دانلود طرح توجیهی

پروژه کارآفرینی طرح خود اشتغالی

طرح توجیهی تولید سولفید سدیم

اﻧﻮاع سولفید سدیم:
۱- ﺳﻮﻟﻔﻴﺪ ﺳﺪﻳﻢ ﻣﺘﺒﻠﻮر: ﺳﻮﻟﻔﻴﺪ ﺳﺪﻳﻤﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﺮ ﻣﻮﻟﻜﻮل آن دارای ۷ ﺗﺎ ۹ ﻣﻮﻟﻜﻮل آب ﺗﺒﻠﻮر ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ و ﺧﻠﻮص آن ﺣﺪود ۲۹ ﺗﺎ ۳۰ درﺻﺪ ﺟﺮﻣﻲ اﺳﺖ .
۲- ﺳﻮﻟﻔﻴﺪ ﺳﺪﻳﻢ ﭘﺮک: ﺳﻮﻟﻔﻴﺪ ﺳﺪﻳﻤﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در اﻧﺘﻬﺎی ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﺑﺮش و ﺳﺎﻳﺮ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﺗﻜﻪﻫﺎی ﭘﻮﻟﻜﻲ ﺷﻜﻞ ﺑﺪﺳﺖ ﻣﻲآﻳﺪ و ﺧﻠﻮص آن ﺣﺪود ۶۰ درﺻﺪ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ .
۳- ﺳﻮﻟﻔﻴﺪ ﺳﺪﻳﻢ ﺷﻜﺴﺘﻪ: ﺳﻮﻟﻔﻴﺪ ﺳﺪﻳﻤﻲ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﻛﻠﻮﺧﻪ ﻛﻪ از ﺷﻜﺴﺘﻦ ﻗﻄﻌﺎت ﺑﺰرگ آن ﭘﺲ از ﺧﺸﻚﺷﺪن ﺑﺪﺳﺖ ﻣﻲآﻳﺪ و ﺧﻠﻮص آن ﺣﺪود ۵۵ ﺗﺎ ۶۰ درﺻﺪ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.

ﻛﺎرﺑﺮد ﺳﻮﻟﻔﻴﺪ ﺳﺪﻳﻢ :
۱- سولفور سدیم در رﻧﮕﺮزی ﻣﻨﺴﻮﺟﺎت،ﭼﺮم،اﺑﺮﻳﺸﻢ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ و ﺳﺎﻳﺮ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺷﻴﻤﻴﺎﺋﻲ ﻣﺼﺮف ﻣﻲ ﺷﻮد.
۲- سولفور سدیم در ﺳﺎﺧﺖ رﻧﮕﻬﺎی ﻧﺴﺎﺟﻲ ﮔﻮﮔﺮدی اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻴﺸﻮد
۳- سولفور سدیم در ﺻﻨﺎﻳﻊ ﭼﺮم ﺳﺎزی ﻛﺎرﺑﺮد دارد .
۴- سولفور سدیم در ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻛﺎﻏﺬ ﺳﺎزی ﻛﺎرﺑﺮد دارد

%d8%b3%d9%88%d9%84%d9%81%db%8c%d8%af-%d8%b3%d8%af%db%8c%d9%85

فهرست مطالب:

مقدمه
بخش اول: معرفی طرح
مقدمه ای در مورد معرفی واحد تولیدی
خط مشی و اهداف کیفیتی واحد تولیدی
اصطلاحات و تعاریف
بخش دوم: سازمان واحد تولیدی
مدیریت عامل
مسئول کنترل نماینده مدیریت و مدیر تضمین کیفیت کارخانه
مدیر داخلی و فنی
مدیریت
بخش سوم: کنترل فرآیندهای تولید و عملیاتی
تعریفی در مورد نقاط بحرانی واحد تولیدی
تدارکات و انبارش مواد اولیه
فرآوری مواد اولیه
بسته بندی محصول نهایی
انبارش و حمل و تحویل محصول
قیمت فروش در بازار
بخش چهارم: بازرسی و آزمایش مواد اولیه
بازرسی و آزمایش حین فرآیند
بازرسی و آزمایش محصول نهایی
بخش پنجم: شناسایی و ردیابی
بخش ششم: امکانات آزمایشگاهی
بخش هفتم: آموزش کارکنان
بخش هشتم: رقابت کارخانه
بخش نهم: اهداف کارخانه در توسعه اقتصاد
بخش دهم: فنون آماری

ضمائم
پیشنهادات
بر آورد نیروی انسانی
ماشین آلات و تجهیزات
ابزار آلات و وسایل و فنی و آزمایشگاهی
نمودار هزینه، حجم فعالیت و سود

مناسب برای

اخذ وام بانکی از بانک ها و موسسات مالی و اعتباری

ارائه طرح به منظور استفاده از تسهیلات بنگاه های زود بازده

گرفتن وام قرض الحسنه خود اشتغالی از صندوق مهر امام رضا

گرفتن مجوز های لازم از سازمان های دولتی و وزارت تعاون

ایجاد کسب و کار مناسب با درآمد بالا و کارآفرینی

فرمت فایل:PDF
تعداد صفحات:۲۸

10000 تومان – خرید
پرداخت توسط کلیه ی کارت های بانکی عضو شتاب امکان پذیر می باشد ||||||آموزش خرید طرح توجیهی تولید سولفید سدیم : ابتدا روی دکمه ی آبی رنگ خرید بالا کلیک کنید ، سپس روی دکمه پرداخت کلیک کنید تا به صفحه بعدی وارد شوید. در این صفحه پس از وارد کردن نام و ایمیل خودتان دوباره روی دکمه ی خرید کلیک کنید تا به صفحه پرداخت بانک هدایت شوید و بعد از پرداخت از طریق کارت های اعتباری بانکی ، لینک دانلود فعال شده و می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید البته توجه داشته باشید که شما توسط تمام کارتهای بانکی عضو شتاب قادر به پرداخت میباشید . همچنین یک نسخه از فایل به ایمیل شما ارسال خواهد شد. |||||| نکته: درصورتی که پست الکترونیکی ندارید میتوانید ادرس hemati@yahoo.com را در جای ادرس پست الکترونیکی بنویسید چون در هر صورت لینک دانلود پس از پرداخت برای شما نمایش داده خواهد شد و حتما نیاز به ایمیل ندارید . |||||| 100000 تومان