طرح توجیهی تولید روکش کفش

١ معرفی محصول
.۱.۱ نام و کد آیسیک محصول
طبقهبندی استاندارد بینالمللی رشته فعالیتهای اقتصادی ( ISIC (، یکی از طبقهبندیهای استاندارد
بینالمللی است . متن اولیه این طبقهبندی در سال ۱۹۴۸ توسط شورای اجتماعی- اقتصادی سازمان ملل
متحد پذیرفته شد و به کشورهای عضو توصیه شد تا این نظام را بعنوان یک استاندارد ملی بپذیرند و یا
با تنظیم مجدد اطلاعات آماری خود مطابق با این سیستم به منظور مقایسه بینالمللی، از طبقهبندی ISIC
استفاده کنند .
اولین ویرایش ISIC در سال ۱۹۵۸ و پس از تصویب آن در دهمین اجلاس کمیسیون آمار، چاپ و
منتشر . شد ویرایش دوم در سال ۱۹۶۸ در پانزدهمین اجلاس ک میسیون آمار تصویب شد، ویرایش سوم
توسط کمیسیون آمار در بیست و پنجمین اجلاس آن در سال ۱۹۸۹ تصویب شد و در نهایت نسخه ۳/۱
در سال ۲۰۰۲ مورد بازنگری قرار گرفت که در سال ۲۰۰۳ منتشر گردید.
این استاندارد چه در سطح ملی و چه در سطح بین المللی، در طبقهبندی اطلاعات بر حسب نوع فعالیت
اقتصادی، در زمینههای جمعیت، تولید، اشتغال، درامد و سایر آمارهای اقتصادی مورد استفاده وسیع
قرار گرفته است . تعدادی از کشورها از این استاندارد به عنوان پایه ای برای تنظیم طرح طبقهبندی رشته
فعالیتهای خود استفاده کردهاند. قابلیت مقایسه طبقهبندیهای رشته فعال یتهای بسیاری از کشورها و
ISIC حفظ شده و تا آن جا که قابل اجرا بوده است تناسب بین ها رده در سطوح تفصیلی طبقهبندی در
طرحهای ملی کشورها تنها با یک رده ISIC تضمین شده است .
هدف عمده این طبقهبندی، ارائ ه مجموعه از ای ردههای فعالیتی است که هنگام تفکیک آمارها بر حسب
این قبیل ها فعالیت مورد استفاده واقع شود ب. نابراین، هدف طبق هبندی استاندارد بینالمللی ها فعالیت این
است که این مجموعه از ردههای فعالیت به را گونه ای ارائه کند که بتوان واحدهای مستقل را بر طبق نوع
فعالیت اقتصادی که انجام میدهند طبق هبندی کرد. تعریف ردههای ISIC تا حد امکان با طرز سازماندهی
فرایند اقتصادی در واحدها و نحوه توصیف این فرایند در آمارهای اقتصادی مرتبط شده است .
در سال ۱۳۷۳ نیز مرکز آمار «فعالیتهای اقتصادی ایران» را بر پایه ISIC نسخه ۳ طبقهبندی کرد
که در آن برخی فعالیتها که در ایران مصد اق نداشتند حذف شدند و فعالیتهایی که در ایران عمده بود
ولی در طبقهبندی بینالمللی به آن طبقه خاص اختصاص داده نشده بود، طبقه خاص گرفت. در این

مناسب برای
اخذ وام بانکی از بانک ها و موسسات مالی اعتباری
گرفتن وام قرض الحسنه خود اشتغالی از صندوق مهر امام رضا
ارائه طرح به منظور استفاده از تسهیلات بنگاه های زود بازده
گرفتن مجوز های لازم از سازمان های دولتی و وزارت تعاون
ایجاد کسب و کار مناسب با درآمد بالا و کارآفرینی

فرمت فایل:PDF

تعداد صفحات:۷۶

 

ارسال شده در پروژه, رشته ی شیمی | برچسب‌شده , , , , , | پاسخ دهید:

طرح توجیهی تولید و بسته بندی روغن پالم

خلاصه طرح
نام محصول روغن پالم
موارد کاربرد
تهیه مارگارین، شیرینی پزی هاو
غیره
ظرفیت پیشنهادی طرح ( )تن ۱۰۰۰
عمده مواد اولیه مصرفی میوه پالم
میزان مصرف سالیانه مواد اولیه ( )تن ۲۵۰۰
کمبود محصول در سال ۱۳۹۰( ) تن ۵۲۰۰۰
اشتغالزایی (نفر ) ۶۴
ارزی (یورو ) –
سرمایهگذاری ثابت طرح ریالی (میلیون ریال ) ۵۳۶,۱۰
مجموع ( میلیون ریال ) ۵۳۶,۱۰
ارزی (دلار ) ۰۲۵,۷
سرمایه در گردش طرح ریالی (میلیون ریال ) ۰۶۵,۱
مجموع ( میلیون ریال ) ۰۴۰,۸
زمین مورد نیاز (متر مربع ) ۰۰۰,۶
تولیدی ( متر مربع) ۸۰۰
زیربنا انبار ( متر مربع) ۲۰۰,۱
خدماتی ( متر مربع) ۵۰۰
آب (متر مکعب ) ۳۰۰,۳۰
برق (مگا وات ساعت ) ۳۴۰,۲
گازوئیل (لیتر ) ۰۰۰,۱۰۵
مصرف سالیانه آب، برق و گاز
بنزین(لیتر ) ۰۰۰,۹
محلهای پیشنهادی برای احداث واحد صنعتی
استانهای بوشهر، خوزستان،
هرمزگان، کرمان، سیستان و
بلوچستان، آذرباییجان شرقی،
آذرباییجان غربی و خراسان

مقدمه :
روغن پالم محصولی است از میوه درختی بهنام (Guineensis-Elaeis (که حدود پنج هزار سال بهعنوان
غذای مردم مورد استفاده بوده است. این درخت در ابتدا از گینه غربی (Guinea West (منشأ گرفته و بعد
در حدود قرن پانزدهم به قسمتهای مختلف جهان از آفریقا تا آسیای جنوبی و آمریکای لاتین گسترش
یافته است. ولی تا قرن هجدهم میلادی مورد توجه قرار نگرفت و در حدود اوایل قرن نوزدهم بود که روغن
پالم وارد دنیای تجارت شد و قبل از مالزی کشورهای دیگر در این زمینه پیشقدم بودند. درخت پالم بومی
مناطق گرمسیری است و در آب و هوای گرم و مرطوب، جائیکه باران در حد کافی بوده و درجه حرارت در
غالب ایام بالا باشد میروید .
این درخت در تمام مدت سال بهصورت خوشهای میوه میدهد. یک خوشه میوه نخل بهطور متوسط ۲۰
کیلوگرم وزن دارد و میوه آن شبیه خرمای درشت و دانههای هر درخت به ۱۵۰۰ عدد میرسد. قطر میوه
بین ۲/۵ـ۵ سانتیمتر و طول آن حدود ۲/۵ سانتیمتر است. رنگ آن نارنجی یا متمایل به قهوهای است که
از این دانهها روغن استخراج میشود. درخت پالم بهطور متوسط ـ۲۱ ۱۸ متر ارتفاع دارد و برای رویش آن
سالانه ۲۰۰ سانتیمتر بارش بدون تداوم فصل خشک مورد نیاز است حداکثر درجه حرارت محیط باید بین
ـ۳۳ ۲۹ درجه سانتیگراد ( F
o
F 90ـ
o
o 85 (و حداقل ـ۲۴ ۲۲ درجه سانتیگراد ( F
F 75ـ
o
۷۲ (باشد و
همچنین روزانه ۵ ساعت بهطور مستمر به نور خورشید نیازمند است. خاکهای آبرفتی یا رسوبی مناسب
کشت نهالهای پالم میباشند. در نواحی موسمی درختان رشد کمتری دارند و محصول کمتری میدهند.
درخت پالم ۲/۵ـ۳ سال پس از کشت بالغ میشود و شروع به میوه دادن میکند و تا ۴۰ تا ۵۰ سالگی میوه
دادن گیاه ادامه دارد. ولی عملاً بعد از ۲۰ سال بهرهبرداری، نخلستان تجدید کاشت میشود

۱ ـ نام و کد آیسیک محصول
متداولترین طبقهبندی و دستهبندی در فعالیتهای اقتصادی همان تقسیمبندی آیسیک است.
تقسیمبندی آیسیک طبق تعریف عبارت است از: طبقهبندی و دستهبندی استاندارد بیناللمللی فعالیتهای
اقتصادی. این دستهبندی با توجه به نوع صنعت و محصول تولید شده به هریک کدهایی دو، چهار و هشت
رقمی اختصاص داده میشود. بررسی کدهای آیسیک در نظر گرفته شده برای محصولات صنایع غذایی
نشان داد که برای روغن پالم کد آیسیک مشخصی اختصاص نیافته است. بنابراین در این بخش، چند
کدآیسیک عمومی مرتبط با انواع روغن معرفی میشود که در جدول زیر ارائه شده است.

مناسب برای
اخذ وام بانکی از بانک ها و موسسات مالی اعتباری
گرفتن وام قرض الحسنه خود اشتغالی از صندوق مهر امام رضا
ارائه طرح به منظور استفاده از تسهیلات بنگاه های زود بازده
گرفتن مجوز های لازم از سازمان های دولتی و وزارت تعاون
ایجاد کسب و کار مناسب با درآمد بالا و کارآفرینی

فرمت فایل:PDF

تعداد صفحات:۴۳

ارسال شده در پروژه, رشته ی صنایع غذایی, کارآفرینی | برچسب‌شده , , , , , | پاسخ دهید:

طرح توجیهی کارخانه تولید روغن های صنعتی

برای تولید روغن صنعتی با کاربردهای مختلف و مشخصات معین، لازم است دو ماده اصلی به نام روغن پایه و
مواد افزودنی با یکدیگر مخلوط شوند.
روغن پایه، ماده یی نفتی است که برای تهیه آن سه روش مختلف وجود دارد. این روش ها عبارت هستند از
استفاده از برش مواد نفتی، تصفیه روغن های کارکرده و تولید به روش مصنوعی که امروزه به طور وسیع از
روش برش موادنفتی استفاده می شود. مواد افزودنی در واقع موادشیمیایی با ترکیبات پیچیده یی هستند که با
افزودن آنها به روغن پایه به مقدار مشخص، می توان مشخصه مورد استفاده را در روغن صنعتی ایجاد کرد یا
خواصی از روغن صنعتی را بهبود بخشید.
برای تهیه روغن صنعتی ابتدا عملیات تقطیر نفت خام انجام می شود. این کار در چند مرحله تقطیر در جو
و تقطیر در خلا انجام می شود تا یک برش نفتی خاص حاصل شود که گرانروی و نقطه اشتعال معین داشته
باشد. سپس در واحد آسفالت گیری، مواد آسفالتی که ته مانده برج تقطیر در خلا هستند با تزریق حلال پروپان
استخراج می شود. در مرحله بعد، ترکیبات نامطلوب موجود در روغن (مواد آروماتیک) با استفاده از روش های
شیمیایی از روغن خارج شده و شاخص گرانروی روغن هم بهبود پیدا می کند.
پس از عملیات تصفیه، در واحد موم گیری، پارافین های سنگین که در حالت طبیعی به صورت جامد
هستند، با استفاده از روش انحلال و فیلتراسیون از روغن جدا می شوند. سرانجام در واحد تصفیه هیدروژنی،
عناصر زائد مانند گوگرد، ازت و اکسیژن از روغن خارج شده تا روغن در ماشین آلات و در شرایط سخت پایداری
بیشتری داشته باشد. روغن پایه یی پس از طی تمامی مراحل فوق به واحد مخلوط کنی ارسال می شود و در
آنجا با اضافه کردن مواد افزودنی مناسب، انواع روغن های صنعتی مطابق با استانداردهای بین المللی تولید می
شود.

مناسب برای
اخذ وام بانکی از بانک ها و موسسات مالی اعتباری
گرفتن وام قرض الحسنه خود اشتغالی از صندوق مهر امام رضا
ارائه طرح به منظور استفاده از تسهیلات بنگاه های زود بازده
گرفتن مجوز های لازم از سازمان های دولتی و وزارت تعاون
ایجاد کسب و کار مناسب با درآمد بالا و کارآفرینی

فرمت فایل:PDF

تعداد صفحات:۱۰۰

 

ارسال شده در پروژه, رشته ی شیمی, کارآفرینی | برچسب‌شده , , , , | پاسخ دهید:

طرح توجیهی تولید الکترود جوشکاری

ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﻨﺪی اﻟﮑﺘﺮودﻫﺎ از ﻧﻈﺮ ﭘﻮﺷﺶ ﺷﯿﻤﯿﺎﺋﯽ

داﻧﺴﺘﻦ دﻗﯿﻖ ﭘﻮﺷﺶ اﻟﮑﺘﺮودﻫﺎ اﻏﻠﺐ ﺟﺰء اﺳﺮار ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﺳﺎزﻧﺪه ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﻘﺪار درﺻﺪ ﻣﻮاد و ﻧﻮع ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﺷﯿﻤﯿﺎﺋﯽ ﮐﺎﻣﻼً ﻣﺘﻔﺎوت ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﻄﻮرﯾﮑﻪ ﺑﻌﻀﯽ از اﻟﮑﺘﺮودﻫﺎ ﺑﺮای ﮐﺎر ﺧﺎﺻﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ اﮔﺮ ﺑﺮای ﺟﻮش دادن ﮐﺎرﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻣﺼﺮف ﺷﻮﻧﺪ ﻣﻘﺎوﻣﺖ دﻟﺨﻮاه ﺟﻮﺷﮑﺎری ﺑﻪ دﺳﺖ ﻧﺨﻮاﻫﺪ آﻣﺪ .

اﻟﮑﺘﺮودﻫﺎ از ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮ ﭘﻮﺷﺶ ﺑﻪ ﺳﻪ ﮔﺮوه اﺻﻠﯽ زﯾﺮ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .
۱٫اﻟﮑﺘﺮودﻫﺎی اﺳﯿﺪی
۲٫اﻟﮑﺘﺮودﻫﺎی روﺗﺎﯾﻠﯽ
۳٫اﻟﮑﺘﺮودﻫﺎی ﺑﺎزی
ﮐﻪ از اﺳﻢ آن ﻫﺎ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺗﺮ ﮐﯿﺒﺎت آن ﭘﯽ ﺑﺮد.
ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎی ﺟﻮﺷﮑﺎری

welding_rods.jpg

ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎی ﺟﻮﺷﮑﺎری ﺑﺎ ﻗﻮس اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ

ﺟﺮﯾﺎن اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ از ﺟﺎری ﺷﺪن اﻟﮑﺘﺮوﻧﻬﺎ در ﯾﮏ ﻣﺴﯿﺮ ﻫﺎدی ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽ آﯾﺪ. ﻫﺮﮔﺎه در ﻣﺴﯿﺮ ﻣﺬﮐﻮر ﯾﮏ ﺷﮑﺎف ﻫﻮا(ﮔﺎز)اﯾﺠﺎد ﺷﻮد ﺟﺮﯾﺎن اﻟﮑﺘﺮوﻧﯽ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺟﺮﯾﺎن اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﻗﻄﻊ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺷﮑﺎف ﻫﻮا ﺑﺎﻧﺪازه ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺎرﯾﮏ ﺑﻮده و اﺧﺘﻼف ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ و ﺷﺪت ﺟﺮﯾﺎن ﺑﺎﻻ، ﮔﺎز ﻣﯿﺎن ﺷﮑﺎف ﯾﻮﻧﯿﺰه ﺷﺪه و ﻗﻮس اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﺑﺮﻗﺮار ﻣﯽﺷﻮد. از ﻗﻮس اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻨﺒﻊ ﺣﺮارﺗﯽ در ﺟﻮﺷﮑﺎری اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد.روﺷﻬﺎی ﺟﻮﺷﮑﺎری ﺑﺎ ﻗﻮس اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﻋﺒﺎرت اﻧﺪ از :

ﺟﻮﺷﮑﺎری ﺑﺎ اﻟﮑﺘﺮود دﺳﺘﯽ ﯾﺎ SMAWﯾﺎMMAW
ﺟﻮﺷﮑﺎری زﯾﺮ ﭘﻮدریSAWﯾﺎup
ﺟﻮﺷﮑﺎری ﺑﺎ ﮔﺎز ﻣﺤﺎﻓﻆ ﯾﺎ GMAW ﯾﺎ MIG/MAG
ﺟﻮﺷﮑﺎری ﺑﺎ ﮔﺎز ﻣﺤﺎﻓﻆ و اﻟﮑﺘﺮود ﺗﻨﮕﺴﺘﻨﯽ ﯾﺎ GTAW ﯾﺎ TIG
ﺟﻮﺷﮑﺎری ﭘﻼﺳﻤﺎ

 

ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎی ﺟﻮﺷﮑﺎری ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ

در ﺟﻮﺷﮑﺎری ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ ﺑﺮای اﯾﺠﺎد آﻣﯿﺰش از ﻓﺸﺎر و ﮔﺮﻣﺎ ﻫﺮدو اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد.ﮔﺮﻣﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﻘﺎوﻣﺖ اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﻗﻄﻌﺎت ﮐﺎر و ﺗﻤﺎس آﻧﻬﺎ در ﻓﺼﻞ ﻣﺸﺘﺮک ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽ آﯾﺪ. ﭘﺲ از رﺳﯿﺪن ﻗﻄﻌﻪ ﺑﻪ دﻣﺎی ذوب و ﺧﻤﯿﺮی ﻓﺸﺎر ﺑﺮای آﻣﯿﺨﺘﻪ دو ﻗﻄﻌﻪ ﺑﮑﺎر ﻣﯽرود.در اﯾﻦ روش ﻓﻠﺰ ﮐﺎﻣﻼً ذوب ﻧﻤﯽﺷﻮد. ﮔﺮﻣﺎی ﻻزم از ﻃﺮﯾﻖ ﻋﺒﻮر ﺟﺮﯾﺎن ﺑﺮق از ﻗﻄﻌﺎت ﺑﺪﺳﺖ ﻣﯽآﯾﺪ.روﺷﻬﺎی ﺟﻮﺷﮑﺎری ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ ﻋﺒﺎرتاﻧﺪ از:

ﺟﻮش ﻧﻘﻄﻪای
درز ﺟﻮﺷﯽ
ﺟﻮش ﺗﮑﻤﻪای

ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎی ﺟﻮﺷﮑﺎری ﺣﺎﻟﺖ ﺟﺎﻣﺪ

دﺳﺘﻪای از ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎی ﺟﻮﺷﮑﺎری ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در آﻧﻬﺎ، ﻋﻤﻞ ﺟﻮﺷﮑﺎری ﺑﺪون ذوب ﺷﺪن ﻟﺒﻪﻫﺎ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد. در واﻗﻊ ﻟﺒﻪﻫﺎ ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ﺑﺎ ﺣﺮارت ﯾﺎ ﺑﺪون ﺣﺮارت در ﻫﻤﺪﯾﮕﺮ ﻟﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ. ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎی اﯾﻦ ﮔﺮوه ﻋﺒﺎرتاﻧﺪ از:

ﺟﻮﺷﮑﺎری اﺻﻄﮑﺎﮐﯽ
ﺟﻮﺷﮑﺎری ﻧﻔﻮذی
ﺟﻮﺷﮑﺎری ﺑﺎ اﻣﻮاج ﻣﺎﻓﻮق ﺻﻮت
ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪهاﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﻠﺰات در دﻣﺎی اﺗﺎق ﻫﻢ ﻗﺎﺑﻞ اﺗﺼﺎﻟﻨﺪ . اﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﺗﻮﺳﻂ اﯾﺠﺎد ﭘﯿﻮﻧﺪﻫﺎی ﻓﻠﺰی در دو ﺳﻄﺢ ﻣﻮرد اﺗﺼﺎل ، اﻧﺠﺎم ﻣﯽﮔﯿﺮد . ﺑﻄﻮر اﯾﺪه آل ، ﺗﺸﮑﯿﻞ اﺗﺼﺎل ﻓﻠﺰی ﺑﻮﺳﯿﻠﻪٔ ﺟﻮﺷﮑﺎری ﺳﺮد ، و ﯾﺎ ﭘﯿﻮﻧﺪ ( ( Bonding ﺑﻄﺮﯾﻖ زﯾﺮ ﻣﺘﺼﻮر اﺳﺖ : دو ﻗﻄﻌﻪٔ ﺑﺴﯿﺎر ﺻﯿﻘﻠﯽ و ﺗﻤﯿﺰ در اﺧﺘﯿﺎر اﺳﺖ . ﻫﺮﮐﺪام از اﯾﻨﺪو، ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ای از ﺑﺎرﻫﺎی (+) و (-) ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﮐﻪ ﻫﺮ ﻗﻄﻌﻪ ﺑﺪون ﻋﯿﺐ و ﺑﺎ اﺳﺘﺤﮑﺎم ﮐﺎﻓﯽ دارای ﭘﺎﯾﺪاری اﺳﺖ . اﮔﺮ دو ﻗﻄﻌﻪ ﮐﺎﻣﻼً ﻧﺰدﯾﮏ ﻫﻢ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﻪ ﻫﻢ ﺑﭽﺴﺒﻨﺪ ، اﻟﮑﺘﺮوﻧﻬﺎی ﻓﺮار از ﻫﺮ ﻗﻄﻌﻪ ، ﺑﯿﻦ آﻧﺪو………

مناسب برای

اخذ وام بانکی از بانک ها و موسسات مالی و اعتباری

ارائه طرح به منظور استفاده از تسهیلات بنگاه های زود بازده

گرفتن وام قرض الحسنه خود اشتغالی از صندوق مهر امام رضا

گرفتن مجوز های لازم از سازمان های دولتی و وزارت تعاون

ایجاد کسب و کار مناسب با درآمد بالا و کارآفرینی

فرمت فایل:PDF
تعداد صفحات:۱۰۰

10000 تومان – خرید
ارسال شده در پروژه, کارآفرینی | برچسب‌شده , , , , | دیدگاه‌ها برای طرح توجیهی تولید الکترود جوشکاری بسته هستند

طرح توجیهی تولید اگزوز خودرو

ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﺤﺼﻮل

ﻧﺎم و ﮐﺪ آﯾﺴﯿﮏ ﻣﺤﺼﻮﻻت

ﻣﺤﺼﻮل ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ اﯾﻦ ﻃﺮح اﮔﺰوز ﺧﻮدرو ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از اﺟﺰاء ﻓﺮاﮔﯿﺮ در ﮐﻠﯿﻪ ﺧﻮدروﻫﺎ ﺑﻮده و وﻇﯿﻔﻪ اﻧﺘﻘﺎل ﮔﺎزﻫﺎی ﺧﺮوﺟﯽ از ﺧﻮدرو را دارد. اﮔﺰوز ﯾﮑﯽ از اﺟﺰاء ﺧﻮدرو ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد آن ﻫﺪاﯾﺖ ﮔﺎزﻫﺎی ﺧﺮوﺟﯽ ﺣﺎﺻﻞ از اﺣﺘﺮاق داﺧﻠﯽ ﻣﻮﺗﻮر ﺧﻮدرو اﺳﺖ.

اﮔﺰوز دارای دو وﻇﯿﻔﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. اوﻟﯿﻦ وﻇﯿﻔﻪ اﯾﻦ ﻗﻄﻌﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻧﺘﻘﺎل ﮔﺎزﻫﺎی ﺧﺮوﺟﯽ ﮐﻪ ﻗﺒﻼ ذﮐﺮ ﺷﺪه ﺗﺼﻔﯿﻪ و ﮐﻢ ﮐﺮدن ذرات ﻣﻌﻠﻖ ﻣﻮﺟﻮد در اﯾﻦ ﮔﺎزﻫﺎ ﭘﺲ از ﻋﺒﻮر از ﻣﺨﺎزن و ﻓﯿﻠﺘﺮ ﻫﺎی ﻧﺼﺐ ﺷﺪه ﺑﺮ روی اﮔﺰوز اﺳﺖ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﺿﺮورﯾﺴﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺨﺎزن و ﻓﯿﻠﺘﺮﻫﺎی ﻧﺼﺐ ﺷﺪه ﺑﺮ روی اﮔﺰوز ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﮐﺎﻫﺶ آﻻﯾﻨﺪه ﻫﺎ را ﺗﺎ %۸۰ دارﻧﺪ از اﯾﻨﺮو ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﺸﮑﻼت ﻓﺮاروی اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ﻣﺴﺎﺋﻞ زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ و اﻓﺰاﯾﺶ ﮔﺎزﻫﺎی ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ای از ﺟﻤﻠﻪ ﮔﺎز Co2 اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﺎده ﺧﺮوﺟﯽ از اﮔﺰوز ﺧﻮدرو ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻃﺮاﺣﯽ و ﻧﺼﺐ ﺻﺤﯿﺢ اﮔﺰوز ﺑﺴﯿﺎر ﺿﺮوری و ﻣﻬﻢ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. دوﻣﯿﻦ وﻇﯿﻔﻪ ﺑﺴﯿﺎر اﮔﺰوز ﺧﻮدرو ﮐﻪ ﮐﻤﺘﺮ ﺑﻪ آن ﺗﻮﺟﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﺎﻫﺶ آﻟﻮدﮔﯽ ﺻﻮﺗﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ وﻇﯿﻔﻪ ﻧﯿﺰ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻨﺒﻊ اﻧﺒﺴﺎط ﮐﻪ در ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﮔﺰوز ﻧﺼﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮد. ﺷﺎﯾﺎن ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺻﻮرت ﻋﺪم ﮐﺎﻫﺶ ﺻﺪای ﺧﺮوﺟﯽ ﺣﺎﺻﻞ از ﻋﻤﻠﮑﺮد و اﺣﺘﺮاق ﻣﻮﺗﻮر ﻋﻤﻼ از اﯾﻦ وﺳﯿﻠﻪ ﻧﻘﻠﯿﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺻﺪای ﺑﺴﯿﺎر ﮔﻮش ﺧﺮاش و ﻧﯿﺰ ﺧﻄﺮﻧﺎک ﻧﻤﯽ ﺗﻮان اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد. ﻧﺤﻮه ﮐﺎﻫﺶ ﺻﺪای ﺧﺮوﺟﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﺮﺧﻮرد ﻓﺮﮐﺎﻧﺴﻬﺎی ﺧﺮوﺟﯽ از ﻣﻮﺗﻮر ﺧﻮرو در ﻣﻨﺒﻊ اﻧﺒﺴﺎط ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ از ﯾﮏ ﻣﺴﯿﺮ رﻓﺖ و ﺑﺮﮔﺸﺘﯽ ﺑﯿﻦ دو دﯾﻮاره ﻣﻨﺒﻊ اﻧﺒﺴﺎط ﺑﻨﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺟﻬﺖ ﮐﺎﻫﺶ آﻻﯾﻨﺪﮔﯽ ﮔﺎزﻫﺎی ﺧﺮوﺟﯽ از اﮔﺰوز ﺧﻮدرو ﻧﯿﺰ ﻣﺒﺪﻟﻬﺎی ﮐﺎﺗﺎﻟﯿﺴﺘﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد ﻋﻤﺪه ﮔﺎزﻫﺎی ﺧﺮوﺟﯽ از ﻣﻮﺗﻮر ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:

-ﻣﻮﻧﻮﮐﺴﯿﺪﮐﺮﺑﻦ :(Co) ﮔﺎزی ﺳﻤﯽ، ﺑﯽ ﺑﻮ، ﺑﯽ رﻧﮓ و ﺑﻪ ﺷﺪت ﺧﻄﺮ ﻧﺎک اﺳﺖ.

-ﻫﯿﺪروﮐﺮﺑﻦ ﻫﺎ :(CnHn) اﯾﻦ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﻣﻌﻤﻮﻻ از ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه ﺳﻮﺧﺘﯽ ﮐﻪ در ﻋﻤﻠﯿﺎت اﺣﺘﺮاق ﻣﺼﺮف ﻧﺸﺪه اﺳﺖ و ﺑﺨﺎر ﻣﯽ ﺷﻮد ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﮔﺮدد و در ﻣﻌﺮض ﻧﻮر ﺧﻮرﺷﯿﺪ اﮐﺴﯿﺪاﻧﻬﺎ ﺗﺠﺰﯾﻪ ﺷﺪه و ﺑﺎ اﮐﺴﯿﺪ ﻧﯿﺘﺮوژن واﮐﻨﺶ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ و ﺗﺎﺛﯿﺮات ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺨﺮﺑﯽ ﺑﺮ ﻻﯾﻪ ازن دارﻧﺪ.

-اﮐﺴﯿﺪﻫﺎی ﻧﯿﺘﺮوژن :(Non) اﯾﻦ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﺳﺒﺐ ﺳﺎز ﭘﺪﯾﺪه ﻫﺎی ﻣﻪ دود و ﺑﺎران ﻫﺎی اﺳﯿﺪی ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

ﺟﻬﺖ ﮐﺎﻫﺶ و اﯾﺠﺎد ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ در آﻻﯾﻨﺪه ﻫﺎی ﻓﻮق از ﻣﺒﺪل ﻫﺎی ﮐﺎﺗﺎﺳﯿﺘﯽ ﻓﻠﺰی و ﯾﺎ ﺳﺮاﻣﯿﮑﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻫﺴﺘﻪ اﺻﻠﯽ آﻧﻬﺎ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﻓﻠﺰ و ﯾﺎ ﺳﺮاﻣﯿﮏ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺑﻮده و از ﻻﯾﻪ ﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺎزک ﻓﻠﺰات ﮔﺮاﻧﺒﻬﺎ (ﭘﻼﺗﯿﻦ، رودﯾﻮم ﯾﺎ ﭘﺎﻻدﯾﻮم) ﺗﻮﺳﻂ ﯾﮏ ﻻﯾﻪ واﺳﻂ ﺑﺮ ﺳﻄﺢ ﻣﺠﺮاﻫﺎی اﯾﻦ ﻫﺴﺘﻪ ﻫﺎ ﭘﻮﺷﺎﻧﺪه ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ اﯾﻦ ﻣﻮاد آﻻﯾﻨﺪه ﻫﺎی ﻓﻮق اﻟﺬﮐﺮ را ﺑﻪ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎﺗﯽ ﻫﻤﭽﻮن آب، دی اﮐﺴﯿﺪ ﮐﺮﺑﻦ و N2 ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ. ﻋﻠﯽ اﻟﺮﻏﻢ

اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺒﺪل ﻫﺎ، ﮐﺎﻫﺶ آﻻﯾﻨﺪه ﻫﺎی ﺧﺮوﺟﯽ ﺧﻮدرو %۱۰۰ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر در ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺧﻮدرو ﺳﺎزی وﺿﻊ ﻣﯽ ﮔﺮدد در ﺟﺪول ذﯾﻞ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی اروﭘﺎﯾﯽ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺗﻮﺳﻂ ﻋﻤﻮم ﺧﻮدرو ﺳﺎزﻫﺎ اراﺋﻪ ﻣﯽ ﮔﺮدد. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻃﺮاﺣﯽ و ﺳﺎﺧﺖ اﯾﻦ ﻗﻄﻌﻪ ﮐﻪ ﻧﻘﺶ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻤﯽ در ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺧﻮدرو دارد ﺑﺴﯿﺎر ﺿﺮورﯾﺴﺖ ﭘﺮوژه ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺣﺪاث واﺣﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻧﻮاع اﮔﺰوز ﺧﻮدرو ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی روز دﻧﯿﺎ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ.

اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﺗﺤﺖ ﺷﻤﺎره ۳۴۳۰۱۱۲۸ و ﺷﻤﺎره ۳۴۳۰۱۱۲۹ در دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪی ﮐﺪﻫﺎی ﻣﻌﺮﻓﯽ آﯾﺴﯿﮏ ﻧﺴﺨﻪ ۳ ﺑﺎ ﻧﺎم ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﮔﺰوز و اﺟﺰاء اﮔﺰوز دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪی ﺷﺪه اﻧﺪ.

مناسب برای

اخذ وام بانکی از بانک ها و موسسات مالی و اعتباری

ارائه طرح به منظور استفاده از تسهیلات بنگاه های زود بازده

گرفتن وام قرض الحسنه خود اشتغالی از صندوق مهر امام رضا

گرفتن مجوز های لازم از سازمان های دولتی و وزارت تعاون

ایجاد کسب و کار مناسب با درآمد بالا و کارآفرینی

فرمت فایل:PDF
تعداد صفحات:۷۴

10000 تومان – خرید

 

ارسال شده در پروژه, کارآفرینی | برچسب‌شده , , , , , | دیدگاه‌ها برای طرح توجیهی تولید اگزوز خودرو بسته هستند

طرح توجیهی تولید داروهای گیاهی

ظرح توجیهی تولید داروهای با منشاء گیاهی

ﻧﺎم و ﮐﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت آﯾﺴﯿﮏ

ﺷﻤﺎره ﺗﻌﺮﻓﻪ ﮔﻤﺮﮐﯽ

ﺷﺮاﯾﻂ واردات

ﺑﺮرﺳﯽ و اراﺋﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد

ﺑﺮرﺳﯽ و اراﺋﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻻزم در زﻣﯿﻨﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ داﺧﻠﯽ و ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻣﺤﺼﻮل

ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﻮارد ﻣﺼﺮف و ﮐﺎرﺑﺮد

ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺎﻻﻫﺎی ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ و ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ اﺛﺮات آن ﺑﺮ ﻣﺼﺮف ﻣﺤﺼﻮل

ﺑﺮرﺳﯽ اﻫﻤﯿﺖ اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮑﯽ ﮐﺎﻻ در دﻧﯿﺎی اﻣﺮوز

ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻋﻤﺪه ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه و ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه ﻣﺤﺼﻮل

ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺮاﯾﻂ ﺻﺎدرات
ﻧﺎم و ﮐﺪ آﯾﺴﯿﮏ ﻣﺤﺼﻮل
ﮔﯿﺎﻫﺎن داروﯾﯽ و داروﻫﺎی ﮔﯿﺎﻫﯽ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از آﻧﻬﺎ ، در ﻃﻮل ﺗﺎرﯾﺦ ﻗﺮاﺑﺖ ﺧﺎﺻﯽ ﺑﺎ اﻧﺴﺎن داﺷﺘﻪ اﻧﺪ و آﺛﺎر داروﯾﯽ و ﻣﻮارد اﺳﺘﻔﺎده آﻧﻬﺎ ﺑﺮ ﻫﯿﭻ ﮐﺲ ﭘﻮﺷﯿﺪه ﻧﯿﺴﺖ. اﮔﺮ ﭼﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ داروﻫﺎ در ﺳﺎﻟﻬﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﺎﭼﯿﺰ ﺑﻮده وﻟﯽ ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ اﺧﯿﺮا ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ. داروﻫـﺎی ﮔﯿـﺎﻫﯽ و ﮔﯿﺎﻫـﺎن داروﯾـﯽ ﯾﮑـﯽ از ﻣﻌﺎدن ﻏﻨﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﻮده ﮐﻪ اﻣﮑﺎن ﺻﺎدرات آﻧﻬﺎ ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارﻧـﺪ،زﯾﺮا ﮐـﻪ وﻗﺘـﯽ ﺑـﻪ ارﻗـﺎم واردات ﮐﺸـﻮرﻫﺎی اروﭘﺎﯾﯽ ﻣﺜﻞ آﻟﻤﺎن و ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ داروﻫﺎی ﮔﯿﺎﻫﯽ و ﮔﯿﺎﻫﺎن داروﯾـﯽ در ﺟﻬـﺎن ﺑﺎزار ﺑﺰرﮔﯽ دارﻧﺪ . اﯾﺮان از ﻧﻈﺮ آب وﻫﻮا ، ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ وزﻣﯿﻨﻪ رﺷﺪ ﮔﯿﺎﻫﺎن داروﯾـﯽ ﯾﮑـﯽ از ﺑﻬﺘـﺮﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺟﻬﺎن ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد و در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﺑـﻪ دﻟﯿـﻞ ﺑﺮﺧـﻮرداری از دوره ﻓﺼـﻮل ﮔﺮﻣـﺎ ، ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺧﺎﺻﯽ را در ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻧﻮاع ﮔﯿﺎﻫﺎن ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده اﺳﺖ .

اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﺑﺎ وﺳﻌﺖ ﺣﺪود ۶/۸۰۰/۰۰۰ ﻫﮑﺘﺎر دارای ﺑﯿﺶ از ۹۰۰ ﮔﻮﻧﻪ ﮔﯿﺎﻫﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻋﺮﺻﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺘﺎن ﭘﺮاﮐﻨﺪه اﻧﺪ. ﺷﺮاﯾﻂ اﻗﻠﯿﻤﯽ ﺧﺎص ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﭘﻮﺷـﺶ ﮔﯿـﺎﻫﯽ ﺧﺎﺻـﯽ ﻧﯿـﺰ در اﺳـﺘﺎن ﭘﺮاﮐﻨﺶ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن در ﻣﺮﮐﺰ ﻧﺎﺣﯿﻪ روﯾﺸﯽ ﺧﻠﯿﺞ و ﻋﻤﺎﻧﯽ واﻗﻊ اﺳﺖ و ﻋﻼوه ﺑﺮ آن ﺑﺎ داﺷﺘﻦ ۱۱۰۰ ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﺮز آﺑﯽ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻﯾﯽ از ﮔﯿﺎﻫﺎن درﯾﺎﯾﯽ (ﺟﻠﺒﮑﻬـﺎ) در اﺳـﺘﺎن وﺟـﻮد دارد، ﺟﻨﮕﻠﻬـﺎی ﻣﺎﻧﮕﺮو ﺑﺎ وﺳﻌﺖ ﺣﺪود ۲۰ ﻫﺰار ﻫﮑﺘﺎر از ﺟﻨﮕﻠﻬﺎی ﮐﻢ ﻧﻈﯿﺮ اﺳـﺖ، ﺣﻀـﻮر ﺣـﺪود ۳۰۰ ﮔﻮﻧـﻪ داروﯾـﯽ در اﺳﺘﺎن ﻧﯿﺰ دال ﺑﺮ ﻏﻨﺎی ﭘﻮﺷﺶ ﮔﯿﺎﻫﯽ اﺳﺘﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. از دﯾﮕﺮ ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﺿﺮورت ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺑﺨﺶ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ را ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ وﺳﻌﺖ ۱/۱۰۰/۰۰۰ ﻫﮑﺘﺎر ﺟﻨﮕﻞ، ۳/۸۰۰/۰۰۰ ﻫﮑﺘﺎر ﻣﺮﺗﻊ و ۱/۵۶۵/۳۰۶ ﻫﮑﺘﺎر ﮐﻮﯾﺮ و ﺑﯿﺎﺑﺎن در اﺳﺘﺎن اﺷﺎره ﮐﺮد.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی دﻗﯿـﻖ در زﻣﯿﻨـﻪ ی ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﻣـﻮاد داروﯾـﯽ و ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ از ﮔﯿﺎﻫﺎن ﺑﻮﻣﯽ آﺑﺰی و ﻏﯿﺮ آﺑﺰی اﺳﺘﺎن ، اﯾﺮان و در ﭘﯽ آن اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔـﺎن ﻣـﯽ ﺗﻮاﻧـﺪ ﺑـﻪ ﯾﮑـﯽ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪ ﮔﺎن داروﻫﺎی ﮔﯿﺎﻫﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه و از اﯾﻦ راه درآﻣﺪ ارزی ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ را ﺑﺮای ﮐﺸـﻮر ﺑـﻪ ارﻣﻐﺎن ﺑﯿﺎورد.

ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮔﯿﺎﻫﺎن داروﯾﯽ و ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ
ﮔﯿﺎﻫﺎن داروﯾﯽ ﺑﻪ ﮔﯿﺎﻫﺎﻧﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ دارای ﻣﺎده ی ﻣﻮﺛﺮه ی ﻣﺸﺨﺼﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ آن Active sabstans ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ در درﻣﺎن ﺑﯿﻤﺎری ﯾﺎ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از ﺑﺮوز آن ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﯿﺮد و ﻧﺎم آن در ﯾﮑﯽ ازﻓﺎرﻣﺎ ﮐﻮﭘﻪ ﻫﺎی اﻟﻤﻠﻠﯽ ذﮐﺮ ﺷـﺪه ﺑﺎﺷـﺪ و ﯾﮑـﯽ از اﺟـﺰای آن ( ﺳﺎﻗﻪ،رﯾﺸـﻪ،ﮔﻞ،ﺑﺮگ،ﻣﯿﻮه و…) دارای ﻣﺎده ی ﻣﻮﺛﺮه ی ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻮده و در درﻣﺎن ﺑﯿﻤﺎری ﺑﻪ ﮐﺎر رود. داروﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ از ﮔﯿﺎﻫﺎن داروﯾﯽ ﺗﻬﯿـﻪ ﻣـﯽ ﺷـﻮد ، داروﻫﺎی ﮔﯿﺎﻫﯽ ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد . ﺑﺮ اﺳﺎس روﺷﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺼـﺮف داروﻫـﺎی ﮔﯿـﺎﻫﯽ در اﺷـﮑﺎل ﮔﻮﻧـﺎﮔﻮن ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ذﯾﻼ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ .

-ﺷﮑﻞ ﺧﻮراﮐﯽ : ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺟﺎﻣﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻗﺮص و ﮐﭙﺴﻮل ، ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﺎﯾﻊ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﺮﺑﺖ

-ﺷﮑﻞ ﺗﺰرﯾﻘﯽ : ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻣﭙﻮل و وﯾﺎل.

-ﺷﮑﻞ اﺳﺘﻨﺸﺎﻗﯽ : ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺳﭙﺮی و ﺑﺨﻮر.

-ﺷﮑﻞ ﻣﻮﺿﻌﯽ : ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﻤﺎد ، ﮐﺮم ، ﻗﻄﺮه و ﺷﺎﻣﭙﻮ.

-ﺷﮑﻞ ﭘﻮﺳﺘﯽ : ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭼﺴﺐ ﭘﻮﺳﺘﯽ.

-ﺷﮑﻞ داﺧﻞ رﮐﺘﺎل : ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﯿﺎف

مناسب برای
اخذ وام بانکی از بانک ها و موسسات مالی اعتباری
گرفتن وام قرض الحسنه خود اشتغالی از صندوق مهر امام رضا
ارائه طرح به منظور استفاده از تسهیلات بنگاه های زود بازده
گرفتن مجوز های لازم از سازمان های دولتی و وزارت تعاون
ایجاد کسب و کار مناسب با درآمد بالا و کارآفرینی

فرمت فایل:PDF

تعداد صفحات:۶۶

ارسال شده در پروژه, کارآفرینی | برچسب‌شده , , , , , | پاسخ دهید:

طرح توجیهی تولید دارو بر پایه ید

ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﺤﺼﻮل

دارو ﻫﺎی ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﯾﺪ ﺷﺎﺧﻪ ای از دارو ﻫﺎی ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﻮده ﮐﻪ ﺑﻪ ﻏﯿﺮ از دارو ﻫﺎی ﯾﺪ دار ﺗﻘﻮﯾﺘﯽ و داروﻫﺎی ﻏﺪد ﺗﯿﺮوﯾﯿﺪ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺼﺎرﻓﯽ ﺧﺎص دارﻧﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﺟﻬﺖ ﻣﻌﺮﻓﯽ دارو ﻫﺎی ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﯾﺪ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ دارو و اﻗﻼم زﯾﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ان را ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻧﻤﻮد . ﻫﺮ ﻣﺎدهای ﮐﻪ ﺑﺮای درﻣﺎن و ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺑﯿﻤﺎری و ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از آن ﺑﻪ ﮐﺎر رود و ﺑﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﯾﺎ ﮐﺎرﮐﺮد ارﮔﺎﻧﯿﺴﻢ زﻧﺪه اﺛﺮ ﮔﺬارد را دارو (ﺑﻪ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ: (medicine ﮔﻮﯾﻨﺪ.دارو (ﺑﻪ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ: (Drug اﻏﻠﺐ ﺑﻪ ﻣﻮادی ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺮای درﻣﺎن ﺑﯿﻤﺎری ﺑﮑﺎر ﻣﯽروﻧﺪ و ﭘﺲ از ورود ﺑﻪ ﺑﺪن ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﺪن را ﺗﺼﺤﯿﺢ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ. دارو ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﻨﺸﺎ ﻃﺒﯿﻌﯽ (ﮔﯿﺎﻫﯽ ﯾﺎ ﺣﯿﻮاﻧﯽ) داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﺗﻬﯿﻪ ﺷﻮد. داروﻫﺎی ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽﻣﻌﻤﻮﻻً در آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه و ﺑﻪ دﺳﺖ ﭘﺰﺷﮑﺎن ﯾﺎ دارو ﺳﺎزان ﮐﺸﻒ ﺷﺪه و ﭘﺲ از ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﮐﺎﻓﯽ و ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻣﺮاﺟﻊ رﺳﻤﯽ در ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪﻫﺎی داروﺳﺎزی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ. ﻣﺼﺮف دارو ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﻮراﮐﯽ (ﻗﺮص و ﺷﺮﺑﺖ)، ﻣﺎﻟﯿﺪﻧﯽ (ﭘﻤﺎد و ﻗﻄﺮه)، اﺳﺘﻨﺸﺎﻗﯽ (از راه ﺗﻨﻔﺲ) و ﯾﺎ ﺗﺰرﯾﻘﯽ (آﻣﭙﻮل) ﺑﺎﺷﺪﺑﻪ. ﻣﺤﻞ ﻓﺮوش دارو داروﺧﺎﻧﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد.داروﻫﺎ ﺑﻪ ﭼﻬﺎر ﺻﻮرت ﻣﻌﺪﻧﯽ، ﺣﯿﻮاﻧﯽ، ﮔﯿﺎﻫﯽ و ﯾﺎ ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ وﺟﻮد دارﻧﺪ. ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻣﮑﺎﻧﺴﻨﺠﯽ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ ﻃﺮﺣﻬﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ


ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯽ ﺗﻮان داروﻫﺎ را ﺑﻪ دو ﺑﺨﺶ ﻣﺠﺎز و ﻏﯿﺮ ﻣﺠﺎز ( ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺨﺪرﻫﺎ) ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪی ﮐﺮد . داروﻫﺎ اﺻﻮﻻ ﺑﺎﯾﺪ در ﺷﺮاﯾﻂ وﯾﮋه ای ﻧﮕﻬﺪاریﺷﻮﻧﺪ و ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺼﺮف ﻣﺸﺨﺼﯽ دارﻧﺪ .ﻧﺤﻮه ﻣﺼﺮف دارو و ﭼﻨﺪهﮔﺬاری آن در ﻧﺴﺨﻪ ﭘﺰﺷﮏ ﻣﻌﺎﻟﺞ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﺷﻮد . ﺑﺮﺧﯽ داروﻫﺎی ﺳﺎﺧﺘﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ داروﻫﺎی ﺟﺎﻟﯿﻨﻮﺳﯽ ﻧﯿﺰ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد در داروﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﻧﺴﺨﻪ ﭘﺰﺷﮏ و از ﺗﺮﮐﯿﺐ ﭼﻨﺪ ﻣﺎده داروﯾﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد . ﺣﺎﻟﺖ ﮐﻠﯽ، ﯾﮏ دارو ﻣﺎدهای اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪٔ واﮐﻨﺶﻫﺎی ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺧﻮد، ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ در ﮐﺎرﮐﺮد زﯾﺴﺘﯽ اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪﻋﻤﺪﺗﺎً. ﻣﻮﻟﮑﻮل دارو ﺑﺎ ﯾﮏ ﻣﻮﻟﮑﻮل ﺧﺎص در ﺳﯿﺴﺘﻢ زﯾﺴﺘﯽ ﮐﻪ ﻧﻘﺶ ﻣﺸﺨﺼﯽ ﺑﺎزی ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﺮ ﻫﻢﮐﻨﺶ دارد. ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﻟﮑﻮل ﮔﯿﺮﻧﺪه ﯾﺎ رﯾﺴﭙﺘﻮر ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ. در ﻣﻮارد اﻧﺪﮐﯽ داروﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان دﺷﻤﻦ ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﻣﻌﺮوف ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺎ دﯾﮕﺮداروﻫﺎ واﮐﻨﺶ دﻫﻨﺪ، در ﻣﻮارد دﯾﮕﺮی ﻣﺜﻞ ﻋﻮاﻣﻞ اﺳﻤﺰیداروﻫﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر اﻧﺤﺼﺎری ﺑﺎ ﻣﻮﻟﮑﻮﻟﻬﺎی آب واﮐﻨﺶ ﻣﯽدﻫﻨﺪ. داروﻫﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ درون ﺑﺪن ﺗﻮﻟﯿﺪﺷﻮﻧﺪ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻫﻮرﻣﻮﻧﻬﺎ و ﯾﺎ ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽﺑﻮده و درون ﺑﺪن ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺸﻮﻧﺪ. ﺳﻤﻮم ﻧﯿﺰدارو ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ. ﻣﻮاد ﺳﻤﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﻣﻮﺟﻮدات زﻧﺪه از ﻗﺒﯿﻞ ﮔﯿﺎﻫﺎن و ﺟﺎﻧﻮران ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ و ﯾﺎ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ آرﺳﻨﯿﮏ و ﮐﺎدﻣﯿﻮم دارای رﯾﺸﻪٔ ﻣﻌﺪﻧﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ. از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ واﮐﻨﺶ دارو ﺑﺎ ﮔﯿﺮﻧﺪه آن ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ اﺳﺖ، ﯾﮏ ﻣﻮﻟﮑﻮل دارو ﺑﺎﯾﺪ ﺷﮑﻞ، اﻧﺪازه، ﺗﺮﮐﯿﺐ اﺗﻤﯽ و ﺑﺎر اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﮏدارو ﻣﻌﻤﻮﻻً دارای ﻧﻘﻄﻪٔ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻋﻤﻞ ﺧﻮد اﺳﺖﻣﺜﻼً. ﻗﺮﺻﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای درﻣﺎن ﺳﺮدرد ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽروﻧﺪ، اﮔﺮﭼﻪ از ﻃﺮﯾﻖ دﻫﺎن درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ اﻣﺎ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻋﻤﻞ آﻧﻬﺎ ﻣﻐﺰ اﺳﺖ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﯾﮏ داروی ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ و ﻋﻤﻠﯽ ﺷﺪه، داروﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪاوﻻً ﺧﻮاص ﻻزم ﺑﺮای اﻧﺘﻘﺎل از ﺳﺎﯾﺖ ورودی ﺑﻪ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻋﻤﻞ ﻣﻨﻈﻮر را…

مناسب برای
اخذ وام بانکی از بانک ها و موسسات مالی اعتباری
گرفتن وام قرض الحسنه خود اشتغالی از صندوق مهر امام رضا
ارائه طرح به منظور استفاده از تسهیلات بنگاه های زود بازده
گرفتن مجوز های لازم از سازمان های دولتی و وزارت تعاون
ایجاد کسب و کار مناسب با درآمد بالا و کارآفرینی

فرمت فایل:PDF

تعداد صفحات:۸۵

ارسال شده در پروژه, رشته ی شیمی, کارآفرینی | برچسب‌شده , , , , | پاسخ دهید:

طرح توجیهی تولید دستگاه شستشو با یخ خشک

ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻣﻜﺎن ﺳﻨﺠﻲ، ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻗﺒﻞ از اﺟﺮای ﻃﺮح ﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاری اﻗﺘﺼﺎدی اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﮔﻴﺮد. در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت از ﻧﮕﺎه ﺑﺎزار، ﻓﻨﻲ و ﻣﺎﻟﻲ و اﻗﺘﺼﺎدی ﻃـﺮح ﻣـﻮرد ﺑﺮرﺳـﻲ و آﻧـﺎﻟﻴﺰ ﻗـﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از آن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺒﻨﺎﻳﻲ ﺑـﺮای ﺗـﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴـﺮی ﺳـﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔـﺬاران ﻣـﻮرد اﺳـﺘﻔﺎده ﻗـﺮار ﻣﻲﮔﻴﺮد. ﮔﺰارش ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻣﻜﺎن ﺳﻨﺠﻲ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ دﺳﺘﮕﺎه ﺷﺴﺘﺸﻮی ﻣﻮﺗﻮر ﺧﻮدرو، ﻧﻤﺎی ﺳـﺎﺧﺘﻤﺎن و… ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از CO2 ﻳﺦ ﺧﺸﻚ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت در ﻗﺎﻟﺐ ﻣﺘﺪوﻟﻮژی ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻣﻜـﺎن ﺳـﻨﺠﻲ ﺗﻬﻴـﻪ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ و ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﺘﺪوﻟﻮژی ﻓﻮق ، اﺑﺘﺪا ﻣﺤﺼﻮل ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر دﻗﻴـﻖ ﻣﻌﺮﻓـﻲ ﺷـﺪه و ﺳـﭙﺲ ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎی ﻻزم روی ﺑﺎزار آن ﺻﻮرت ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ و در اداﻣﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻓﻨﻲ در ﺧﺼﻮص ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ و اﻣﻜﺎﻧﺎت ﺳﺨﺖ و ﻧﺮم اﻓﺰاری ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻧﻴﺰ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه و در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﻇﺮﻓﻴـﺖ ﻫـﺎی اﻗﺘـﺼﺎدی و ﺣﺠـﻢ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاری ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺮای اﺟﺮای ﻃﺮح ﺑﺮآورد و اراﺋﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آن ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬران و ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪان ﻣﺤﺘﺮم ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻛﻠﻴﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز را ﻛﺴﺐ و در ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاری اﻗﺘـﺼﺎدی ﺑﺎ دﻳﺪ ﺑﺎز و ﻣﺴﻴﺮ ﺷﻔﺎف اﻗﺪام ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. اﻣﻴﺪ اﺳﺖ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻛﻤﻜﻲ ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻛﻮﭼﻚ در راﺳـﺘﺎی ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﻛﺸﻮرﻣﺎن ﺑﻌﻤﻞ ﺑﻴﺎورد. ﻃﺮح ﺗﻮﻟﻴﺪ دﺳﺘﮕﺎه ﺷﺴﺘﺸﻮی ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻳﺦ ﺧﺸﻚ ﺻﻔﺤﻪ ۱


فهرست ﻣﻄﺎﻟﺐ:
-۱-۱ ﻧﺎم و ﻛﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت (آﻳﺴﻴﻚ (۳ -۱-۲ ﺷﻤﺎره ﺗﻌﺮﻓﻪ ﮔﻤﺮﻛﻲ

-۱-۳ ﺷﺮاﻳﻂ واردات

-۱-۴ ﺑﺮرﺳﻲ و اراﺋﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد

-۱-۵ ﺑﺮرﺳﻲ و اراﺋﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻻزم در زﻣﻴﻨﻪ ﻗﻴﻤﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ داﺧﻠﻲ و ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻣﺤﺼﻮل

-۱-۶ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﻮارد ﻣﺼﺮف و ﻛﺎرﺑﺮد

-۱-۷ ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﺎﻻﻫﺎی ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ و ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ اﺛﺮات آن ﺑﺮ ﻣﺼﺮف ﻣﺤﺼﻮل

-۱-۸ ﺑﺮرﺳﻲ اﻫﻤﻴﺖ اﺳﺘﺮاﺗﮋﻳﻜﻲ ﻛﺎﻻ در دﻧﻴﺎی اﻣﺮوز

-۱-۹ ﻛﺸﻮرﻫﺎی ﻋﻤﺪه ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪه و ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪه ﻣﺤﺼﻮل

