طرح توجیهی تولید سولفید سدیم

طرح توجیهی تولید سولفید سدیم

اﻧﻮاع سولفید سدیم:
۱- ﺳﻮﻟﻔﻴﺪ ﺳﺪﻳﻢ ﻣﺘﺒﻠﻮر: ﺳﻮﻟﻔﻴﺪ ﺳﺪﻳﻤﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﺮ ﻣﻮﻟﻜﻮل آن دارای ۷ ﺗﺎ ۹ ﻣﻮﻟﻜﻮل آب ﺗﺒﻠﻮر ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ و ﺧﻠﻮص آن ﺣﺪود ۲۹ ﺗﺎ ۳۰ درﺻﺪ ﺟﺮﻣﻲ اﺳﺖ .
۲- ﺳﻮﻟﻔﻴﺪ ﺳﺪﻳﻢ ﭘﺮک: ﺳﻮﻟﻔﻴﺪ ﺳﺪﻳﻤﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در اﻧﺘﻬﺎی ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﺑﺮش و ﺳﺎﻳﺮ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﺗﻜﻪﻫﺎی ﭘﻮﻟﻜﻲ ﺷﻜﻞ ﺑﺪﺳﺖ ﻣﻲآﻳﺪ و ﺧﻠﻮص آن ﺣﺪود ۶۰ درﺻﺪ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ .
۳- ﺳﻮﻟﻔﻴﺪ ﺳﺪﻳﻢ ﺷﻜﺴﺘﻪ: ﺳﻮﻟﻔﻴﺪ ﺳﺪﻳﻤﻲ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﻛﻠﻮﺧﻪ ﻛﻪ از ﺷﻜﺴﺘﻦ ﻗﻄﻌﺎت ﺑﺰرگ آن ﭘﺲ از ﺧﺸﻚﺷﺪن ﺑﺪﺳﺖ ﻣﻲآﻳﺪ و ﺧﻠﻮص آن ﺣﺪود ۵۵ ﺗﺎ ۶۰ درﺻﺪ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.

ﻛﺎرﺑﺮد ﺳﻮﻟﻔﻴﺪ ﺳﺪﻳﻢ :
۱- سولفور سدیم در رﻧﮕﺮزی ﻣﻨﺴﻮﺟﺎت،ﭼﺮم،اﺑﺮﻳﺸﻢ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ و ﺳﺎﻳﺮ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺷﻴﻤﻴﺎﺋﻲ ﻣﺼﺮف ﻣﻲ ﺷﻮد.
۲- سولفور سدیم در ﺳﺎﺧﺖ رﻧﮕﻬﺎی ﻧﺴﺎﺟﻲ ﮔﻮﮔﺮدی اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻴﺸﻮد
۳- سولفور سدیم در ﺻﻨﺎﻳﻊ ﭼﺮم ﺳﺎزی ﻛﺎرﺑﺮد دارد .
۴- سولفور سدیم در ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻛﺎﻏﺬ ﺳﺎزی ﻛﺎرﺑﺮد دارد

%d8%b3%d9%88%d9%84%d9%81%db%8c%d8%af-%d8%b3%d8%af%db%8c%d9%85

فهرست مطالب:

مقدمه
بخش اول: معرفی طرح
مقدمه ای در مورد معرفی واحد تولیدی
خط مشی و اهداف کیفیتی واحد تولیدی
اصطلاحات و تعاریف
بخش دوم: سازمان واحد تولیدی
مدیریت عامل
مسئول کنترل نماینده مدیریت و مدیر تضمین کیفیت کارخانه
مدیر داخلی و فنی
مدیریت
بخش سوم: کنترل فرآیندهای تولید و عملیاتی
تعریفی در مورد نقاط بحرانی واحد تولیدی
تدارکات و انبارش مواد اولیه
فرآوری مواد اولیه
بسته بندی محصول نهایی
انبارش و حمل و تحویل محصول
قیمت فروش در بازار
بخش چهارم: بازرسی و آزمایش مواد اولیه
بازرسی و آزمایش حین فرآیند
بازرسی و آزمایش محصول نهایی
بخش پنجم: شناسایی و ردیابی
بخش ششم: امکانات آزمایشگاهی
بخش هفتم: آموزش کارکنان
بخش هشتم: رقابت کارخانه
بخش نهم: اهداف کارخانه در توسعه اقتصاد
بخش دهم: فنون آماری

ضمائم
پیشنهادات
بر آورد نیروی انسانی
ماشین آلات و تجهیزات
ابزار آلات و وسایل و فنی و آزمایشگاهی
نمودار هزینه، حجم فعالیت و سود

مناسب برای

اخذ وام بانکی از بانک ها و موسسات مالی و اعتباری

ارائه طرح به منظور استفاده از تسهیلات بنگاه های زود بازده

گرفتن وام قرض الحسنه خود اشتغالی از صندوق مهر امام رضا

گرفتن مجوز های لازم از سازمان های دولتی و وزارت تعاون

ایجاد کسب و کار مناسب با درآمد بالا و کارآفرینی

فرمت فایل:PDF
تعداد صفحات:۲۸

10000 تومان – خرید
این نوشته در پروژه, رشته ی شیمی, کارآفرینی ارسال و , , , , , برچسب شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.