طرح توجیهی تولید الکترود جوشکاری

ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﻨﺪی اﻟﮑﺘﺮودﻫﺎ از ﻧﻈﺮ ﭘﻮﺷﺶ ﺷﯿﻤﯿﺎﺋﯽ

داﻧﺴﺘﻦ دﻗﯿﻖ ﭘﻮﺷﺶ اﻟﮑﺘﺮودﻫﺎ اﻏﻠﺐ ﺟﺰء اﺳﺮار ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﺳﺎزﻧﺪه ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﻘﺪار درﺻﺪ ﻣﻮاد و ﻧﻮع ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﺷﯿﻤﯿﺎﺋﯽ ﮐﺎﻣﻼً ﻣﺘﻔﺎوت ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﻄﻮرﯾﮑﻪ ﺑﻌﻀﯽ از اﻟﮑﺘﺮودﻫﺎ ﺑﺮای ﮐﺎر ﺧﺎﺻﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ اﮔﺮ ﺑﺮای ﺟﻮش دادن ﮐﺎرﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻣﺼﺮف ﺷﻮﻧﺪ ﻣﻘﺎوﻣﺖ دﻟﺨﻮاه ﺟﻮﺷﮑﺎری ﺑﻪ دﺳﺖ ﻧﺨﻮاﻫﺪ آﻣﺪ .

اﻟﮑﺘﺮودﻫﺎ از ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮ ﭘﻮﺷﺶ ﺑﻪ ﺳﻪ ﮔﺮوه اﺻﻠﯽ زﯾﺮ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .
۱٫اﻟﮑﺘﺮودﻫﺎی اﺳﯿﺪی
۲٫اﻟﮑﺘﺮودﻫﺎی روﺗﺎﯾﻠﯽ
۳٫اﻟﮑﺘﺮودﻫﺎی ﺑﺎزی
ﮐﻪ از اﺳﻢ آن ﻫﺎ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺗﺮ ﮐﯿﺒﺎت آن ﭘﯽ ﺑﺮد.
ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎی ﺟﻮﺷﮑﺎری

welding_rods.jpg

ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎی ﺟﻮﺷﮑﺎری ﺑﺎ ﻗﻮس اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ

ﺟﺮﯾﺎن اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ از ﺟﺎری ﺷﺪن اﻟﮑﺘﺮوﻧﻬﺎ در ﯾﮏ ﻣﺴﯿﺮ ﻫﺎدی ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽ آﯾﺪ. ﻫﺮﮔﺎه در ﻣﺴﯿﺮ ﻣﺬﮐﻮر ﯾﮏ ﺷﮑﺎف ﻫﻮا(ﮔﺎز)اﯾﺠﺎد ﺷﻮد ﺟﺮﯾﺎن اﻟﮑﺘﺮوﻧﯽ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺟﺮﯾﺎن اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﻗﻄﻊ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺷﮑﺎف ﻫﻮا ﺑﺎﻧﺪازه ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺎرﯾﮏ ﺑﻮده و اﺧﺘﻼف ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ و ﺷﺪت ﺟﺮﯾﺎن ﺑﺎﻻ، ﮔﺎز ﻣﯿﺎن ﺷﮑﺎف ﯾﻮﻧﯿﺰه ﺷﺪه و ﻗﻮس اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﺑﺮﻗﺮار ﻣﯽﺷﻮد. از ﻗﻮس اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻨﺒﻊ ﺣﺮارﺗﯽ در ﺟﻮﺷﮑﺎری اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد.روﺷﻬﺎی ﺟﻮﺷﮑﺎری ﺑﺎ ﻗﻮس اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﻋﺒﺎرت اﻧﺪ از :

ﺟﻮﺷﮑﺎری ﺑﺎ اﻟﮑﺘﺮود دﺳﺘﯽ ﯾﺎ SMAWﯾﺎMMAW
ﺟﻮﺷﮑﺎری زﯾﺮ ﭘﻮدریSAWﯾﺎup
ﺟﻮﺷﮑﺎری ﺑﺎ ﮔﺎز ﻣﺤﺎﻓﻆ ﯾﺎ GMAW ﯾﺎ MIG/MAG
ﺟﻮﺷﮑﺎری ﺑﺎ ﮔﺎز ﻣﺤﺎﻓﻆ و اﻟﮑﺘﺮود ﺗﻨﮕﺴﺘﻨﯽ ﯾﺎ GTAW ﯾﺎ TIG
ﺟﻮﺷﮑﺎری ﭘﻼﺳﻤﺎ

 

ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎی ﺟﻮﺷﮑﺎری ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ

در ﺟﻮﺷﮑﺎری ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ ﺑﺮای اﯾﺠﺎد آﻣﯿﺰش از ﻓﺸﺎر و ﮔﺮﻣﺎ ﻫﺮدو اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد.ﮔﺮﻣﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﻘﺎوﻣﺖ اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﻗﻄﻌﺎت ﮐﺎر و ﺗﻤﺎس آﻧﻬﺎ در ﻓﺼﻞ ﻣﺸﺘﺮک ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽ آﯾﺪ. ﭘﺲ از رﺳﯿﺪن ﻗﻄﻌﻪ ﺑﻪ دﻣﺎی ذوب و ﺧﻤﯿﺮی ﻓﺸﺎر ﺑﺮای آﻣﯿﺨﺘﻪ دو ﻗﻄﻌﻪ ﺑﮑﺎر ﻣﯽرود.در اﯾﻦ روش ﻓﻠﺰ ﮐﺎﻣﻼً ذوب ﻧﻤﯽﺷﻮد. ﮔﺮﻣﺎی ﻻزم از ﻃﺮﯾﻖ ﻋﺒﻮر ﺟﺮﯾﺎن ﺑﺮق از ﻗﻄﻌﺎت ﺑﺪﺳﺖ ﻣﯽآﯾﺪ.روﺷﻬﺎی ﺟﻮﺷﮑﺎری ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ ﻋﺒﺎرتاﻧﺪ از:

ﺟﻮش ﻧﻘﻄﻪای
درز ﺟﻮﺷﯽ
ﺟﻮش ﺗﮑﻤﻪای

ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎی ﺟﻮﺷﮑﺎری ﺣﺎﻟﺖ ﺟﺎﻣﺪ

دﺳﺘﻪای از ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎی ﺟﻮﺷﮑﺎری ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در آﻧﻬﺎ، ﻋﻤﻞ ﺟﻮﺷﮑﺎری ﺑﺪون ذوب ﺷﺪن ﻟﺒﻪﻫﺎ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد. در واﻗﻊ ﻟﺒﻪﻫﺎ ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ﺑﺎ ﺣﺮارت ﯾﺎ ﺑﺪون ﺣﺮارت در ﻫﻤﺪﯾﮕﺮ ﻟﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ. ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎی اﯾﻦ ﮔﺮوه ﻋﺒﺎرتاﻧﺪ از:

ﺟﻮﺷﮑﺎری اﺻﻄﮑﺎﮐﯽ
ﺟﻮﺷﮑﺎری ﻧﻔﻮذی
ﺟﻮﺷﮑﺎری ﺑﺎ اﻣﻮاج ﻣﺎﻓﻮق ﺻﻮت
ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪهاﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﻠﺰات در دﻣﺎی اﺗﺎق ﻫﻢ ﻗﺎﺑﻞ اﺗﺼﺎﻟﻨﺪ . اﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﺗﻮﺳﻂ اﯾﺠﺎد ﭘﯿﻮﻧﺪﻫﺎی ﻓﻠﺰی در دو ﺳﻄﺢ ﻣﻮرد اﺗﺼﺎل ، اﻧﺠﺎم ﻣﯽﮔﯿﺮد . ﺑﻄﻮر اﯾﺪه آل ، ﺗﺸﮑﯿﻞ اﺗﺼﺎل ﻓﻠﺰی ﺑﻮﺳﯿﻠﻪٔ ﺟﻮﺷﮑﺎری ﺳﺮد ، و ﯾﺎ ﭘﯿﻮﻧﺪ ( ( Bonding ﺑﻄﺮﯾﻖ زﯾﺮ ﻣﺘﺼﻮر اﺳﺖ : دو ﻗﻄﻌﻪٔ ﺑﺴﯿﺎر ﺻﯿﻘﻠﯽ و ﺗﻤﯿﺰ در اﺧﺘﯿﺎر اﺳﺖ . ﻫﺮﮐﺪام از اﯾﻨﺪو، ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ای از ﺑﺎرﻫﺎی (+) و (-) ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﮐﻪ ﻫﺮ ﻗﻄﻌﻪ ﺑﺪون ﻋﯿﺐ و ﺑﺎ اﺳﺘﺤﮑﺎم ﮐﺎﻓﯽ دارای ﭘﺎﯾﺪاری اﺳﺖ . اﮔﺮ دو ﻗﻄﻌﻪ ﮐﺎﻣﻼً ﻧﺰدﯾﮏ ﻫﻢ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﻪ ﻫﻢ ﺑﭽﺴﺒﻨﺪ ، اﻟﮑﺘﺮوﻧﻬﺎی ﻓﺮار از ﻫﺮ ﻗﻄﻌﻪ ، ﺑﯿﻦ آﻧﺪو………

مناسب برای

اخذ وام بانکی از بانک ها و موسسات مالی و اعتباری

ارائه طرح به منظور استفاده از تسهیلات بنگاه های زود بازده

گرفتن وام قرض الحسنه خود اشتغالی از صندوق مهر امام رضا

گرفتن مجوز های لازم از سازمان های دولتی و وزارت تعاون

ایجاد کسب و کار مناسب با درآمد بالا و کارآفرینی

فرمت فایل:PDF
تعداد صفحات:۱۰۰

10000 تومان – خرید
این نوشته در پروژه, کارآفرینی ارسال و , , , , برچسب شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.