-۱-۱۰ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺮاﻳﻂ ﺻﺎدرات

ﺑﺨﺶ اول: ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﺤﺼﻮل

– ۱ – ۱ ﻧﺎم و ﻛﺪ ﻣﺤﺼﻮل (آﻳﺴﻴﻚ (۳

ﻣﺤﺼﻮل ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻃﺮح ﺣﺎﺿﺮ، دﺳﺘﮕﺎه ﺷﺴﺘﺸﻮی CO2 و ﻳﺎ Dry Ice Blasting Machines و ﻳـﺎ Dry Ice Blasting Systems ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ . اﻳﻦ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ذرات ﺗﺤـﺖ ﻓـﺸﺎر ﻳـﺦ ﺧـﺸﻚ ﺗﻤﻴـﺰ ﻛﺎری و ﺷﺴﺘﺸﻮی ﺧﻮدرو ، ﻣﺎﺷﻴﻦ آﻻت ﺻﻨﻌﺘﻲ ، ﻧﻤﺎی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎ و …. را اﻧﺠﺎم ﻣﻲ دﻫﻨﺪ . ﺗﻤﻴﺰﻛﺎری در ﺻﻨﻌﺖ و ﺧﺪﻣﺎت ﻳﻜﻲ از اﻣﻮر ﻣﻬﻢ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﮔﺮدد . اﻣﺮوزه روش ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﺑﺮای ﺗﻤﻴﺰ ﻛﺎری وﺟﻮد دارد ﻛﻪ از ﺟﻤﻠﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺷﺴﺘﺸﻮ ﺑﺎ ﺷﻮﻳﻨﺪه ﻫﺎی ﺷﻴﻤﻴﺎﺋﻲ ﻳﺎ ﺧﺎﻧﮕﻲ ، ﺷﺴﺘﺸﻮ ﺑﺎ ﺑﻨﺰﻳﻦ و ﻧﻔﺖ ، ﺷﺴﺘﺸﻮ ﺑﺎ آب ﮔﺮم و …. اﺷﺎره ﻛﺮد . ﻟﻴﻜﻦ ﻧﻜﺘﻪ اﻳﻜﻪ در ﻣﻮرد اﻳﻦ ﺗﻤﻴﺰ ﻛﻨﻨﺪه ﻫﺎ ﻣﻲ ﺗـﻮان ﮔﻔﺖ ، ﻣﺴﺌﻠﻪ آﻟﻮدﮔﻲ ﻣﺤﻴﻄﻲ ، دﺷﻮاری ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﻤﻴﺰﻛﺎری ﺑﺮای اﭘﺮاﺗﻮر آن و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻛﺎراﺋﻲ ﭘﺎﺋﻴﻦ اﻳـﻦ…….

مناسب برای

اخذ وام بانکی از بانک ها و موسسات مالی و اعتباری

ارائه طرح به منظور استفاده از تسهیلات بنگاه های زود بازده

گرفتن وام قرض الحسنه خود اشتغالی از صندوق مهر امام رضا

گرفتن مجوز های لازم از سازمان های دولتی و وزارت تعاون

ایجاد کسب و کار مناسب با درآمد بالا و کارآفرینی

فرمت فایل:PDF
تعداد صفحات:۶۰

10000 تومان – خرید
ارسال شده در پروژه, کارآفرینی | برچسب‌شده , , , | دیدگاه‌ها برای طرح توجیهی تولید دستگاه شستشو با یخ خشک بسته هستند

طرح توجیهی ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻻﻧﻮﻟﻴﻦ از ﺿﺎﻳﻌﺎت ﭘﺸﻢ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪی

ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻣﻜﺎن ﺳﻨﺠﻲ، ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻗﺒﻞ از اﺟﺮای ﻃﺮح ﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاری اﻗﺘﺼﺎدی اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﮔﻴﺮد. در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت از ﻧﮕﺎه ﺑﺎزار، ﻓﻨﻲ و ﻣﺎﻟﻲ و اﻗﺘﺼﺎدی ﻃـﺮح ﻣـﻮرد ﺑﺮرﺳـﻲ و آﻧـﺎﻟﻴﺰ ﻗـﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از آن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺒﻨﺎﻳﻲ ﺑـﺮای ﺗـﺼﻤﻴﻢﮔﻴـﺮی ﺳـﺮﻣﺎﻳﻪﮔـﺬاران ﻣـﻮرد اﺳـﺘﻔﺎده ﻗـﺮار ﻣﻲﮔﻴﺮد. ﮔﺰارش ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻣﻜﺎنﺳﻨﺠﻲ ﻣﻘﺪﻣﺎتی ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻻﻧﻮﻟﻴﻦ از ﺿﺎﻳﻌﺎت ﭘﺸﻢ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪی ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ. اﻳـﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت در ﻗﺎﻟﺐ ﻣﺘﺪوﻟﻮژی ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻣﻜﺎن ﺳﻨﺠﻲ ﺗﻬﻴﻪ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ و ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﺘـﺪوﻟﻮژی ﻓـﻮق ، اﺑﺘـﺪا ﻣﺤﺼﻮل ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر دﻗﻴﻖ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪه و ﺳﭙﺲ ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎی ﻻزم روی ﺑﺎزار آن ﺻـﻮرت ﺧﻮاﻫـﺪ ﮔﺮﻓﺖ و در اداﻣﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻓﻨﻲ در ﺧﺼﻮص ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ و اﻣﻜﺎﻧﺎت ﺳﺨﺖ و ﻧﺮم اﻓﺰاری ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻧﻴـﺰ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه و در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی و ﺣﺠﻢ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاری ﻣـﻮرد ﻧﻴـﺎز ﺑـﺮای اﺟـﺮای ﻃـﺮح ﺑﺮآورد و اراﺋﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آن ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬران و ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪان ﻣﺤﺘﺮم ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻛﻠﻴﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز را ﻛﺴﺐ و در ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاری اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺎ دﻳﺪ ﺑﺎز و ﻣﺴﻴﺮ ﺷﻔﺎف اﻗﺪام ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. اﻣﻴﺪ اﺳﺖ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻛﻤﻜﻲ ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻛﻮﭼﻚ در راﺳﺘﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﻛﺸﻮرﻣﺎن ﺑﻌﻤﻞ ﺑﻴﺎورد .
فهرست ﻣﻄﺎﻟﺐ
-۱-۱ ﻧﺎم و ﻛﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت (آﻳﺴﻴﻚ (۳

-۱-۲ ﺷﻤﺎره ﺗﻌﺮﻓﻪ ﮔﻤﺮﻛﻲ

-۱-۳ ﺷﺮاﻳﻂ واردات

-۱-۴ ﺑﺮرﺳﻲ و اراﺋﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد

-۱-۵ ﺑﺮرﺳﻲ و اراﺋﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻻزم در زﻣﻴﻨﻪ ﻗﻴﻤﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ داﺧﻠﻲ و ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻣﺤﺼﻮل

-۱-۶ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﻮارد ﻣﺼﺮف و ﻛﺎرﺑﺮد

-۱-۷ ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﺎﻻﻫﺎی ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ و ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ اﺛﺮات آن ﺑﺮ ﻣﺼﺮف ﻣﺤﺼﻮل

-۱-۸ ﺑﺮرﺳﻲ اﻫﻤﻴﺖ اﺳﺘﺮاﺗﮋﻳﻜﻲ ﻛﺎﻻ در دﻧﻴﺎی اﻣﺮوز

-۱-۹ ﻛﺸﻮرﻫﺎی ﻋﻤﺪه ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪه و ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪه ﻣﺤﺼﻮل

-۱-۱۰ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺮاﻳﻂ ﺻﺎدرات

طرح توجیهی تولید لانولین

ﺑﺨﺶ اول: ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﺤﺼﻮل

ﻧﺎم و ﻛﺪ آﻳﺴﻴﻚ ﻣﺤﺼﻮل

ﻣﺤﺼﻮل ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻃﺮح ﻻﻧﻮﻟﻴﻦ ﻳﺎ ﭼﺮﺑﻲ ﭘﺸﻢ Woolfat lanolin اﺳﺖ . ﻻﻧﻮﻟﻴﻦ را از ﭼﺮﺑﻲ ﺑـﺪن و ﻳﺎ ﭘﺸﻢ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﻲ آورﻧﺪ و ﻣﺨﻠﻮط ﻣﻐﻤﺾ اﺳﻴﺪﻫﺎی ﭼﺮب اﺗﺮی ﺷﺪه و اﻟﻜﻞ آزاد اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺑﻴﻦ آﻧﻬﺎ ﻛﻠﺴﺘﺮول و اﻳﺰوﻛﻠﺴﺘﺮول ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻣﻮاد دﻳﮕﺮ وﺟﻮد دارد و ﻣﻘـﺪار اﺳـﻴﺪﻫﺎی ﭼـﺮب ﺗـﺎم آن در ﺣﺪود ۶۰ درﺻﺪ اﺳﺖ ﻻﻧﻮﻟﻴﻦ ﺑﻪ دو ﺻﻮرت ﺑﻲ آب و ﻳﺎ آب دار وﺟﻮد دارد. رﻧﮓ ﻻﻧـﻮﻟﻴﻦ زرد ﺑـﻮده و ﺑﻮﻳﻲ ﺷﺒﻴﻪ ﺑﻮی ﭘﺸﻢ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ دارد . اﻳﻦ ﻣﺎده، ﭼﺮب و ﺟﺎﻣﺪ ﺑﻮده و در دﻣﺎی ۳۶ ﺗﺎ ۴۲ درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد

ذوب ﻣﻲ ﮔﺮدد . ﻻﻧﻮﻟﻴﻦ از ﭘﺸﻢ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ اﺳﺘﺨﺮاج ﻣﻲ ﮔﺮدد . از ﻧﻈﺮﻣﻘﺪار ﻻﻧﻮﻟﻴﻦ در ﭘﺸﻢ ﺑﺎﻳﺪ ﮔﻔﺖ ﻛﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻧﺸﺎن داده ﻛﻪ از ۳۰ ﮔﺮم ﭘﺸﻢ ۲/۱۶ ﮔﺮم ﭼﺮﺑﻲ ﺑﺪﺳﺖ

ﻣﻲ آﻳﺪ. ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ از ﻫﺮ ۱۰۰۰ ﮔﺮم ﭘﺸﻢ ۷۲ ﮔﺮم ﭼﺮﺑﻲ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﻲ ﺷﻮد. ﻻﻧﻮﻟﻴﻦ دارای ﺧﺎﺻﻴﺖ ﭼﺮب و ﻧﺮم ﻛﻨﻨﺪﮔﻲ ﺑﺮای ﭘﻮﺳﺖ اﻧﺴﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ از اﻳﻨﺮو از اﻳﻦ ﻣﺎده در ﺳـﺎﺧﺖ ﻟﻮازم آراﻳﺸﻲ ، ﭘﻤﺎدﻫﺎ ، ﻟﻮازم ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ و ﻣﻮارد ﻣﺸﺎﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﮔﺮدد .

مناسب برای

اخذ وام بانکی از بانک ها و موسسات مالی و اعتباری

ارائه طرح به منظور استفاده از تسهیلات بنگاه های زود بازده

گرفتن وام قرض الحسنه خود اشتغالی از صندوق مهر امام رضا

گرفتن مجوز های لازم از سازمان های دولتی و وزارت تعاون

ایجاد کسب و کار مناسب با درآمد بالا و کارآفرینی

فرمت فایل:PDF
تعداد صفحات:۵۴

1000 تومان – خرید
ارسال شده در پروژه, رشته ی شیمی, کارآفرینی | برچسب‌شده , , , , , | دیدگاه‌ها برای طرح توجیهی ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻻﻧﻮﻟﻴﻦ از ﺿﺎﻳﻌﺎت ﭘﺸﻢ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪی بسته هستند

طرح توجیهی ﻧﮕﻬﺪاری ﻣﻴﻮه و ﺳﺒﺰی ﺑﻪ روش IQF

ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻣﻜﺎن ﺳﻨﺠﻲ، ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻗﺒﻞ از اﺟﺮای ﻃﺮح ﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاری اﻗﺘﺼﺎدی اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﮔﻴﺮد. در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت از ﻧﮕﺎه ﺑﺎزار، ﻓﻨﻲ و ﻣﺎﻟﻲ و اﻗﺘﺼﺎدی ﻃـﺮح ﻣـﻮرد ﺑﺮرﺳـﻲ و آﻧـﺎﻟﻴﺰ ﻗـﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از آن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺒﻨﺎﻳﻲ ﺑـﺮای ﺗـﺼﻤﻴﻢﮔﻴـﺮی ﺳـﺮﻣﺎﻳﻪﮔـﺬاران ﻣـﻮرد اﺳـﺘﻔﺎده ﻗـﺮار ﻣﻲﮔﻴﺮد. ﮔﺰارش ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻣﻜﺎن ﺳﻨﺠﻲ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻲ ﻧﮕﻬﺪاری ﻣﻴﻮه و ﺳﺒﺰی ﺑﻪ روش IQF ﻣﻲ ﺑﺎﺷـﺪ. اﻳـﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت در ﻗﺎﻟﺐ ﻣﺘﺪوﻟﻮژی ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻣﻜﺎن ﺳﻨﺠﻲ ﺗﻬﻴﻪ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ و ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﺘـﺪوﻟﻮژی ﻓـﻮق ، اﺑﺘـﺪا ﻣﺤﺼﻮل ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر دﻗﻴﻖ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪه و ﺳﭙﺲ ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎی ﻻزم روی ﺑﺎزار آن ﺻـﻮرت ﺧﻮاﻫـﺪ ﮔﺮﻓﺖ و در اداﻣﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻓﻨﻲ در ﺧﺼﻮص ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ و اﻣﻜﺎﻧﺎت ﺳﺨﺖ و ﻧﺮم اﻓﺰاری ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻧﻴـﺰ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه و در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی و ﺣﺠﻢ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاری ﻣـﻮرد ﻧﻴـﺎز ﺑـﺮای اﺟـﺮای ﻃـﺮح ﺑﺮآورد و اراﺋﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آن ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬران و ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪان ﻣﺤﺘﺮم ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻛﻠﻴﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز را ﻛﺴﺐ و در ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاری اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺎ دﻳﺪ ﺑﺎز و ﻣﺴﻴﺮ ﺷﻔﺎف اﻗﺪام ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. اﻣﻴﺪ اﺳﺖ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻛﻤﻜﻲ ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻛﻮﭼﻚ در راﺳﺘﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﻛﺸﻮرﻣﺎن ﺑﻌﻤﻞ ﺑﻴﺎورد.


-۱-۱ ﻧﺎم و ﻛﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت (آﻳﺴﻴﻚ (۳

-۱-۲ ﺷﻤﺎره ﺗﻌﺮﻓﻪ ﮔﻤﺮﻛﻲ

-۱-۳ ﺷﺮاﻳﻂ واردات

-۱-۴ ﺑﺮرﺳﻲ و اراﺋﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد

-۱-۵ ﺑﺮرﺳﻲ و اراﺋﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻻزم در زﻣﻴﻨﻪ ﻗﻴﻤﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ داﺧﻠﻲ و ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻣﺤﺼﻮل

-۱-۶ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﻮارد ﻣﺼﺮف و ﻛﺎرﺑﺮد

-۱-۷ ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﺎﻻﻫﺎی ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ و ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ اﺛﺮات آن ﺑﺮ ﻣﺼﺮف ﻣﺤﺼﻮل

-۱-۸ ﺑﺮرﺳﻲ اﻫﻤﻴﺖ اﺳﺘﺮاﺗﮋﻳﻜﻲ ﻛﺎﻻ در دﻧﻴﺎی اﻣﺮوز

-۱-۹ ﻛﺸﻮرﻫﺎی ﻋﻤﺪه ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪه و ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪه ﻣﺤﺼﻮل

-۱-۱۰ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺮاﻳﻂ ﺻﺎدرات

ﻧﺎم و ﻛﺪ آﻳﺴﻴﻚ ﻣﺤﺼﻮل

ﻣﺤﺼﻮل ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻃﺮح ﺣﺎﺿﺮ، ﻧﮕﻬﺪاری ﻣﻴﻮه و ﺳﺒﺰی ﺑﻪ روش IQF ﻣﻲ ﺑﺎﺷـﺪ. اﻳـﻦ ﻣﺤـﺼﻮﻻت ﻳﻚ ﻣﺎده ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﻮده ﻛﻪ در ﺗﻬﻴﻪ اﻧﻮاع ﻏﺬاﻫﺎ، ﻣﺼﺮف ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﻪ ﻋﻨـﻮان ﻣﻴـﻮه و ﺗـﻨﻘﻼت و ﻏﻴـﺮه دارای ﻛﺎرﺑﺮد اﺳﺖ.

ﻣﻴﻮه و ﺳﺒﺰی از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻮاد ﻏﺬاﺋﻲ ﻣﻬﻢ در رژﻳﻢ ﻏﺬاﺋﻲ اﻧﺴﺎن ﻫﺎ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﮔﺮدﻧﺪ و ﺑـﺪن ﺑﺨـﺶ ﻋﻤﺪه وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ﻫﺎ ، اﻣﻼح ﻣﻌﺪﻧﻲ ، ﻛﺎﻟﺮی و ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮاد ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺧﻮد را از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺼﺮف آﻧﻬﺎ ﺑﺪﺳﺖ ﻣـﻲ آورد . اﻫﻤﻴﺖ ﻏﺬاﺋﻲ ﺳﺒﺰی و ﻣﻴﻮه ﻫﺎ در ﺳﻄﺤﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻴـﺸﺘﺮ داﻧـﺸﻤﻨﺪان ﻋﻠـﻮم ﺗﻐﺬﻳـﻪ و ﭘﺰﺷـﻜﺎن ﻣﺼﺮف آن را ﺑﺮ اﻧﻮاع ﮔﻮﺷﺖ ﻫﺎ ﺗﺮﺟﻴﺢ و ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﺑﻄﻮری ﻛﻪ ﺑﺨﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺗـﻮﺟﻬﻲ از ﻣـﺮدم ﺑـﺎ ﺣﺬف ﻳﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻮاد ﮔﻮﺷﺘﻲ از رژﻳﻢ ﻏﺬاﺋﻲ ﺧﻮد ، ﺳﺒﺰی ﺧﻮری را ﭘﻴﺸﻪ ﻧﻤﻮده اﻧﺪ . از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻴﻮه و ﺳﺒﺰی ﻫﺎ ﻧﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻏﺬای اﺻﻠﻲ ﺑﻠﻜﻪ ﺑﺼﻮرت ﻛﻤﻚ ﻏﺬا، ﻣﻜﻤﻞ ﻏﺬا ، ﺗـﻨﻘﻼت و ﻏﻴـﺮه ﻣـﺼﺮف ﻣﻲ ﮔﺮدﻧﺪ .

مناسب برای

اخذ وام بانکی از بانک ها و موسسات مالی و اعتباری

ارائه طرح به منظور استفاده از تسهیلات بنگاه های زود بازده

گرفتن وام قرض الحسنه خود اشتغالی از صندوق مهر امام رضا

گرفتن مجوز های لازم از سازمان های دولتی و وزارت تعاون

ایجاد کسب و کار مناسب با درآمد بالا و کارآفرینی

فرمت فایل:PDF
تعداد صفحات:۷۴

10000 تومان – خرید
ارسال شده در پروژه, رشته ی صنایع غذایی, کارآفرینی | برچسب‌شده , , , , , | دیدگاه‌ها برای طرح توجیهی ﻧﮕﻬﺪاری ﻣﻴﻮه و ﺳﺒﺰی ﺑﻪ روش IQF بسته هستند