸۰۰/۰۰۰ ﻫﮑﺘﺎر دارای ﺑﯿﺶ از ۹۰۰ ﮔﻮﻧﻪ ﮔﯿﺎﻫﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻋﺮﺻﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺘﺎن ﭘﺮاﮐﻨﺪه اﻧﺪ. ﺷﺮاﯾﻂ اﻗﻠﯿﻤﯽ ﺧﺎص ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﭘﻮﺷـﺶ ﮔﯿـﺎﻫﯽ ﺧﺎﺻـﯽ ﻧﯿـﺰ در اﺳـﺘﺎن ﭘﺮاﮐﻨﺶ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن در ﻣﺮﮐﺰ ﻧﺎﺣﯿﻪ روﯾﺸﯽ ﺧﻠﯿﺞ و ﻋﻤﺎﻧﯽ واﻗﻊ اﺳﺖ و ﻋﻼوه ﺑﺮ آن ﺑﺎ داﺷﺘﻦ ۱۱۰۰ ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﺮز آﺑﯽ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻﯾﯽ از ﮔﯿﺎﻫﺎن درﯾﺎﯾﯽ (ﺟﻠﺒﮑﻬـﺎ) در اﺳـﺘﺎن وﺟـﻮد دارد، ﺟﻨﮕﻠﻬـﺎی ﻣﺎﻧﮕﺮو ﺑﺎ وﺳﻌﺖ ﺣﺪود ۲۰ ﻫﺰار ﻫﮑﺘﺎر از ﺟﻨﮕﻠﻬﺎی ﮐﻢ ﻧﻈﯿﺮ اﺳـﺖ، ﺣﻀـﻮر ﺣـﺪود ۳۰۰ ﮔﻮﻧـﻪ داروﯾـﯽ در اﺳﺘﺎن ﻧﯿﺰ دال ﺑﺮ ﻏﻨﺎی ﭘﻮﺷﺶ ﮔﯿﺎﻫﯽ اﺳﺘﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. از دﯾﮕﺮ ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﺿﺮورت ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺑﺨﺶ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ را ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ وﺳﻌﺖ ۱/۱۰۰/۰۰۰ ﻫﮑﺘﺎر ﺟﻨﮕﻞ، ۳/۸۰۰/۰۰۰ ﻫﮑﺘﺎر ﻣﺮﺗﻊ و ۱/۵۶۵/۳۰۶ ﻫﮑﺘﺎر ﮐﻮﯾﺮ و ﺑﯿﺎﺑﺎن در اﺳﺘﺎن اﺷﺎره ﮐﺮد.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی دﻗﯿـﻖ در زﻣﯿﻨـﻪ ی ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﻣـﻮاد داروﯾـﯽ و ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ از ﮔﯿﺎﻫﺎن ﺑﻮﻣﯽ آﺑﺰی و ﻏﯿﺮ آﺑﺰی اﺳﺘﺎن ، اﯾﺮان و در ﭘﯽ آن اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔـﺎن ﻣـﯽ ﺗﻮاﻧـﺪ ﺑـﻪ ﯾﮑـﯽ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪ ﮔﺎن داروﻫﺎی ﮔﯿﺎﻫﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه و از اﯾﻦ راه درآﻣﺪ ارزی ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ را ﺑﺮای ﮐﺸـﻮر ﺑـﻪ ارﻣﻐﺎن ﺑﯿﺎورد.

ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮔﯿﺎﻫﺎن داروﯾﯽ و ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ
ﮔﯿﺎﻫﺎن داروﯾﯽ ﺑﻪ ﮔﯿﺎﻫﺎﻧﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ دارای ﻣﺎده ی ﻣﻮﺛﺮه ی ﻣﺸﺨﺼﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ آن Active sabstans ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ در درﻣﺎن ﺑﯿﻤﺎری ﯾﺎ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از ﺑﺮوز آن ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﯿﺮد و ﻧﺎم آن در ﯾﮑﯽ ازﻓﺎرﻣﺎ ﮐﻮﭘﻪ ﻫﺎی اﻟﻤﻠﻠﯽ ذﮐﺮ ﺷـﺪه ﺑﺎﺷـﺪ و ﯾﮑـﯽ از اﺟـﺰای آن ( ﺳﺎﻗﻪ،رﯾﺸـﻪ،ﮔﻞ،ﺑﺮگ،ﻣﯿﻮه و…) دارای ﻣﺎده ی ﻣﻮﺛﺮه ی ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻮده و در درﻣﺎن ﺑﯿﻤﺎری ﺑﻪ ﮐﺎر رود. داروﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ از ﮔﯿﺎﻫﺎن داروﯾﯽ ﺗﻬﯿـﻪ ﻣـﯽ ﺷـﻮد ، داروﻫﺎی ﮔﯿﺎﻫﯽ ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد . ﺑﺮ اﺳﺎس روﺷﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺼـﺮف داروﻫـﺎی ﮔﯿـﺎﻫﯽ در اﺷـﮑﺎل ﮔﻮﻧـﺎﮔﻮن ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ذﯾﻼ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ .

-ﺷﮑﻞ ﺧﻮراﮐﯽ : ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺟﺎﻣﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻗﺮص و ﮐﭙﺴﻮل ، ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﺎﯾﻊ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﺮﺑﺖ

-ﺷﮑﻞ ﺗﺰرﯾﻘﯽ : ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻣﭙﻮل و وﯾﺎل.

-ﺷﮑﻞ اﺳﺘﻨﺸﺎﻗﯽ : ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺳﭙﺮی و ﺑﺨﻮر.

-ﺷﮑﻞ ﻣﻮﺿﻌﯽ : ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﻤﺎد ، ﮐﺮم ، ﻗﻄﺮه و ﺷﺎﻣﭙﻮ.

-ﺷﮑﻞ ﭘﻮﺳﺘﯽ : ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭼﺴﺐ ﭘﻮﺳﺘﯽ.

-ﺷﮑﻞ داﺧﻞ رﮐﺘﺎل : ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﯿﺎف

مناسب برای
اخذ وام بانکی از بانک ها و موسسات مالی اعتباری
گرفتن وام قرض الحسنه خود اشتغالی از صندوق مهر امام رضا
ارائه طرح به منظور استفاده از تسهیلات بنگاه های زود بازده
گرفتن مجوز های لازم از سازمان های دولتی و وزارت تعاون
ایجاد کسب و کار مناسب با درآمد بالا و کارآفرینی

فرمت فایل:PDF

تعداد صفحات:۶۶

این نوشته در پروژه, کارآفرینی ارسال و , , , , , برچسب شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *